Hol kommune i Buskerud ønsker å bidra aktivt til et bedre organisert fritidstilbud til unge med ulike funksjonsnedsettelser. Gjennom et tilskudd med prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å følge opp handlingsplanen for habilitering for barn og unge har de fått ressurser til å ta i bruk bl.a. metoden Fritid med Bistand som de erfarer fremmer muligheten for inkludering inn i ordinære fritidsaktiviteter.

Styringsgruppa har bestått av Helse og sosialsjef, avdelingsleder i miljøterapitjenesten, rådgiver og prosjektleder. Medlemmene her har vært med på å forankre arbeidet til arbeidsgruppa som har vært representert med ansatte fra ulike avdelinger i kommunen for å sikre en etatsovergripende arbeidsgruppe. Gjennom oppsøkende virksomhet i egen kommune har de innhentet informasjon i sin egen organisasjon. De har også sendt ut spørreskjema til barn og unge, frivillige organisasjoner og til støttekontakter. De har også som et ledd i planleggingen satt seg inn i kommunens planer, erfaringer fra tidligere prosjekt, lovverk og offentlige rapporter. Dette har vært med på å gi et godt grunnlag for arbeidet i arbeidsgruppa. 

- Arbeidsgruppa oppdaget tidlig i prosjektperioden at det ville være hensiktsmessig å se på alternative måter å organisere støttekontaktordningen. Erfaringene fra utviklingsprosjektet «Fritid for alle» har vært en inspirasjon for arbeidsgruppa. Vi har latt oss inspirere av intensjonen som kommer frem i hefte «Sammen med andre - Nye veier for støttekontakttjenesten som ble gitt ut av daværende Helse- og sosialdirektoratet i 2007 forteller prosjektleder Marianne Løvstuen.

Hol kommune har i prosjektperioden prøvd ut metoden Fritid med bistand (FmB), og legger vekt på betydningen av å gi de som trenger det et tilbud innenfor støttekontakttjenesten hvor de tre hovedløsninger individuell støttekontakt, deltakelse i en aktivitetsgruppe og et indiviudelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon benyttes.

Erfaringene

Kommunen startet opp prosjektet høsten 2013. Utprøving av de valgte tiltakene kom i gang året etter, og avsluttes 30 juni 2014.

- Formålet med tiltakene i prosjektet er å utvikle og styrke habiliteringstiltak på fritiden (etter skole og arbeidstid) til ungdom og unge voksne. Særlig med tanke på langsiktige effekter, helsefremmende og forebyggende fokus av dette arbeidet forteller Løvstuen.

Prosjektleder fikk funksjonen som aktivitetskoordinator. Dette for å ha oversikt og være en kontaktperson både for aktivtetskontakter, lag/organisasjoner og for ulike avdelinger i kommunen. Prosjektleder har derfor fått en viktig rolle med å være bindeleddet og koblingsmedarbeider for å få til samarbeid mellom barn og unge som trenger et fritidstiltak, ansatte i ulike avdelinger i kommune og frivillige organisasjoner.

-  Som prosjektleder har jeg ansvar for å rekruttere brukere, være med å planlegge og tilrettelegge for ulike aktiviteter bl.a. i aktivitetsgruppene som vi har etablert. Jeg har også ansvar for å følge opp aktivitetskontaktene gjennom å tilby regelmessig veiledning.  Jeg sender også ut brosjyrer, annonser i lokalavisen Hallingdølen, legger ut informasjon på Hol kommune sin nettside og Facebook.

Dette er et omfattende arbeid som det er helt nødvendig at det settes av tilstrekkelig tid til å følge opp. Prosjektleder har også gått inn i gruppene som er etablert når det er sykdom blant aktivitetskontaktene.

Frem til nå er det etablert to aktivitetsgrupper. Her gis barn og unge muligheter til å kunne delta i aktiviteter sammen med andre, og for noen håper prosjektleder at det kan bli et springbrett inn i ordinære fritidsorganisasjoner hvor en kan følge opp den enkelte ved å ta i bruk prosessen som ligger i inkluderingsprosessen som synliggjøres i metoden Fritid med Bistand.

Gruppe 1. Ungdom og unge voksne som trenger spesiell tilrettelegging under aktiviteten, fordi de har en synlig redusert funksjonsevne.

Denne gruppa har blitt etablert i et samarbeid med nabokommunen Ål.

Gruppa er implementert inn i miljøterapiavdelingen.  Brukerne bor i egne leiligheter, men sammen med flere. En fysioterapeut som jobber i avdelingen har ansvaret for planlegging, organisering og tilrettelegging av aktiviteter i Geilohallen, inneaktivitet med fokus på balansetrening, lek og morro.  Ål kommune, en aktivitetskontakt i miljøterapiavdelingen på Ål har ansvar for organiseringen av uteaktivitet og friluftsliv.

Hol kommune har ansatt to unge aktivitetskontakter (15 år) som bidrar i Geilohallen. De blir lønna med assistentlønn og får 40 kroner i kveldstilegg. Disse ungdommene er MOT ungdom som går i 10 klasse. Håper er å fortsatt kunne rekruttere MOT ungdom som aktivitetskontakter fra 10 klasse. Prosjektlederen har gode erfaringer og tenker at dette også er flott for ungdom å få på sin CV.

