I løpet av de siste årene har det startet opp ei gruppe i Sagene bydel, som på en god måte synliggjør hvordan en kan sikre en styrkning og videreutvikling av støttekontakttjeneste. Prosjektet satser på engasjerte oppdragstakere med en klar visjon om å skape et bedre tilbud for andre.

Ideen

Kristin Sørevold arbeider til daglig i Oslo kommune Bydel Sagene som tiltakskonsulent. Hun har hatt som hovedoppgaveVenner i aktivitet å følge opp barn og familier som har vedtak om støttekontakt og avlastning. Dette arbeidet er organisert ved Søknadskontoret for barn- og ungetjenester i bydelen. Gjennom sin erfaring trekker hun frem at bruk av individuelle støttekontakter ofte fungerer bra, og er nødvendig for brukerne. Samtidig kan løsningen i noen tilfeller gjøre brukeren sårbar om støttekontakten velger å avslutte sitt oppdrag. Overfor mange barn og unge som søker om et støttekontaktvedtak blir det etterlyst sosialt samvær med andre jevnaldrende. Flere av brukerne har også et stort behov for fysisk aktivitet for sin motoriske utvikling, som en del av et helsefremmende tiltak. Kristin ønsket derfor å starte opp ei idrettsgruppe, som kunne inkludere så mange barn og ungdommer som mulig, uavhengig av funksjonsnivå og bakgrunn. Ei gruppe alle kunne oppleve fellesskap og trygghet i, og hvor en kunne gi den enkelte bevissthet rundt andre ulike tilbud som finnes. Alt dette med et økonomisk utgangspunkt som i realiteten var kr. 0,- .

  Igangsetting

I starten av august 2011 ble Magnus M. Breistein engasjert som støttekontakt/treningskontakt i et oppdrag hvor man sagene ingavtalte å bruke gitte timer noe utradisjonelt. Hans hovedoppgave var å starte ei idrettsgruppe i Bydel Sagene, samtidig som han skulle kartlegge hvilke tilbud som allerede fantes i bydelen og resten av Oslo kommune. Da kartleggingen av ulike tilbud ble igangsatt, ble Pia Tveterås involvert som treningskontakt, og gjennom samtaler ble det bestemt at hun skulle inntre som delansvarlig for prosjektet. Hennes ansvarsområde var utforming av legatsøknader, samt arbeid som treningskontakt for idrettsgruppa ved oppstart. Rammene var satt, rollene fordelt og idémyldringen startet.

Etter at prosjektmedarbeiderne begynte planleggingen sammen og bl.a. deltok på seminarer i regi av Norges idrettsforbund, ønsket de å utvide prosjektet til "noe mer" enn bare ei idrettsgruppe.

 - Selv om barn og ungdom med spesielle behov i mange tilfeller er vanskeligere stilt til deltagelse i fysisk aktivitet enn sine jevnaldrende, er dette slett ingen umulighet. Det krever kun tilrettelegging. Å kunne delta i idrett og fysisk aktivitet, er en gode alle barn og unge bør ha, uavhengig av funksjonsnivå. Samtidig kan deltagelse i idrettslag føre til større mestringsfølelse, høyere selvtillit og forbedret fysisk funksjon, forteller Magnus M. Breistein.

Det ble derfor tillagt en ny dimensjon i prosjektet, hvor målet var å fungere som et springbrett for deltagerne, inn mot breddeidretten, samtidig som de kunne være i aktivitet og utprøve idretter sammen med andre i gruppa.

Målsetting

På idrettstinget i Oslo i mai 2011 ble et nytt idrettspolitisk dokument vedtatt. For området idrett for funksjonshemmede og toppidrett for funksjonshemmede legges det vekt på at flere får informasjon om, finner og benytter et godt Venner I Aktivitettilrettelagt lokalt aktivitetstilbud, ved at:

- Idrett for funksjonshemmede blir en del av trenerutdanningen i alle idretter

- Det øremerkes midler til utvikling av tilbud i idrettslagene

- Det offentlige bedrer rammebetingelsene for deltakelse

På bakgrunn av dette, og prosjektets visjoner, ble det dannet klare målsettinger om hva idrettsgruppa skulle omfatte, og hvilke tjenester prosjektet skulle tilby. Dette er blitt beskrevet i følgende målsetninger:

Mål 1: Idrettsgruppa skal tilby fysisk aktivitet og introduksjon til ulike idretter for brukerne i bydelen, hvor lek og mestring er i hovedfokus.

