tur- og treningskompiskurs, tilberedning av matBakgrunn for prosjektet

Nordland Idrettskrets (NIK) jobber kontinuerlig med å komme nærmere idrettens visjon ”Idrettsglede for alle”. Friluftslivs-organisasjonene har lignende visjoner. Den Norske Turistforening (DNT) har blant annet visjonen ”Naturopplevelser for livet”. Et viktig innsatsområde er derfor å legge til rette for mestring og deltagelse i aktivitet også for personer med funksjonsnedsettelser som har utfordringer med å kunne delta i fritidsaktiviteter på egenhånd. Vi registrerte at deltagelsen i aktivitet blant personer med funksjonsnedsettelse var lav blant idrettslagene i Nordland, og dette ønsket vi å gjøre noe med. Spørsmålet var bare hvordan?

Ut fra egen erfaring fra jobb som støttekontakt og avlaster vet jeg at utfordringene ofte står i kø for personer med en funksjonsnedsettelse som ønsker å komme seg ut i fysisk aktivitet på fritiden. Det kan være behov for bistand til å komme seg til og fra aktivitet, eller man mangler et sosialt nettverk der man kan være aktiv sammen. Ofte har man kanskje heller ikke opplevd å mestre fysisk aktivitet på lik linje med jevnaldrende funksjonsfriske, og man mangler dermed de gode opplevelsene med fysisk aktivitet. Vi spurte oss derfor ”hvordan når vi ut til personer med funksjonsnedsettelser som ikke er med i organisert idretts- eller friluftsaktivitet på fritiden fra før?” Og ”hvordan rekrutterer vi bistandspersoner som kan legge til rette for mestring og glede gjennom aktivitet?”

Vi så et behov for å lage et system der vi kunne rekruttere personer til å bistå i tilrettelagt fysisk aktivitet og vise at det går an å oppleve mestring og glede gjennom aktivitet selv om man har ulike begrensninger. Samtidig ønsket vi å bidra til å heve kompetansen på tilrettelagt aktivitet i de lokale lag og foreninger. Vi ble veldig inspirert av erfaringene som er gjort i ”Treningskompis” -prosjektet fra Finnmark og ”Treningskontakt” fra Førde. Konseptene dreier seg om å kurse støttekontakter og andre idrettsinteresserte til å bruke fysisk aktivitet i jobben som støttekontakt. Med god inspirasjon fra disse prosjektene begynte vi på arbeidet med å få til et lignende system i Nordland.

Vi så store fordeler med å inkludere friluftslivsaktiviteter i prosjektet og kalte derfor vårt nye prosjekt for ”Tur- og treningskompis Nordland”. Gjennom et samarbeid med Forum for Natur- og Friluftsliv i Nordland (FNF) og Valnesfjord Helsesportsenter (VHSS) var målet å legge til rette for at mennesker med en funksjonsnedsettelse skulle få oppleve trygghet og mestringsglede gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv, sammen med en Tur- og treningskompis. Gjennom timelønn fra støttekontakttjenesten kunne vi tilby en deltidsjobb til idretts- og friluftslivsinteresserte personer som ønsket å bidra til at personer med en funksjonsnedsettelse kom seg ut i aktivitet! Samtidig ville vi nå ut til den ønskede målgruppa!

Slik har vi organisert det

Hovedmål

Prosjektet skal legge til rette for at alle mennesker med en funksjonsnedsettelse skal få oppleve trygghet og mestringsglede gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv, sammen med en Tur- og treningskompis.

Tur- og treningskompis kurset – en helg eller to ettermiddager

Deltakere på tur- og treningskompiskurs.