- Hol er en liten kommune uten videregående skole. Vi erfarer at det er topp og ha med ungdom inn i gruppa som både motivatorer og inspirasjon. Det blir omvendt integrering. Gruppa møtes jevnlig på faste tidspunkter. Dette er en lukket gruppe i samarbeid med Ål kommune, men fra høsten håper vi å kunne utvide og invitere også brukere som får avlasting.  Det er viktig å skrive at alle brukerne har med seg sin kontakt. De trenger helsepersonell rundt seg som kjenner brukerne godt.

Gruppe 2. Ungdom og unge voksne med sosiale utfordringer (15 -30 år).

Denne gruppen er åpen for alle, og gruppeaktiviteter er satt i gang i samarbeid med lokale lag og organisasjoner. Gruppa er ikke implementert inn i noen avdeling, men det er ønske om å få Turistforeningenden inn under psykisk helse. Gruppen har til nå hatt et samarbeid med Hol idrettslag, Bygdekvinnelaget Kvisla, Geilo trekkhundeklubb, Geilo rideklubb, Hol fotoklubb og Geilo jeger- og fiskerforbund.  Gruppa har invitert seg inn på aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner, og de har bidratt med dugnad tilbake. Bakgrunn for dette siste er et ønske om å kunne gi noe tilbake siden de får være med i lagets aktiviteter uten å være medlemmer.  

Det er ansatt 2 voksne aktivitetskontakter som gjennomfører aktivitetene.

Denne gruppa møtes en dag pr. uke. Brukarene blir hentet og kjørt hjem av aktivitetskontaktene. Aktivitetskontaktene blir lønna med assistentlønn etter ansiennitet og de får et kveldstilegg. Det sendes alltid ut påminnelse om neste aktivitet av aktivitetskoordinator, hver mandag på SMS. Aktivitetskoordinator får bekreftelse fra de som vil være med og sender videre SMS til aktivtetskontaktene. Dette fungerer fint. Det har vært lite frafall i gruppa og få har vært syke. Prosjektleder Løvstuen tenker at det har vært av betydning at aktivtetskontaktene kjører og henter.

I denne siste gruppen er det ungdommen selv som planlegger aktivitetene og dette har fungert bra. Alle som er med må komme med et forslag til aktivitet. Noen synes det er vanskelig å fremheve seg selv slik, og da har vi erfart at det å skrive ned forslag på aktiviteter på gule post-it lapper er smart. De erfarer at det blir flere og flere unge som ønsker seg inn i gruppe 2.

Utfordringer som gjør det vanskelig å integrere brukergruppene inn i lag/organisasjoner.

Prosjektet har fått tilbakemelding fra 16 av 22 lokale lag og organisasjoner. De er positive til å bidra inn i prosjektet, men de ønsker ikke ansvar for ungdom/voksne som trenger spesiell tilrettelegging. Det de oppgir som årsak til dette er mangel på kunnskap, informasjon eller åpenhet om ungdommens behov. Noen setter i denne sammenheng ord på at taushetsplikten kan være en utfordring.

I det videre arbeidet for å gjøre erfaringene fra prosjektet til ordinære tiltak blir det derfor viktig for kommunen å finne frem til løsninger slik at de i fremtiden bedre kan følge opp frivillige lag og organisasjoner slik at de opplever å få nødvendig kompetanse, veiledning og ressurser som gjør dem i stand til å kunne ta i mot på en god måte medlemmer som kanskje trenger litt mer oppfølgning og tilrettelegging en de fleste.

Det har også kommet forslag om felles møteplasser mellom frivillige organisasjoner og kommunen slik at en kan samkjøre aktiviteter for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelser.

Noen kommer også med forslag om å opprette kontaktpersoner i laget for de som trenger spesiell tilrettelegging. Det gir muligheter for at kontaktpersoner fra lagene, aktivitetskontakter og aktivitetskoordinator kan ha faste møtepunkt for å oppdatere planer, ta opp utfordringer og fordele ansvar.

Idrettslagene har ikke lagt til rette for at ungdom med behov for spesiell tilrettelegging kan være med i særlagsaktiviteter, men de er positive til å bidra med utstyr og positive til deltakelse om brukeren har med egen hjelper om det er behov for dette.

Vedtak eller ikke vedtak

Prosjektet erfarer at det er viktig at aktivitetskontaktene er ansatt som nå siden de binder seg til arbeid på faste dager. På samme tid opplever enn at det er best om brukerne ikke trenger et vedtak på å være med i en av aktivitetsgruppene. Prosjektet håper derfor at kommunen nå vil videreføre gruppene som åpne grupper hvor det kan være plass til alle som ønsker å delta.

Hol kommune fikk stafettpinnen av kommunene Grimstad, Lillesand og Birkenes. Nå oppfordrer vi alle dere som tilrettelegger støttekontakttjenester til å sende oss et godt eksempel eller en god ide rundt arbeidet med å tilrettelegge gode tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.Blankt kvadrat 5 ganger 5 pixler