I over 20 år har frivilligsentralene søkt Kulturdepartementet om støtte. Tilskuddet vil nå trappes opp og bli innlemmet i kommunenes rammetilskudd, men gis en særskilt fordeling. Hvordan dette i praksis vil håndteres vil avklares i løpet av høsten.

I argumentasjonen for denne endringen av tilskuddsordningen pekes det på at dette vil legge til rette for en videreutvikling av ordningen i tråd med lokale tradisjoner og behov.

På hjemmesiden til Norges frivilligsentraler pekes i en reportasje på viktigheten av at frivilligsentralene hver for seg og sammen profilerer sin sentral og dens aktiviteter for kommuneadministrasjonen og lokalpolitikere.

Kommuneproposisjonen 2017 kan du laste ned her:Kommuneproposisjonen 2017.pdf
Nedlastingsdato: 27.06.2016

Kilde:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-123-s-20152016/id2500136/?q=Kommuneproposisjonen%202017&ch=7#match_0

Logoen til Norges frivillighetssentraler