For å oppnå dette arrangerer vi Tur- og treningskompis kurs i samarbeid med de ulike kommunene og frivillige lag og foreninger i Nordland. Kurset går over to kvelder eller en helg der vi har hovedfokus på å inspirere til enkel tilrettelegging for gode opplevelser med fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet. Aktivitetsøktene i kurset gjennomføres blant annet av lokale lag og foreninger som ønsker å vise fram sin aktivitet. Kurset inneholder også noen teoriøkter med faglig undervisning og erfaringsutveksling rundt enkel treningslære, kosthold, fysisk og psykisk helse og motivasjon.

I rollen som Tur- og treningskompis står man ofte litt alene om å finne på aktiviteter og legge til rette for en god fritid. Derfor ser vi at det er svært viktig å gi faglig påfyll og mulighet for erfaringsutveksling for de som jobber i en så viktig jobb som Tur- og treningskompis/støttekontakt. Tur- og treningskompis kurset er bygget på kursmodulene fra ”Treningskompis” i Finnmark Idrettskrets, men vi har videreutviklet kursets innhold slik at det også inneholder teori og praksis rundt friluftsliv og uteaktiviteter. Hovedtemaene i kurset er:

 • Rollen som Tur- og treningskompis,
 • Friluftsliv og fysisk aktivitet for fysisk og psykisk helse,
 • Motivasjon og veiledning,
 • Praktisk aktivitetserfaring inne og ute
 • Enkel treningslære og kosthold. 

Vår erfaring er at vi rekrutterer flere Tur- og treningskompiser ved å fokusere på både friluftslivs- og idrettsaktiviteter. På den måten når vi ut med et tilbud om fysisk aktivitet og friluftslivsopplevelser til en mye større brukergruppe enn om vi kun hadde hatt fokus på det idrett eller friluftsliv.

Rekruttering

Ut på tur- og treningskompiskurs, aldri sur! Bilde av mennesker som går tur langs en vei.Vi rekrutterer nye Tur- og treningskompiser fra lokale idrettslag og friluftslivsforeninger gjennom mail og telefonkontakt med ledere i de ulike foreningene. Kommunen har ansvar for å sende ut kursinvitasjon til sine etablerte støttekontakter. Vi bruker også sosiale medier som Facebook og Instagram for å nå ut til et bredere publikum. Kommunen kan også fritt reklamere for kurset på sine nettsider.

Vi inviterer lokale idrettslag og friluftslivsforeninger til å holde en aktivitetsøkt på kurset slik at de får vist fram aktiviteten de driver med. På den måten skaper vi direkte kontakt mellom de som skal jobbe som Tur- og treningskompis og de lokale foreningene i nærområdet, og terskelen for å ta kontakt senere blir mindre. Foreningene får også en mulighet til å rekruttere nye medlemmer, og kanskje blir de inspirert til å lage nye aktivitetsopplegg som er tilrettelagt de som trenger Tur- og treningskompis. Samtidig får kommunens ansatte mer kunnskap om hvilke aktivitetsmuligheter som finnes lokalt i kommunen. En vinn-vinn situasjon for alle parter!

Oppfølging og veiledning videre

Et annet viktig fokus er videre oppfølging og veiledning av Tur- og treningskompiser etter hovedkurset. Det er viktig med faglig påfyll i startfasen av en ny jobb, men det er minst like viktig å ha noen å diskutere problemstillinger med underveis og å ha noen å utveksle aktivitetsideer med. En viktig del av prosjektet går derfor ut på at NIK/FNF tilbyr 1-2 oppfølgingssamlinger i året for deltagere som har gjennomført Tur- og treningskompis kurs. På disse samlingene får man for eksempel tilbud om å prøve en aktivitet i et nytt idrettslag/friluftslivsforening, samt at man i møte med andre Tur- og treningskompiser kan utveksle erfaringer og inspirasjon til aktiviteter.

I tillegg til disse oppfølgingssamlingene forplikter kommunene som deltar på prosjektet seg til å gjennomføre 1-2 samlinger pr. år for sine støttekontakter og Tur- og treningskompiser. På denne måten blir det enklere å ta kontakt med kommunens ansatte ved behov, samt at kommunen blir bedre kjent med sine Tur- og treningskompiser.

