Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen offentliggjorde nylig en oversikt over kommuner som har vedtatt en frivillighetspolitikk, og kommuner som er i prosess for å utvikle dette.

- Vi ønsker å skape en bevissthet i kommunene om hvor viktig frivillighetspolitikk er og synliggjøre foregangskommunene fortalte Johnsen når han presenterte det nye digitale kartet hvor en kan finne kommunene som har utviklet en frivillighetspolitikk og de som er i en prosess for å få dette på plass..

Samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor

Vi trenger i fremtiden å få til økt samarbeid ikke minst mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har vi gått foran. I stadig flere kommuner hører jeg nå at det legges vekt på viktigheten av å utvikle en frivillighetspolitikk for å styrke dette samarbeidet.

Frivilligheten skaper gjennom et mangfold av aktiviteter unike verdier i lokalsamfunnene rundt i Norge, som bidrar til bolyst, tillit, inkludering, felleskap, lokal tilhørighet, trivsel og bedre folkehelse.

- På område etter område etterlyser man mer samarbeid med frivilligheten. Det kommer ikke av seg selv. For å legge til rette for dette må kommunen utvikle en frivillighetspolitikk i dialog med lokale lag og foreninger forteller Johnsen.

Frivillighet Norge representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet, og kan kontaktes om en kommune ønsker veiledning i hvordan man utvikler en frivillighetspolitikk.

En utfordring

Knutepunktet Fritid for alle oppfordrer alle ansatte i kommunene som arbeider med å tilrettelegge tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse om å bidra aktivt i en prosess for å få etablert en frivillighetspolitikk i sin kommune. Er du blant de heldige som arbeider du i en kommune som har utviklet en slik plan så ta den i bruk.

I løpet av 2018 vil vi følge opp med en artikkelserie som synliggjør erfaringer fra kommunene.

Det interaktive kartet over Norge finner du her: http://www.frivillighetnorge.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=2882

Trafikklys grønt, gult, rødt

Grønn: Har en helhetlig frivillighetspolitikk: Frivillighet Norges kriterier er at kommunen har utarbeidet en egen frivillighetsmelding, plan, erklæring e.l. som inneholder tiltak som skaper vekst og utvikling for frivillig sektor. Innholdet må være utviklet i dialog med bredden av lokale frivillige organisasjoner og ha vært igjennom en politisk behandling.

Gul: Er i ferd med å utvikle en frivillighetspolitikk: Kommunen er i prosess med å utvikle en kommunal frivillighetspolitikk i dialog med den lokale frivilligheten.

Rød: Har ingen frivillighetspolitikk: Frivillighet Norge kjenner ikke
til at kommunen har utarbeidet eller er i prosess med å lage en frivillighetspolitikk.

På hjemmesiden til Frivillighet Norge kan du lese mer om hvordan dette arbeidet kan gjennomføres: http://www.frivillighetnorge.no/