Når et menneske har søkt om støttekontakt, vil det være aktuelt å kartlegge situasjonen til søker, og hva som ligger til grunn for søknaden. På bakgrunn av denne kartleggingen må saksbehandler snakke med vedkommende om hva målet skal være med dette tiltaket. I stadig flere kommuner følger en Hege HenriksenHelsedirektoratet sin anbefaling gjennom å organisere støttekontakttjenesten innenfor tre hovedløsninger:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Brukermedvirkning må stå sentralt. Saksbehandleren må derfor presentere hvilke muligheter som finnes for å organisere et tjenestetilbud i kommunen. For noen kan det også være behov for å kombinere for eksempel bruk av individuell støttekontakt med deltakelse i en aktivitetsgruppe eller en frivillig organisasjon. Uansett løsning bør det fattes et vedtak etter Lov om sosiale tjenester eller Lov om barneverntjenester, som beskriver innhold og omfang av tiltaket.

Nedre Eiker er en av over 60 kommuner som deltar i fylkesvise faglige nettverkene hvor det legges vekt på å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten. Hege Henriksen er en av de som arbeider med å følge opp vedtak om støttekontakt i denne kommunen. Hun forteller at det nå legges større vekt på å sikre at det skrives vedtak slik at brukeren vet hvilken tjeneste han får, innhold i tjenesten (timer/ omfang) og når tjenesten skal gis. Hun erfarer at vedtaket på denne måten har blitt et viktig verktøy for å sikre forsvarlig tjenestetildeling.
- Tidligere vedtak om støttekontakt her hos oss hadde veldig lite tekst. Det kunne for eksempel bare stå "Du fyller vilkårene for tildeling av støttekontakt med 4 timer per uke". Slike vedtak har i etterkant gitt noen utfordringer både med hensyn til innhold i tjenesten og ved evaluering av tjenesten. Det har vært vanskelig for meg som utfører å gå inn i slike gamle vedtak for å iverksette eller evaluere tjenesten. Med dagens vedtak er det enklere for meg både å iverksette og evaluere vedtak. Det er også klart for bruker hva hensikten med tjenesten skal være forteller Hege Henriksen.

I Nedre Eiker erfarer enn at dette er viktig også for å kvalitetsikre at tjenesten skal ha den ønskede effekt over tid. Det sikrer også et bedre grunnlag for forutsigbarhet og fleksibilitet.
- Å lage vedtak hvor den individuelle vurderingen kommer frem er viktig av flere grunner. Det vil bl.a. bidra til å gi en bedre individuelt tilpasset tjeneste, det blir lettere å sette krav til innhold og kvalitet på tjenesten når behov og målsetting kommer frem i vedtaket. Dette er også nyttig når tjenesten skal evalueres etter en stund. I tillegg gir dette bedre rettsikkerhet og klagemulighet for bruker, særlig de ganger bruker kun får delvis innvilget eller avslag på tjenesten. En annen positiv effekt er også at vi i hjelpeapparatet blir mer bevisste på hensikten med tjenesten, samt hvilke rettigheter og plikter som Sosialtjenesteloven gir. Det igjen gjør at vi blir mer kompetente i forhold til å vurdere riktig tjeneste til riktig tid for bruker vektlegger Henriksen.

Nedre Eiker har som mange andre stor og mellomstore kommuner en organisering hvor en benytter en bestiller og utførermodell. Dette har bidratt til at en har fått saksbehandlerne med spisskompetanse på lovverk, saksutredninger og utforming av vedtak. Saksutredningen er basert på iplos, den er bredere og mer konkret enn tidligere og dette gir grunnlag for økt brukermedvirkning.

Hege Henriksen legger vekt på at arbeidet med å utforme vedtak de siste årene, har hatt fokus på å bli mer tydelige og konkrete. Vedtaket inneholder nå lovtekst, den individuelle vurderingen opp mot lovteksten og definisjon av mål med tjenesten. Dette for å få frem sammenhengen og den helhetlige tanken bak at støttekontakttjeneste gis.To eksempler på tekst i vedtak hvor en benytter en individuell støttekontakt kan du se her.

Du kan her lese mer om hvordan Nedre Eiker arbeider i en tidligere reportasje.

Av Anders Midtsundstad