Erfaringen viser at Tur- og treningskompisene setter stor pris på å få delta på oppfølgingssamlinger. Der får de møte hverandre, de kan dele sine erfaringer, frustrasjoner og gleder med andre i samme situasjon og få nye tips og ideer til hvordan man kan legge opp til mestringsglede i aktivitet. Flere av deltagerne sier at disse oppfølgingssamlingene gjør det enklere og mer motiverende å bli lenge i jobben somt Tur- og treningskompis!

Begrepet ”støttekontakt”

Vi ser gjennom prosjektet at ved å bytte ut begrepet ”støttekontakt” med ”Tur- og treningskompis” får man et mye mer positivt lada begrep, og det er enklere å få til rekruttering til oppdrag.

En av årsakene kan være at Tur- og treningskompis-begrepet gir en tydelig målretning om hva man skal bruke tiden til. Hovedmålet er å være i fysisk aktivitet sammen med en kompis. Begrepet støttekontakt sier derimot ingen ting om hva man skal bruke fritiden til, og de fleste forbinder tjenesten med å dra på kafe, spise kake eller gå på kino. Når formålet med tjenesten er å skape en aktiv og meningsfylt fritid sammen med andre tenker vi at begrepsbruken i tjenesten er viktig.

Erfaringene fra prosjektet viser at omtrent halvparten av deltagerne på kursene aldri har hatt kontakt med støttekontakttjenesten tidligere men at de ble interessert i prosjektet fordi det ”hørtes spennende ut” og fordi invitasjonen ble sendt ut via idrettslag, friluftslivsforeningen eller via Facebook. Ved å bytte ut begrepet støttekontakt med Tur- og treningskompis rekrutterer man nettopp de personene som trives med fysisk aktivitet og friluftsliv, og som ønsker å bidra med å gjøre hverdagen til noen som trenger bistand litt bedre!

Et annet viktig moment er at ved å bytte ut begrepet ”støttekontakt” med ”kompis” har normalisert situasjonen. ”Kompis” er et mye mer positivt lada begrep, og en ”Tur- og treningskompis” gir assosiasjoner til ”personlig trener” (PT) som er et populært tilbud på treningssentre der ”mann i gata” får personlig veiledning i treningen sin.

Deltakere på tur- og treningskompiskurs.

Samarbeidet med kommunene

I oppstartsfasen jobber vi for å finne riktig kontaktperson med ansvar for støttekontakttjenesten i kommunen. Erfaringen viser at det er svært stor forskjell på hvordan tjenesten er organisert i de enkelte kommunene. I mange tilfeller er ansvaret fordelt på flere personer, der ansvaret for støttekontakttjenesten kun er en liten del av stillingsbeskrivelsen. Kommunene har dermed få ressurser til å følge opp tjenesten, og det kreves en del forarbeid for å selge inn kurset til de riktige personene i kommunen.

Vi pleier å tilby kommunene et uforpliktende informasjonsmøte der prosjektlederen reiser ut til den enkelte kommune. Der holder vi en presentasjon for kommunens støttekontakttjeneste og gjerne en folkehelsekoordinator eller sosial og helsesjef om organisering, kostnader og hvilke fordeler det innebærer for kommunen. I løpet av møtet er det rom for å diskutere lokale løsninger og bli enig om en modell som passer best for dem. Kommunene i Nordland er svært forskjellige både med tanke på størrelse, innbyggertall og geografi/tilgjengelighet til idrettsanlegg. Den store fordelen i Nordland er at man stort sett alltid har tilgang på fine tur- og rekreasjonsområder.

