VERKET fritid tilbyr et bredt og variert aktivitetstilbud med en kombinasjon av kulturaktiviteter, fysisk aktivitet og cafédrift med mulighet for arbeidstrening og frivillige verv.  Larvik kommune har lenge sett behovet for en mer fleksibel og bedre samordnet bruk av virkemidler for å kunne møte dagens utfordringer i forhold til levekår og folkehelsearbeid. 19. januar 2009 ble flere sammenfallende tilbud slått Cecilie Verdesammen til VERKET fritid med fokus på menneskers behov for å være i aktivitet eller arbeid. VERKET fritid inngår i dag som en del av Larvik kommunes arbeid rettet mot fattigdomsbekjempelse. Det er et ledd i forsøket på å jobbe mot å heve levekårsindeksen ved å få folk i aktivitet og arbeid.  

Bakgrunnen for etablering av VERKET fritid er nært knyttet til statlige, regionale og kommunale intensjoner. En av de store utfordringene i Norge i dag er å stoppe veksten i antallet arbeidsføre personer i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet. Personer som ikke får fotfeste i arbeidslivet, sliter mest med fattigdom. Mange ikke-vestlige innvandrere får ikke sjansen i arbeidslivet. Personer med nedsatt funksjonsevne har betydelig lavere yrkesdeltakelse enn andre. Personer med svak helse og sosiale problemer opplever utstøting eller manglende inkludering i arbeidslivet. 

Daglig leder på VERKET fritid Cecilie Verde mener det er viktig å sikre alternativer som gir flere muligheter til å gå fra en passiv stønadssituasjon og over i aktivitet. Forskning viser at et ustrukturert liv uten aktivitet gir dårlig helse og livsstilssykdommer.
- Årsakene til at noen faller utenfor arbeidslivet er mange og sammensatte. Sosialhjelpsmottakere har oftere helse- eller rusproblemer, lite skolegang, kriminalitet og vansker i oppveksten enn befolkningen ellers. Det betyr ikke at alle har dårlig helse eller lav utdanning. Sosialhjelpsmottakere er forskjellige og kartleggingen viser først og fremst at hver og en bærer på sin egen bagasje og historie forteller Verde.

Mange av de som kommer til VERKET fritid føler utfordringen er å få bukt med ensomhet, venneløshet, inaktivitet, meningsløshet og stigmatisering. Nettverket er ofte mindre enn andres, og i de tilfellene der ordinært arbeid ikke er aktuelt, er Larvik kommune opptatt av å legge til rette for aktiviteter som oppleves som meningsfulle. Det skaper struktur i hverdagen og gir den enkelte en opplevelse av å være til nytte.
- Vi har siden oppstarten fått mye oppmerksomhet både fra andre kommuner og Vestfold fylkeskommune som er interessert i å se på VERKET som en mulig modell for folkehelsearbeid på landsbasis. I følge Folkehelsekoordinator i Vestfold fylkeskommune har de endelig har funnet det gode eksemplet for hvordan drive folkehelsearbeid, og at det er godt å komme til en kommune som tar sitt ansvar på alvor i forhold til levekårsproblematikk og folkehelse forteller Cecilie Verde  

Erfaringer i VERKET fritid viser så langt at det er en rekke avgjørende forhold som må være tilstede for å lykkes. Her kan du lese hvordan den engasjerte daglig lederen reflekterer rundt tjenestetilbudet de forsøker å bygge opp sammen med medlemmene. 


REEL LAVTERSKELHer kan jeg bare være..

VERKET fritid
er et lavterskeltilbud. Det er lav terskel for å ta kontakt og lav terskel for å delta i de ulike aktivitetene. Man kan melde seg inn ved å ”stikke innom”, registrere seg og umiddelbart starte aktuell aktivitet. De fleste ønsker et oppstartsmøte, enten på egenhånd eller sammen med kontaktperson, der de får nødvendig informasjon om tilbudet og man sammen finner en aktivitet som gir mestring og fokusskifte.  

