Nettverksarbeid - en viktig inspirasjon til endringsarbeid

Inspirasjon til omlegging av tjenesten kom ene og alene gjennom deltagelse i et av de fylkesvise faglige nettverkene som Helsedirektoratet etablerte som et ledd i sin satsning for å styrke fagfeltet støttekontakt. Vår bydel var en av tre Oslobydeler som ble med i fylkesvise nettverk for Østlandet. Dette nettverket ble drevet av Anders Midtsundstad og Rune Øyen som et ledd i utviklingsprosjektet "Fritid for alle" som Kristiansand kommune hadde et knutepunktansvar for i nært samarbeid med Helsedirektoratet og var svært inspirerende. Nettverket hadde samlinger to ganger årlig i tre år og erfaringsutvekslinger ga mange gode innspill. Nettverket har gitt gode kontakter og samles fortsatt på egenhånd. Uten dette nettverket hadde jeg som saksbehandler på Søknadskontoret ikke klart å endre tjenesten, da jeg ellers sto alene i dette arbeidet. Nettverket viste også at Oslo ligger etter på dette området sammenlignet med omkringliggende fylker og kommuner. Samtidig så vi at Oslo hadde ekstra mange ressurser i forhold til valgmuligheter for aktiviteter. I tillegg har vi mange studenter som er interessert i oppdrag som støttekontakter. Bydel Nordre Aker har spesiell gunstig situasjon da utdanningsinstitusjoner som Blindern, Norges Idrettshøyskole og BI alle ligger i bydelen. Vi har svært mange studentboliger og derfor ingen rekrutteringsproblemer der vi trenger unge støttekontakter.

Men Oslo består av 15 bydeler med 15 forskjellige organiseringer, også av støttekontakttjenesten. Utfordringen var å få til samarbeid på tvers og bygge opp et nettverk på tvers. Helseetaten (før Helse- og Velferdsetaten) ble kontaktet og ansatte i knutepunktet "Fritid for alle" fikk presentere nye tanker omkring støttekontakt. Flere bydeler møtte og noen var interessert i et videre samarbeid. Ansatte fra fem bydeler dannet en arbeidsgruppe som møtes jevnlig for utarbeidelse av noen felles retningslinjer. Oslo Idrettskrets ble med i dette nettverket og bruk av treningskontakt som støttekontakt har blitt innarbeidet i disse bydelene. Dette lokale nettverket som har fått navnet "Aktiv fritid for alle i Oslo" er dermed etablert som et eget nettverk som nå har samlinger to ganger i året med tilbud til alle bydeler. Det er et nettverk i vekst og vi håper at vi ved hjelp av Helseetaten lettere skal få gehør i byrådet for en mangfoldig tredelt støttekontakttjeneste i Oslo.

Aktivitetsgrupper - en god løsning for mange

Bydelen har organisert sin støttekontakttjeneste innen flere seksjoner som utfører tjenesten forskjellig. Fortsatt er Identitet, sjølråderettdet en hovedvekt på individuell e støttekontakter, særlig for voksne brukere.

Omleggingen av tjenesten startet med opprettelse av 3 grupper for barn og unge i ulike årsklasser. Målgruppen var de med "gråsoneproblematikk" - ulike diagnoser/problemstillinger hvor fellesnevner var manglende sosialt fellesskap. Det var et eksperiment som ble møtt med en del skepsis, spesielt med tanke på ungdommer med Asperger. Målet var å lage stabile fellesskap som sikret aktivitet, tilhørighet og forutsigbarhet. Dette har vært svært vellykket og gruppene eksiterer forstsatt. Samtidig er nye grupper opprettet. Denne målgruppen faller erfaringsmessig ut av tradisjonelle ungdomstilbud da de ofte har angst og strever med å mestre det sosiale spillet. Ved å ha noenlunde like grupper på forskjellige alderstrinn, sikres de et videre tilbud etter hvert som de vokser. Vi har valgt å gi tilbud så langt ned i alder som fra 2. klasse. Vi ser at barn nå begynner tidlig på aktiviteter som fotball og langrenn og våre brukere faller oftest utenfor disse aktivitetene. En klubb med fokus på varierte aktiviteter på deres premisser har derfor vært viktig. Det har for flere utviklet seg gode vennskap i gruppene, noe som styrker selvtilliten til den enkelte.

Parallelt ble det opprettet to gruppetilbud for utviklingshemmede som blir drevet av fast ansatte men supplert med støttekontakter. I dag fokuserer vi også på bruk av grupper innenfor psykisk helse og rusforebyggende arbeider når dette er ønskelig og mulig for brukeren. Det er ennå et fåtall eldre som har støttekontakttilbud i bydelen.

Vi har også to rene ungdomsklubber med aktiviteter som bordtennis, film, spill osv. Her skal de oppleve ungdomstilbud på lik linje med øvrig ungdom. Klubbene holdes i bydelens ungdomshus /nabohus og enkelte ganger er det arrangement samtidig som våre grupper kan delta på dersom de ønsker det. Dette gir mulighet til best mulig inkludering.

Suksesskriterier:

  • Tilbudet gis på barnas/ungdommens egne arenaer
  • Driftes av ungdommer/støttekontakter
  • Gruppeleder med ansvar for ukentlig god informasjon pr mail - sikrer forutsigbarhet
  • Jevnlig kontakt/veiledning av støttekontaktene
  • Støttekontaktene vikarierer for hverandre, på tvers av gruppene. Sikrer kontinuitet

Her er en oversikt over våre grupper:

Tirsdagsklubb, 2.-4. klasse. Kl. 17.30-20.00, benytter Berglåven barnehage som base, Berg Gård. Fokus lek og fysisk aktivitet.