Etter dette møtet er de fleste svært positive til å sette i gang Tur- og treningskompis kurs og oppfølgingssamlinger for sine støttekontakter fordi de ser at det ikke utgjør noen ekstrajobb for dem. I tillegg opplever mange kommuner at det er vanskelig å rekruttere nye støttekontakter, og gjennom å delta på prosjektet hjelper vi dem med rekruttering fra lag og foreninger. Dersom kommunen ønsker å delta på prosjektet setter vi opp en kursdato så raskt som mulig og starter rekrutteringen til kurs.

Et av suksesskriteriene er altså å gjøre det så enkelt som mulig for kommunene å delta. Kursene og oppfølgingssamlingene planlegges, organiseres og gjennomføres av NIK/FNF. Det eneste kommunene må gjøre er å bli enige om en dato for kurs og sende ut en ferdig laget invitasjon med link til påmeldingsskjema på nett til sine støttekontakter.

Hva kreves for å følge opp samarbeidet?

Det å følge opp samarbeidet krever at man er tålmodig og ikke gir opp underveis. Kommunene har som nevnt små ressurser så oppfølgingen av Tur- og treningskompis blir gjerne en oppgave de ansatte har i tillegg til alle andre oppgaver de sitter på. Det er derfor viktig å ta kontakt regelmessig, både på telefon og på mail, slik at man får fremdrift i prosessen.

Vi i prosjektgruppa ser også at det er viktig å fortsette oppfølgingen av kommunal støttekontakttjeneste selv etter at vi har holdt Tur- og treningskompis kurset. Det er mange ansatte på grasrota som ser stor verdi i å få ordningen til å fungere, men de møter daglig på utfordringer med å følge opp ordningen på grunn av at tjenesten er fordelt på ulike avdelinger, det er små stillingsprosenter til tjenesten og lite samkjøring av de ulike ordningene innad i kommunen. Derfor må det jobbes over flere år for å få Tur- og treningskompis ordningen forankret i kommunen.

For å klare dette er det viktig at kommunens ansatte og ledelse tar eierskap i ordningen. Tur- og treningskompis ordningen er i utgangspunktet en kommunal oppgave, der NIK og FNF ønsker å bidra med kompetanse på aktivitet og friluftsliv. Men for at samarbeidet skal fungere godt må kommunen også ta ansvar for å følge opp sine Tur- og treningskompiser og be om nye Tur- og treningskompis kurs når de har behov for dette.

Det er også viktig å knytte til seg kontaktpersoner i kommunene som oppriktig ønsker å få denne ordningen til å fungere. Vi ser at samarbeidet fungerer best i de kommunene der ansvaret for støttekontakttjenesten er lagt til én person, der en stor del av stillingen er å følge opp tjenesten.

Markedsføring og rekruttering

Vi har sett at Facebook er en veldig viktig kanal for å rekruttere nye Tur- og treningskompiser til kurs. Gjennom et inspirerende bilde og begrepet ”Tur- og treningskompiskurs” ser vi at folk blir nysgjerrig og har lyst til å delta for å finne ut hva dette dreier seg om og hva de kan bidra med. Andre viktige markedsførings kanaler er kommunens hjemmeside, idrettens og friluftslivets hjemmeside og avisartikler.

Det er svært viktig å kontakte den lokale avisa og få laget en sak på at det skal holdes kurs i kommunen. Avisene gir tilbakemelding om at dette er en gladsak de gjerne skriver om, men ofte er redaksjonen ganske opptatt og rekker ikke å komme i løpet av kurset. Da har jeg gode erfaringer med å spørre om jeg skal skrive en avisartikkel selv med informasjon om prosjektet og et par bilder de kan bruke, noe som ofte fører til at teksten trykkes. Fordelen med å skrive teksten selv er at man får sjekket at detaljene i teksten blir rett og at de som skal krediteres for økonomisk støtte blir nevnt.