VERKET cafè fungerer som et hjerte i VERKET. For noen er cafèen det første skrittet inn i VERKET. Cafèen er for medlemmer og deres nettverk. Det serveres rimelig og næringsrik mat laget av gode råvarer. Medlemmene i VERKET drifter cafèen sammen med en ansatte, som sørger for tett individuell oppfølging.  

For mange av de som henvender seg til VERKET med ønske om å melde seg inn eller få mer informasjon, ligger det ofte et motivasjonsarbeid bak fra kontaktperson, lege, behandler eller saksbehandler. Da er det viktig at VERKET ikke møter personen med kartleggingsrunder og søknadsskjemaer med lang saksbehandlingstid. Deltakers motivasjon for aktivitet og initiativ for deltakelse skal ivaretas med iverksetting av aktivitet samme dag om mulig, og ikke etter seks til åtte ukers saksbehandlingstid eller halvt års ventetid.   


TIDDet er så ..


Når man har meldt seg inn i VERKET fritid har man plass til man har meldt seg ut igjen. Noen vil trenge tilbudet i noen uker, andre i flere år. Det å bygge opp selvbilde og ta skritt i retning av et bedre liv er prosesser som tar tid, og som krever trygghet, langsiktighet og forutsigbarhet i tilbudet.  

VERKET er med på å skape bedre flyt mellom ulike tiltak rundt den enkelte deltaker, uavhengig av problematikk og stønadsordning. Uansett hvor man er i en tiltaksrekke kan man benytte seg av aktivitetene i VERKET. Medlemmer mister ikke plassen selv om de blir friskere eller begynner i nye tiltak. Dette er med på å sikre overganger som for mange er sårbare.  

For mennesker som har stått lenge utenfor arbeidslivet eller som ikke har vært i et arbeidsforhold tidligere, kan veien tilbake til arbeid være lang. Vi ser at personer i målgruppa er i en sårbar overgangfase og trenger god tid med gradvis tilnærming til arbeidslivet. 


MÅL
Endelig et sted .. 

Målene for de som deltar i aktiviteter i VERKET fritid er veldig ulike. For noen vil det sosiale fellesskapet og kaffekoppen være det primære, mens for andre kan målet være å komme ut i ordinær arbeid. Noen trenger å være i aktivitet mens de venter på plass på iFokus, andre spiser mat i caféen for å bli mindre avhengig av familien. Noen deltar på treningsgruppene for å dempe depresjon og øke livsgleden, andre har som mål å gi ut plate med påfølgende platelansering.  

I VERKET fritid er ingenting for smått og ingenting er for stort. Bredden på aktivitetene gir deltakeren til enhver tid mulighet for å regulere utfordringer ut fra dagsform og kunne være i en god utvikling i eget tempo i samarbeid med veileder. På VERKET treffer deltakerne likesinnede som tar stadig nye skritt mot en bedre hverdag. 


KVALITET..det er lettere

Kvalitet skal være gjennomgående i hele tilbudet. Aktivitetskalenderen skal motivere til aktivitet. Produkter produsert av deltakere som selges eller stilles ut skal være gode nok i seg selv, ikke plukkes ut fordi man er ”snill med folk som sliter litt ekstra”.  

Ansatte i VERKET har relevant faglig kompetanse og personlig egnethet til å jobbe med målgruppen. Det er behov for bred kompetanse og viktig med veiledere som er brobyggere til arbeidslivet, som har forståelse for framdrift og prosess. 

Veilederne som leder aktivitetene er profesjonelle innenfor ulike arbeidsfelt, som klesdesigner, webdesigner, musiker, dramapedagog, billedkunstner og keramiker for nettopp å kunne tilrettelegge for den enkelte og ha fokus på mestring (du ville aldri satt en ufaglært til å reparere tennene dine). Det handler om å ta enkeltmennesker på alvor. Alle ønsker å være en del av noe en kan være stolt av og ønsker å identifisere seg med.  

