Bilde fra brosjyre til Storfjord kommuneStorfjord kommune i Nord-Troms har ”Mangfold styrker” som sin overordnede visjon. De ønsker å bygge sitt omdømme på det kulturelle, språklige og relgiøse mangfold som har preget lokalhistorien gjennom generasjoner. I arbeidet med å gjøre visjoner til realiteter har en styrkning av støttekontakttjenesten fått en sentral plass.

Etter det landsomfattende tilsyn med støttekontakt- og avlastningstjenester i 2007, fikk Storfjord kommune merknader fra Fylkesmannen. Merknadene omhandlet det at organisering av støttekontakt og avlastningstjenesten var noe uklar for enkelte brukergrupper, at det med fordel kunne vært informert mer aktivt om tjenestene, samt at kommunen ikke har evaluert tjenestene jevnlig og systematisk.

Samme år tok avdelingsleder og fagleder for tjenesten for psykisk utviklingshemmede videreutdanning i ”Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige”.
- Denne utdanningen var med på å øke bevisstheten og kunnskapen om dette fagfeltet. Under utdanningen ble vi blant annet bevisstgjort på det som fungerte bra og mindre bra i de enkelte kommuner, samt hvilke muligheter en har for å utvikle tjenesten forteller avdelingsleder Anne-Lena Dreyer.

Senere har kommunen sikret seg at ytterligere to ansatte har tatt videreutdannelsen. Dette har vært et viktig bidrag til å gi kommunen økt fagkompetanse i arbeidet med styrke tjenestetilbudet innenfor feltet ”Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse”.

Ny organisering.
Økt fokus på denne tjenesten har også ført til at det er opprettet en 50 % stilling, med tittelen ”Fagleder for fritid og avlastning”, som skal samordne og koordinere støttekontakt og avlastningsvirksomheten i kommunen med ca 1880 innbyggere. Med at denne stillingen ble opprettet ble det en saksbehandler og ikke 5-6 ulike.  Det ble lettere for alle parter å kunne ta kontakt når det bare er en person å forholde seg til. Videreutdanningen ”Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige” var et av kravene for å få denne stillingen.

En tenker at en slik stilling vil gi gevinst som:
•    Bedre utnyttelse av menneskelige og faglige ressurser
•    Tjenester som er bedre tilpasset brukeren.
•    Bedre oppfølging og veiledning av fritidskontaktene (støttekontaktene) og avlastere.
•    Større mulighet til å samarbeide med kultur og frivillig sektor.Rullestol
•    Bedre oversikt og større likhet i tjenestetilbudet.
•    Utvikle kreative og fleksible ordninger.
•    Samarbeid med andre kommuner/fylker.

Faglederen har i tillegg tatt tak i mange ulike ting som blant annet utvikling av et internkontroll system for denne tjenesten. Det er utarbeidet retningslinjer for; saksbehandling, evaluering, oppfølging og veiledning av fritidskontaktene og avlastere, kvalitetssikret vedtaksskriving, utarbeidet informasjon og oppdateringer på hjemmesiden. Da denne stilling ble opprettet ble det bestemt at en skulle gå bort fra ”støttekontakt” begrepet og kalle det for ”Fritidskontakt” i Storfjord.

Det er også tatt tak i avlønning av fritidskontakter, og skrevet en saksfremstilling til politisk utvalg hvor det ble fremmet at fritidskontakter skulle få timelønn etter utdanning og ansiennitet, at utgiftsdekningen skulle forhøyes og at kommunens leiebiler også kan benyttes av kommunens fritidskontakter.  Dette ble enstemmig vedtatt av administrasjonsutvalget, og det ble gjort et politisk vedtak på dette.  Saksfremstillingen, innstilling og vedtak kan du lese her.

- Vi har gått fra en situasjon hvor vi manglet fritidskontakter til å faktisk ha fritidskontakter ”på vent” forteller fagleder for tjenesten Monica S. Fyhn.   

Kommunen ser allerede gode erfaringer med at det er en person som har med saksbehandlingen å gjøre. Det frigjør ressurser slik at flere som før delte på denneoppgaven i ulike avdelinger i kommunen nå kan få mer tid til å informere om fritidskontaktordningen. Dette har ført til at flere søker om fritidskontakt. Dette gjelder især eldre, som tidligere har vært en underrepresentert gruppe.   

Viktig nettverk.
Storfjord kommune deltar også i det nordligste fylkesvise faglige nettverket sammen med andre kommuner fra Nordland, Troms og Finnmark.
- Deltagelsen i det Fylkesvisfaglige nettverket har hatt stor betydning for arbeidet rundt Deltakere i nettverketfritidskontakter og avlastere i kommunen. Det har hjulpet med ideer fra andre, erfaringsutveksling, faglig diskusjonsforum, det er også nettverksbyggende og kompetansegivende. Med at Storfjord ble med i nettverket er det et økt fokus på fritidskontakter og hvilke muligheter en har innenfor dette fagfeltet forteller Dreyer og Fyhn.som er deltakere i nettverket som møtes til halvårlige nettverksamlinger.

Kommunen har så langt lagt vekt på å styrke den tradisjonelle støttekontaktordningen. En av utfordringene videre er å implementere den 3. delte løsningen Helsedirektoratet anbefaler i kommunen Dreyer og Fyhn regner med å får noen gode tips og ideer på fagseminaret i Alta i august hvor kommuner i Nord-Troms og Finnmark er invitert spesielt. På dette to dagers seminaret vil Fritid med bistand og treningskontakt bli presentert, og en vil se på mulighetene for å etablere et nettverk for kommuner i Nord-Troms og Finnmark. Sentralt i arbeidet med å etablere dette nettverket står kommunene som deltar i det fylkesvise faglige nettverket.

Opplæring og informasjon.
Fritidskontaktene i Storfjord kommune har fått en mer anerkjent og verdsatt rolle. Kommunen legger stor vekt på å gi sine fritidskontakter og avlastere god oppfølgning. Å etablere en møteplass og utvikle et godt opplæringsprogram for disse viktige medarbeiderne er tiltak som det nå arbeides med.

Her kan du lese om hvordan Storfjord kommune presenterer sin fritidskontakttjeneste og et informasjonsskriv som gis til alle nye fritidskontakter.

Ønsker du mer informasjon om hvordan Storfjord kommune arbeider finner du kontaktinformasjon her.


Av Anders Midtsundstad