Vi sender også ut invitasjon direkte på mail til ledere i alle idrettslag og friluftsforeninger i den enkelte kommune, og flere av deltagerne på kursene gir tilbakemelding om at de fikk høre om kurset gjennom den lokale foreningen. Jeg har også brukt å ta en ringerunde til de ulike lagene noen uker etter at mailen er sendt for å sjekke at de har sett den og skjønner hva det dreier seg om.

Erfaringer fra prosjektet

Erfaringene fra prosjektet viser at både Tur- og treningskompiser og brukere av ordningen setter stor pris på å få delta i ordningen. En av deltagerne jeg møtte på en fellestur på Helgeland beskrev dette så fint:

Deltakere på tur- og treningskompiskurs. Jubel ved frisbeegolfkurven.

«Tidligere hadde jeg støttekontakt, og det fungerte ikke i det hele tatt. Det var aldri noen plan for hva vi skulle finne på, og det ble mye rot. Men nå har jeg fått meg Tur- og treningskompis!!  Vi drar på treningssenter og på tur i fjellet sammen og det er helt supert! Det er mye lettere og artigere å fortelle om at  ”jeg og Treningskompisen min gjorde sånn og sånn” enn at jeg har støttekontakt.»

Ungdom, Helgeland

Dette eksempelet viser hvor viktig det er med begrepsbruken. Deltageren var i ungdomsårene og satte stor pris på å få bruke et annet begrep enn ”støttekontakt”. ”Tur- og treningskompis” derimot minner mer om ”personlig trener” begrepet, noe som gjør at situasjonen blir mye mer normalisert og kanskje til og med gir litt sosial status.

I tillegg til å være et svært positivt bidrag i hverdagen til de som trenger litt ekstra hjelp og støtte i aktivitet har jeg fått tilbakemelding på at ordningen betyr mye også for ”kompisene”. De gir uttrykk for at det å ha en jobb der fokuset er å være i fysisk aktivitet sammen betyr mye også for deres hverdag. Gjennom et av kursene på Helgeland ble jeg kjent med en pensjonist som ukentlig er på styrketrening, svømming og fjelltur med sin bruker. Han forteller at det å ha en fast avtale om tur og trening gir han selv positiv inspirasjon til å være i bevegelse:

Som Tur- og treningskompis får jeg minst like stort utbytte av aktivitetsøktene selv. Det er et veldig positivt innslag i hverdagen og gir motivasjon for å komme seg ut og i bevegelse!

Pensjonist, Helgeland.

Gjennom Tur- og treningskompis kurset blir deltagerne også kjent med hverandre, noe som gir muligheter for å skape felles aktiviteter for brukerne. Etter et av kursene i Lofoten snakket jeg med flere deltagere som så stort potensiale i det å være flere sammen i aktivitet. Dette har jeg også fått tilbakemelding på fra flere andre kommuner.

”Vi er to Tur- og treningskompiser som finner på ting sammen med brukerne våre, og det er minst like motiverende og gøy for oss som for dem vi har med oss. Vi finner på ting i lag og det er det som er det artige! Det er også mye lettere å finne på ting når vi er 4 stk. hver gang.”

Tur- og treningskompiser, Lofoten

En annen Tur- og treningskompis fortalte at det å få bidra til at brukeren opplever mestring er en stor belønning i seg selv:

” En dag vi var på tur i fjellet ble vi spontant invitert med på en liten kanotur av en leirskole i samme området. Brukeren var kjempebegeistra og å få mulighet til å sitte i kano. Senere fikk vi også prøve luftgeværskyting, noe han var mye flinkere til enn meg. Jeg så at det gjorde noe med selvtilliten hans å kunne være flinkere enn meg i noe!”

Tur- og treningskompis, Ofoten

Aktivitet i gymsal på tur- og treningskompiskursJeg har også møtt deltagere på kurs som uttrykker at det å ha en Tur- og treningskompis kan være bedre enn medisin. De forteller at det å være ute sammen med noen kan gjøre at man glemmer mørke tanker og ser lysere på livet.