VERKET har et sterkt brukerfokus og frivillige har vært med på å utvikle tilbudet slik det framstår i dag. Gjennom frivillighetsordningen får vi tak i en verdifull og uunnværlig brukerkompetanse.  


SAMARBEID
dere er det

VERKET fritid samarbeider tett med deltakernes kontaktpersoner og behandlere. Deltakere rekrutteres fra NAV, ulike tiltaksarrangører i Larvik som iFokus og Podium, Kysthospitalet, Vestfold Friomsorg, helsesøstertjenesten, barnevernet, fastleger, private psykologer, psykiatriteam i kommunen, SV Distrikt Psykiatriske Senter og Huset.   

Samarbeidspartnerne er entydige i sine tilbakemeldinger om Verkets betydning –
kommunen har etablert et tilbud som møter kompleksiteten i målgruppa. VERKET fungerer som det mellomleddet som til nå har manglet mellom sofaen og arbeid, utdanning eller et verdig liv. Vi er gjensidig avhengig av hverandre. VERKET er avhengig av at kontaktpersoner motiverer deltakere inn i tilbudet, og samarbeidspartnerne er avhengig av et eksternt tiltak som legger til rette for en sosial trenings- og mestringsarena. Det skrives ikke ny plan for den enkelte deltaker i VERKET. Den er ivaretatt hos saksbehandler, kontaktperson eller behandler. Da slipper deltakere i VERKET nok en gang å fortelle sin livshistorie.   


NATURLIG SOSIAL ARENAHva ser du ..

Kulturaktiviteter og fysisk aktivitet er naturlige sosiale arenaer. Når noen spør ”hva driver du med?” er det lettere å svare at man går på malekurs, trener eller tar sangundervisning enn å si at man bare er hjemme. VERKET fritid tilbyr aktiviteter i et trygt og oversiktlig miljø. Det betyr mye å være i en positiv sosial sammenheng som kan tilpasses det den enkelte kan og klarer å gjennomføre. Det styrker evnen til å mestre eget liv.  

Internasjonalt ser vi at både kunst, kultur og arbeid får en stadig viktigere plass i rehabiliteringen. Mange blir alvorlig syke ved inngangen til voksenlivet og får beskjed om at de vil ha sykdommen resten av livet. Det betyr uføretrygd og et liv langt unna egne ambisjoner. Målet med VERKET er å oppmuntre til å ta i bruk egne ressurser. Deltakerne skal ikke være ferdig rehabilitert for å kunne delta i aktivitetene. Aktivitetene blir en del av bedringsprosessen. 

Kreativiteten har langt større betydning for helsen enn det vi tidligere har vært klar over, sier lege Audun Myskja. Kreative aktiviteter som sang og musikk har positiv effekt, også ved alvorlige, kroniske og livslange diagnoser. Symptomer kan reduseres og funksjonaliteten bedres når menneskets kreative ressurser blir tatt i bruk. Ved å styrke det friske, vil man kunne bidra til økt livskvalitet og bedre mestring av eget liv. 

VERKET fritid har i dag 320 deltakere, og utarbeidet en modell basert på sterk brukermedvirkning og sørget for samordning av tjenester. Tilbakemeldingene fra både medlemmene og samarbeidspartnere er entydige. Kommunen har etablert et tilbud som møter kompleksiteten i målgruppa.
- Gjennom aktivitet legges det til rette for mestring og mening, struktur, god døgnrytme og nytt nettverk for den enkelte. Vår oppgave er å fungere som det mellomleddet som til nå har manglet mellom sofaen og arbeid, utdanning eller et verdig liv fortelleren den engasjerte daglige lederen.  

VERKET skaper flyt mellom tiltakene og er en viktig del av både behandling og rehabilitering, fordi medlemmene kan benytte seg av VERKET uansett hvor i løpet de er.  
Mer informasjon om dette gode tilbudet finner du på deres nettsted her

Av Anders Midtsundstad