Bufdir sin logoPrioriteringer og hva du kan søke tilskudd til

Det kan gis støtte til aktiviteter som er rettet inn mot å medvirke til debatt og holdningsendringer, skape deltakelse og generere og spre kunnskap. Tiltak som er direkte rettet inn mot å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne kan også få støtte. Det er mulig å søke om flerårig tilskudd for inntil 3 år.

Bufdir vil ved vurdering av søknadene legge særlig vekt på at tiltaket er av god kvalitet, at søker har god gjennomføringsevne, at finansieringsplanen er realistisk og at tiltaket klart bidrar til tilskuddsordningens mål om å bedre levekårene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nyskapende tiltak som kan inspirere andre aktører eller tiltak som har gjenbruksverdi for andre, utover egen diagnosegruppe eller målgruppe vil bli prioritert. Tiltak med egenfinansiering teller også positivt inn i vurderingen av søknaden.

Om tilskuddsordningen

Beløp: Det er avsatt om lag 12,2 mill. kr til tilskudd til «Tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten for mennesker med nedsatt funksjonsevne» i 2019. Bundne midler til flerårige prosjekter utgjør ca. kr. 5,3 mill, det vil si at det er ca. kr. 6,9 mill. til fordeling i 2019. Det tas forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2019.
    
Søknadsfrist: 10.12.2018. Søknadsskjema er publisert i Bufdir søknadsportal

Rapporteringsfrist: Rapporteringsfristen for tilskudd mottatt i 2018 er 31.3.2019. Organisasjoner som har fått tilsagn om flerårig tilskudd må levere delrapporteringer hvert år, og sluttrapport med revisjonsberetning leveres etter at siste tilskudd er blitt utbetalt.

Hvem kan søke: Frivillige organisasjoner, stiftelser med eget organisasjonsnummer, kommuner og fylkeskommuner.

En frivillig/ideell virksomhet har et tydelig sosialt formål og den tar ikke ut utbytte, men investerer et eventuelt overskudd utelukkende i virksomheten for å styrke det sosiale formålet. Hele virksomheten, uten økonomisk motiv, arbeider for å avhjelpe sosiale behov i samfunnet eller bestemte utsatte grupper og at dette er det sentrale i virksomhetens formål. Bufdir kan i utlysning kreve dette dokumentert gjennom for eksempel virksomhetens vedtekter.

Kilde

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/bedre_levekar_og_livskvalitet_nedatt_funksjonsevne/?fbclid=IwAR2Dh9TUtcpnHekVkQZA2Hv2rJtUFQ1Tdy_p3v1v_XY7--0B3YOoj3cbueg