Onsdagsklubb, 5.-7. klasse. Kl 17.30-19.30, Glasshuset/ungdomslokale på Kringsjå. Fokus variert fysisk aktivitet, mestring.

Lørdagsklubb, 8.kl - 2. vgs. Kl. 16-19, Trikkehallen/ungdomshus på Kjelsås.

Lørdagsklubb, 2.vgs - oppover, nå ca 25 år. Kl. 16-19. Kafe 21/psykisk helse. Felles bandlokale i Trikkehallen, nabohus.

Treningsklubb, Tur & Trening,2. vgs-29år. Torsdager kl 18-20.30. Variert fysisk aktivitet/allidrett. Base Kafe 21 med mulighet til sosialt fellesskap.

Treningsgruppe SATS, jenter. Følges av prosjektkoordinator for rusforebyggende arbeid.

Prosjekt Aktiv fritid for alle - rusforebyggende arbeid

Bydel Nordre Aker søkte Helsedirektoratet om midler til arbeid blant ungdom som er rusutsatt. Vi har siden 2011 hatt en prosjektstilling som skal ha fokus på forebyggende arbeid ved hjelp av metoden Fritid med bistand. Målgruppen er ungdom 13-24 år som er rusutsatte og målet er å benytte metoden Fritid med bistand (FmB) i arbeidet. Så langt er det igangsatt individuelle tiltak, men også gruppetilbud. Prosjektet har blitt en bærebjelke i forhold til drift av ungdomsgruppene og enkelte rusutsatte ungdommer er sluset inn i disse gruppene. Det har tatt tid å etablere et samarbeid innen bydelen omkring aktuelle ungdommer. Men vi er nå i gang med en ressursgruppe på tvers som sikrer deltagelse i prosjektet. Aktuelle brukere er oftest utenfor Søknadskontorets naturlige brukermasse. De fleste finnes innen Ungdomskontorets eller barnevernets nedslagsfelt. Vårt prosjekt er knyttet til samarbeidsprosjektet "Aktiv fritid for alle" som består av kommuner og bydeler fra 10 ulike fylker som har fått midler til kommunalt rusarbeid for å ta i bruk og implementere bruk av metoden FmB gjennom treårige prosjekter. Det gir oss gode muligheter til å utveksle erfaringer bl.a. gjennom nettverksamlinger som er svært viktig for å utvikle prosjektet og dele erfaringer underveis. Sentral i dette prosjektarbeidet er SaLTo - koordinator (SLT-koordintor brukes som tittel i andre kommuner) som er en svært viktig samarbeidspartner. Bydelen driver i tillegg til dette et omfattende ungdomsarbeid som også gir tilbud til de som trenger noe ekstra støtte, f. eks barn og unge fra familier med sosial problematikk. Bydelen søker hvert år Storbymidler til mange forskjellige aktiviteter. Et eksempel er Idrett og Utfordring som er et tilbud til gutter i 8. klasse, som faller litt utenfor på skolen, også sosialt.

Treningskontakt - partnerskapsavtale med Oslo Idrettskrets

Bydelen har inngått partnerskapsavtale med Oslo Idrettskrets om opplæring av treningskontakter. Det er nå 6 bydeler i Oslo som tar del i dette. Oslo Idrettskrets gir et 12 timers opplæringskurs hvor bydelene også bidrar med informasjon. Bydelen har fokus på fysisk aktivitet og ansetter treningskontakter som støttekontakter når det er dette som er aktuelt for brukeren. Treningskontaktene benyttes mest individuelt men også i gruppeaktiviteter.

Veien videre - muligheter og utfordringer

Gjennom etablerte nettverk står bydelen nå mye sterkere med tanke på å fortsette å utvikle Skatingstøttekontakttjenesten. Det er en tålmodighetsprøve da tjenesten fortsatt er svært fragmentert og uoversiktlig. Men det er viktig å løfte fram de gode erfaringene og det er uten tvil at Grupper er best - for de fleste ! Parallelt med dette ønsker vi å videreutvikle gode individuelle tilbud, gjerne med treningskontakter. Det er også et mål å etablere mer kontakt med aktuelle idrettslag. I tillegg er det viktig å få mer samarbeid med andre frivillige organisasjoner og lag, utvide nettverket med alle frivillige og dermed lykkes med metoden Fritid med bistand .

Vi ser at målgruppen med "gråsoneproblematikk" med fordel skal ha et tilbud utenom den etablerte støttekontakttjenesten. Det er barn og unge som naturlig bør gis tilbud innen bydelens øvrige kulturtilbud for barn og unge. Vårt ønske er derfor å inkludere driften av gruppene våre som del av dette arbeidet. Vi starter med felles kontor for prosjektkoordinator for det rusforebyggende arbeid. På den måten blir vi en del av den ordinære driften og nærmer oss hverandre. Målet er at det ikke skal være "mine og dine barn" men bydelens barn og unge som alle skal få like muligheter til å oppleve mestring, aktiviteter og gode fellesskap som varer.

Av Reidun Feiring, førstekonsulent ved Søknadskontoret, Bydel Nordre Aker i Oslo