Mål 2: Prosjektet skal tilby en oppfølging av de deltagerne som ønsker seg ut i breddeidretten eller andre aktiviteter de har glede av. Dette gjelder også de barn og unge i bydelen som ikke deltar i idrettsgruppa.

Å kunne følge opp brukerne på best mulig måte krever god kommunikasjon og kartlegging av ulike tilbud i kommunen, slik at utøverne kan delta umiddelbart og unngå unødvendig ventetid. Bydelens idrettslag og helseinstitusjoner har derfor blitt en del av «Prosjekt Sagenes» nettverk, for å skape tettere bånd innad i bydelen. Samtidig jobbes det stadig videre med å samle informasjon ulike muligheter for aktivitet i hele Oslo Kommune.

Samarbeid

Sagene IF ble etter hvert kontaktet for å høre om muligheten for et samarbeid. Ønsket var at gruppa kunne bli en del av idrettsforeningens tilbud. Dette for å skape en større form for tilhørighet for medlemmene og enklere gi tilgang på treningslokaler. Etter svært positive tilbakemeldinger fra daglig leder, Vibeke Thiblin, ble det inngått en samarbeidsavtale mellom idrettslaget og bydelen. Dette åpnet ikke bare store muligheter for gruppa som helhet, men var også viktig for å sikre tilgangen på økonomiske midler og utstyr. Prosjektet kunne nå søke kommunal støtte for sine brukere, samtidig som tilgangen på midler fra Idrettskretsen og andre tiltak (legater) rettet mot idrettslag og idrettslig utfolding ble enklere. Sagene IF gir også gruppa tilgang til trenere og instruktører fra sine ulike idretter, dersom ønskelig.

For å kunne tilpasse aktivitetene i idrettsgruppa på en optimal måte, er de også i kontakt med Sagene Helsestasjon, hvor bydelens fysioterapeuter holder sted. Gunn Iren Smelhus kommer med forslag om hvilke aktiviteter som kan ha positiv fysisk innvirkning på hver enkelt deltager. Her blir alt fra stabilitetstrening, balansetrening og ulike leker lagt frem, som et godt utgangspunkt for ulike fysiske grunnøvelser.  Utover dette inviteres bydelens spesialpedagoger til å delta aktivt på planleggingsmøtene, noe det er stor interesse for. Dette gir muligheter for god oppfølging og rådgivning med et pedagogisk utgangspunkt, noe som kan gjøre prosjektlederne mer kompetente for tilrettelegging av tilbudet.

Prosjektet ble presentert på et nettverksmøte for støttekontaktordningen i Oslo kommune, som et eksempel på hvordan Bydel Sagene har valgt å videreutvikle støttekontaktordningen sin. Det var stor enighet bydelene imellom om at alle jobber mot det samme målet, og det oppstod ønsker om et samarbeid på tvers av bydelene, som i realiteten har vært en stor utfordring. Flere insinuerer at det mangler en form for kontakt mellom bydelene, hvor flere ansatte sitter på hvert sitt kontor og arbeider med like problemstillinger, uten å vite om hverandre. Det ble derfor lagt frem at "Prosjekt Sagene" ønsket å utvikle en nettside eller informasjonsbase, hvor brukere, foresatte og støttekontakter enkelt kan få tilgang på tilbud, happenings, prosjekter og annen nyttig informasjon. Her skulle også bydelene dele informasjon og tilbud på en enkel måte, og enklere kunne inngå samarbeid hvis ønskelig. Ettersom ingen i prosjektledelsen hadde noen ekspertkunnskap på utforming av nettsider, ble Ung Media kontaktet - et medieverksted for ungdom som arbeider med produksjon av lyd, bilde, musikk og design. Ung Media er for alle ungdommer (10-18 år) som bor i Oslo Indre Øst, og spesielt Bydel Sagene. Etter samtaler med og starthjelp fra Ung Media, fikk Pia Tveterås hovedansvaret for å opprette en nettside.