Dette er et kjempebra konsept som alle kommuner skulle hatt. Kurset gir god inspirasjon til bruk av nye aktiviteter!

Kursdeltagere Tur- og treningskompiskurs, Narvik

Suksesskriterier

 • Koordinator har personlig erfaring med og yrkesmessig tilknytning til både idrettslag og friluftslivsforeninger. Viktig med begge aktiviteter!
 • Forankre godt i egen organisasjon.
 • Kurs med både praktiske og teoretiske økter + erfaringsutveksling.
 • Kommunen, frivillighet og Tur- og treningskompiser møtes ansikt til ansikt på kurset og blir kjent!
 • Oppfølging påfølgende år!
 • Finn ildsjeler ansatt i kommunene som ønsker å få til et bedre tilbud.
 • Ha tålmodighet – ting tar tid i kommunal sektor.

Morgendagens muligheter og utfordringer

For å holde på dette gode arbeidet er det viktig at det følges opp videre også etter prosjektperioden. Erfaringen viser at kommunene har små ressurser innen støttekontakttjenesten, noe som krever at en egen koordinator bør ha ansvar for å følge opp organiseringen av Tur- og treningskurs og oppfølgingssamlinger på fylkesnivå. Denne koordinatoren bør være godt kjent med både frivillig sektor og ha tett dialog med de enkelte kommunene.

De aller fleste kommunene ønsker å få til et bedre tilbud for sine støttekontakter og brukere, men de mangler gjerne penger eller ansatt ressurser til å følge opp dette viktige arbeidet. Tur- og treningskompis konseptet er derfor en etterlengtet hjelp for mange overarbeidede kommuneansatte til å få gjennomført rekruttering og oppfølging av egne støttekontakter. I tillegg gir konseptet en ypperlig anledning til å skape et godt og tett samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor, der frivillighetens aktivitetskompetanse blir brukt på best mulig måte samtidig som Tur- og treningskompisene blir satt pris på og tatt vare på gjennom et kommunalt lønnssystem.

Mål for fremtiden

Utlevering av kursbevis etter endt tur- og treningskompiskurs.Tur- og treningskompis sin visjon er ”Sammen skaper vi trygghet, selvtillit og mestringsglede”. Prosjektets hovedmål er å skape flere og bedre aktivitets- og friluftslivs-opplevelser for personer med funksjonsnedsettelse i hele Nordland.

Idrettens hovedvisjon er ”idrettsglede for alle!” og friluftslivsorganisasjonene har en lignende visjon. DNT sin visjon er ”Naturopplevelser for livet”. For å oppnå disse målene i praksis er man nødt til å gjennomføre noen grep slik at aktivitetene og opplevelsene blir gjort tilgjengelig for mennesker i nettopp alle livssituasjoner, og i denne sammenheng mener jeg at Tur- og treningskompis kan spille en viktig rolle.

Til nå er koordinator stillingen økonomisk støttet av blant annet Gjensidige Stiftelsen og Nordland Fylkeskommune. Men for å opprette en varig stilling som koordinator for Tur- og treningskompis er man kanskje avhengig av at man samarbeider på tvers av både fylkeskommune, kommune og frivillig sektor.

Et av hovedmålene da vi startet med prosjektet var å skape et konsept som var så enkelt og økonomisk levedyktig at det skulle kunne fortsette å fungere etter at prosjektperioden var ferdig. Vi kommer derfor til å bruke dette siste året av prosjektperioden til å jobbe for å finne en varig løsning for Tur- og treningskonseptet i Nordland. 

Vedlegg og lenker

Prosjektbeskrivelse

Brosjyre

Facebook: https://www.facebook.com/Tur-og-treningskompis-Nordland-1710669225679358/

Instagram: https://www.instagram.com/turogtreningskompis/

Nordland idrettskrets: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/nordland-idrettskrets/prosjekter/tur--og-treningskompis2/

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre