Målet med tilskuddsordningen er å identifisere og prøve ut kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger, slik at barn og unge med nedsatt funksjonsevne enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter. Aktivitetene skal støtte opp under den enkeltes habiliterings- og rehabiliteringsprosesser. Tiltakene som prøves ut skal også bidra til at foreldre skal kunne kombinere arbeid med omsorg for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Videre håper man at tilskuddsmidlene bidrar til å bygge kompetanse i bruk av velferdsteknolgiske løsninger blant barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Mer informasjon om tilskuddsordningen kan du lese her:
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/teknologisk-stotte-i-fritidsaktiviteter-for-barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-og-deres-familier


Helsedirektoratet sin logo

Målgruppe

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier som via fritidsaktiviteter kan nyttiggjøre seg velferdsteknologiske løsninger som støtte i habiliterings- og rehabiliteringsprosesser.

Målgruppen avgrenses til å gjelde barn og unge opp til og med 18 år eller ut videregående skole.

Hvem kan søke

Kommuner, Organisasjoner

Søknadsfrist

30.09.16

Søk om tilskudd