Nettstedet www.venneriaktivitet.no er nå oppe og går, med en kalender over hva som skjer i Oslo og omegn, lister over tilrettelagte tilbud og støtteordninger, samt informasjon om selve prosjektet. Pia ønsker seg også e-poster med tilbakemeldinger og tips til siden fra brukere og bidragsytere.

Forming av gruppetilbud

For å kunne tilrettelegge tilbudet, og skreddersy aktivitetene for barna og ungdommene i bydelen, var det ønskelig fra prosjektets ledelse å ha en åpen samtale med de mennesker som står brukerne nærmest. Det ble derfor innkalt til foreldremøte, hvor både foreldre, støttekontakter og andre interessepersoner ble ønsket velkommen til Bydel Sagenes hovedkontor, hvor prosjektets rammer og omfang ble lagt frem. Ønsket var at et slikt møte ville engasjerer foreldrene til å komme med innspill, tilbakemeldinger og eventuelle utfordringer, slik at tilbudet på best mulig måte kunne tilpasses og gjøres attraktivt for deres barn. Til slutt fikk de muligheten til skrive seg opp på en interesseliste. Denne ble brukt til å sende ut informasjon og invitasjon til trening.

Oppstart av Venner i Aktivitet (VIA)

Gjennom Sagene IF fikk idrettsgruppa tildelt treningstider i gymsalen ved Bjølsen Skole. Foruten å være en del av Sagene IF ønsket gruppa også sin egen identitet, i form av et gruppenavn. Etter flere idémyldringer, er ordet VIA ikke å komme foruten. Gjennom arbeidet med utforming av gruppa, har ledelsen gått via kommunen og ut til brukerne. For å få tilknytning til idretten går den via Sagene IF, og tilretteleggingen går via fysioterapeutene i Bydel Sagene. Ettersom det også er ønskelig at gruppa skal fronte fysisk aktivitet og fellesskap, fastsettes gruppenavnet til Venner i Aktivitet (VIA). Oppstarten av gruppa fant sted i februar 2012, hvor prosjektleder Magnus Breistein og prosjektmedarbeider Pia Tveterås hadde ansvaret for aktiviteter og oppfølging av deltagerne.

Høsten 2012 fikk «Prosjekt Sagene» en lykkelig og avgjørende nyhet: de mottok midler fra ExtraStiftelsen. Siden dette, har mye skjedd. Nettstedet har som nevnt blitt opprettet og gruppas medlemstall har mangedoblet seg. Midlene har også muliggjort anskaffelse av bedre utstyr, innleiing av instruktører og utflukter. I juni 2013 stilte VIA med tre jenter på Løvelekene. Nylig ble også Ole Håkon Reiersølmoen og Awin Khalili ansatt som trenere og støttespillere. Flere barn krever mer oppfølging og ved å involvere nye mennesker, håper VIA på en videreføring av prosjektet fremover i tid, ettersom det tydeligvis er et behov for tilbudet.  Gruppa trener nå i Nordpolen skoles gymsal på mandager fra kl 18-19. De holder åpent for brukere fra hele bydelen, og ønsker alle interesserte hjertelig velkommen! Det er bare å sende en e-post eller ringe, så kan trenerne ta imot nykommere på best mulig måte. Spesielle behov må også opplyses om ved behov for tilrettelegging.

Hvis du er interessert i prosjektarbeidet kan du kontakte:

Pia Tveterås, e-post: pia.tveteras@gmail.com eller mobil 452 40 734

eller

Kristin Sørevold, e-post: kristin.sorevold@bsa.oslo.kommune.no

Av Anders Midtsundstad