Tilrettelagt fritid (TF) er organisert i Kulturenheten. Dette fordi Trondheim kommune ønsker at kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med funksjonsvansker, skal prioriteres og tilbys derfor gjennom den enheten som har ansvar for å tilrettelegge kultur- og fritidstilbud for alle innbyggere i kommunen. Det arbeider 14 personer i denne tjenesten som har ansvar for å tilrettelegge fritid for andre i litt over 13 årsverk. Tilrettelagt fritid har som visjon: ”Alle skal ha kultur- og fritidsaktiviteter etter egne ønsker og behov”.

Trondheim er delt i 4 bydeler med ett Helse- og velferdskontor (HVK) og en Barne- og familietjeneste (BFT) i hver bydel. Det betyr at Tilrettelagt fritid (TF) mottar bestillinger fra 8 ulike forvaltningsenheter.

For barn og unge under 18 år går alle henvendelser og søknader direkte til BFT som vurderer om søker har behov for bistand til kultur- og fritidsaktiviteter. Har søker et slikt behov, blir det fattet et vedtak enten på tilrettelegging av kultur og fritidsaktiviteter eller på støttekontakt. Vedtaket går så til Tilrettelagt fritid som en bestilling. Terje Johnsen

- I noen tilfeller går søknaden som en henvendelse til Tilrettelagt fritid før vedtaket skrives, der BFT ber om at det foretas en kartlegging av søkers behov for kultur- og fritidsaktiviteter og behov for bistand. Denne kartleggingen danner så grunnlag for et enkeltvedtak. Der hvor BFT vurderer behov på forhånd vil Tilrettelagt fritid sammen med søker foreta en ytterligere kartlegging etter at TF har mottatt bestillingen for å få en detaljert oversikt over ønsker og behov for fritiden forteller Terje Johnsen som er fagansvarlig i Tilrettelagt fritid.

TF sørger for at intensjonene i vedtaket blir oppfylt, og at søker får delta i de aktiviteter han/hun ønsker med bistand innenfor rammene i vedtaket. TF tilsetter og lønner støttekontakter og andre hjelpere samt ordner med transport og annen type bistand det måtte være behov for.

- For voksne brukere der Helse- og velferdskontorene er bestillere, har vi nå i 2 år hatt et prøveprosjekt der alle henvendelser om kultur- og fritidsaktiviteter og søknader om støttekontakt, går direkte til Tilrettelagt fritid. Vi innkaller søker til et kartleggingsmøte for en samtale om søkers ønsker og behov for kultur- og fritidsaktiviteter og hva som trengs av bistand for at ønsker og behov kan oppfylles. Hvis søker har søkt om støttekontakt sendes vurderingen til HVK som fatter et enkeltvedtak på dette. Enkeltvedtaket kan være en innvilgelse eller et avslag. Hvis søker får innvilget sin søknad er det TF som tilsetter, lønner og gir støttekontakten et oppdrag som begrunnes i søkers ønsker og behov forteller Johnsen.

Tilrettelagt fritid gir opplæring og veiledning til støttekontaktene gjennom kurs og temamøter.
For de som kan delta i tilrettelagte aktiviteter uten at det er behov for en støttekontakt, får tilbud om dette uten at det utløser et enkeltvedtak. Annen type bistand enn støttekontakt kan også settes inn uten at det fører til et enkeltvedtak.


Sikrer brukerinnflytelse.
Trondheim kommune har gjennom organiserngen av Tilrettelagt fritid (TF) sikret mulighet til å kunne gi et tjenestetilbud hvor en tar utgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.

- Vår filosofi er å ta alle på alvor, og erkjenne at hver enkelt selv er den som best vet hva han/hun ønsker å gjøre på i fritiden. Innvendingen er at det alltid vil være noen som ikke er i stand til å uttrykke sine egne behov og ønsker, og at de av den grunn kan ende i aktiviteter de mistrives, eller at de kanskje ikke får dekket nødvendige bistandsbehov. Da blir nærpersoner som pårørende, hovedkontakt, venner eller boligpersonale viktige personer som kan bistå i å finne ut hva som kan være det beste tilbudet, forteller Johnsen.

Alle som deltar i aktiviteter, blir fulgt opp av fritidsassistenter eller støttekontakter som igjen skal levere rapporter tilbake til TF. Det gjør at de har god oversikt over hvordan det går med den enkelte i aktiviteten.
Fornøyd deltaker

Hvem er det så som henvender seg til TF for bistand til kultur- og fritidsaktiviteter? Det er alle som har behov for en eller annen form for bistand for å kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Den største gruppa er mennesker med psykisk vansker, men ellers har de henvendelser fra utviklingshemmede, trafikkskade, fysisk funksjonshemmede, slagrammede og andre som trenger en eller annen form for bistand knyttet til sin fritid.

I 2008 var det 1208 personer som fikk bistand fra Tilrettelagt fritid enten i form av støttekontakt eller deltagelse i ønskede fritidsaktiviteter. De hadde 750 personer med støttekontakt og 458 som deltok i ulike aktiviteter uten vedtak. Andelen med støttekontakt synker, mens andelen i aktivitet øker.

TF har mange aktiviteter i egen regi. Johnsen forklarer at dette dreier seg stort sett om aktiviteter der de ikke finner tilsvarende i lag og organisasjoner, eller at lag og organisasjoner ikke kan gi dem det tilbudet de ønsker. Det utelukker ikke at de har samarbeid med mange lag og organisasjoner som er dyktige i å inkludere mennesker med litt andre behov i sine aktiviteter. TF benytter seg av fritidsassistenter i aktivitetene de driver og som ledere i de lag/organisasjoner som vi samarbeider med. Det gis også årlig tilskudd til 20 – 25 lag og organisasjoner som legger til rette for funksjonshemmede. Lag og organisasjoner med kontinuitet i sitt arbeid blir prioritert.

- Integrering sto som et mål for arbeidet med HVPU -reformen og var viktig for det arbeidet som ble gjort i kommunene når de skulle ta i mot og etablere tilbud på alle plan for utviklingshemmede. Det førte til at integrering ble viktig også for andre grupper med bistandsbehov. I dag, 20 år etter HVPU -reformen, er inkludering det vi jobber med, der integrering blir en metode for de som skal ha sine tilbud i ordinære lag og organisasjoner. Inkludering tar større hensyn til den enkeltes ønsker og behov og aksepterer at funksjonshemmede i mange tilfeller ønsker å være sammen med likesinnede forteller Johnsen.

Større ansvar for fritiden ligger til de funksjonshemmede selv, med stor respekt for den enkeltes rett til selvbestemmelse, men med stor grad av oppfølging fra TF sin side på funksjonshemmedes vilkår. Vi kaller det normalisering forteller Johnsen. Uansett jobber vi for at funksjonshemmede skal ha de samme mulighetene til kultur- og fritidsaktiviteter som resten av befolkningen med den bistand som passer den enkelte. 

Trondheim kommune deltar i det fylkesvise faglige nettverket med kommuner fra fylkene i Tønderlag og Møre og Romsdal.