I Fredrikstad kommune er tjenesten støttekontakt som behandler søknader etter lov om sosiale tjenester § 4-2 c og § 4-3, samlokalisert og dekker hele kommunen på ca 74 000 innbyggere. Vi er organisert i avdeling Aktivitet under Virksomhet for rus, psykiatri, bolig og flyktningarbeid. Tjenesten består av 5 årsverk fordelt på 6 saksbehandlere og en merkantil stilling. Fredrikstad kommune har siden slutten av 2007 arbeidet med å gi tilbud om støttekontakt i form av aktivitetsgrupper, Fritid med bistand (FmB) og tradisjonell 1:1 støttekontakt. Vi vil her presentere noe av arbeidet vårt og våre erfaringer med og organisere arbeidet på denne måten.

Kommunen har nærmere 500 vedtak om støttekontakt og en dekningsgrad på 83%. 68 av brukerne var i juli deltakere i aktivitetsgrupper. 2 brukere er fortiden aktive i FmB ordning, mens flere har gjennomført vellykkede FmB ordninger siden 2001. De øvrige får sitt tilbud i form av 1:1 støttekontakt.

Kommunen har deltatt i et regionalt fagnettverk under det nasjonale prosjektet "Fritid for alle" som tjenesten Fritid med bistand i Kristiansand kommune har hatt et knutepunktansvar for. Vi har hentet både kompetanse og inspirasjon til å organisere tjenestetilbudet etter disse tre hovedløsningene der. Dette nettverket har også vært en pådriver for å ta initiativ til et eget fylkesnettverk her i kommunen med fokus på erfaringsutveksling og utfordringer innen støttekontaktfeltet.

Organisering av aktivitetsgrupper som fritidstilbud                                                                                                         Fredrikstad kommune har valgt å satse på å gi støttekontakttjeneste i form av aktivitetsgrupper som fritidstilbud. Vi ser at brukere er mer deltakende og har større mulighet til sosialisering og vennskap i disse gruppene. Som deltakere i aktivitetsgrupper får man treffe andre med samme interesse.  For kommunen er satsningen på aktivitetsgrupper ressursbesparende med mindre utgifter til lønn for 1:1 oppdragstakere. Tjenesten har to sosialkonsulenter med hovedfokus på oppfølging av aktivitetsgruppene, men hele tjenesten jobber aktivt med rekruttering og iverksetting av grupper.  

Gruppene varierer i størrelse og aktivitet. Målgruppene spenner fra barn til eldre damer med rullator. Der hvor gruppen har mer enn to deltakere vil gruppen ha to gruppeledere. Enkelte grupper er organisert med gruppeledere og er samtidig åpen for andre deltakere som har med egen 1:1 støttekontakt. Noen grupper har faste møtelokaler mens andre møtes der hvor aktiviteten foregår. I de fleste gruppene samler gruppelederne inn en fast sum penger pr måned som blir brukt til aktiviteter og mat. Andre aktiviteter som koster mer, for eksempel klatring og bowling har fast sum pr gang.

Utgangspunktet til enhver aktivitetsgruppe er at vi som tjeneste har identifisert et behov eller interesse blant flere søkere. Med dette som utgangspunkt "headhunter" vi støttekontakter som kan rekrutteres til å bli gruppestøttekontakter. For å satse på aktivitetsgrupper tilrettelegger vi for en mer aktiv oppfølging av gruppestøttekontakter enn vi gjør med 1:1 støttekontakter. Vi har egne samlinger i løpet av året med gruppestøttekontaktene for å drøfte felles utfordringer og for å gi faglig påfyll. Tjenesten arbeider aktivt med å tilrettelegge for møtelokaler for gruppene. Enkelte kommunale bygg blir stilt til disposisjon og vi samarbeider også med frivillige lag og foreninger for å få dette til. Vi har lagt tilrette for frakt i kommunal minibuss med en gruppestøttekontakt som sjåfør i den største aktivitetsgruppen. To aktivitetsgrupper får låne bil av den kommunale miljøarbeidertjenesten når de skal ut på aktiviteter som krever transport. I tillegg er det noen få som blir hentet av gruppelederne og fraktet til gruppa.

Det kan være utfordrende og krevende å drifte aktivitetsgrupper. God gruppedynamikk avhenger mye av gruppestøttekontaktene og de brukerne vi som tjeneste kobler sammen til en gruppe. Det er viktig å kjenne både brukere og gruppestøttekontakt godt, i tillegg til å gi oppfølging over tid. Oppfølging av gruppene og iverksetting av tilbud for enkeltdeltakere krever som regel at sosialkonsulentene arbeider utenom ordinær arbeidstid. En annen utfordring er transport da ikke alle deltakere kan komme seg til aktivitetsgruppen på egen hånd. Ved henting kan forsinkelser gå ut over resten av gruppa.

Vårt arbeid med grupper er dynamisk - noen grupper opprettes og består, mens andre legges ned og nye prøves ut. I dag er følgende grupper aktive: Bowlinggruppe voksne, bowlinggruppe barn, dansegruppe, klatregruppe, håndarbeidsgruppe, gruppe for eldre damer, to jentegrupper, to guttegrupper, en barnegruppe, musikkgruppe, sosial turgruppe og ungdomsgruppe i samarbeid med Mental Helse Fredrikstad. Vi jobber stadig med å se på søkernes behov og ser etter muligheter for å starte flere aktivitetsgrupper, samtidig er vi påpasselige med å ikke iverksette aktivitetsgrupper som vi ikke har kapasitet til å følge opp. 

Fritid med bistand                                                                                                                                                         Arbeidsmetoden Fritid med bistand (FmB) er godt kjent blant de ansatte og inngår som en naturlig del av repertoaret når vi kartlegger brukeres behov for støttekontakttjeneste og tilrettelegger for fritidstilbud. Som tjeneste opplever vi utfordringer i forhold til å presentere innholdet og mulighetene i en slik ordning ovenfor den enkelte søker. For mange søkere opplever det som enklere og mer konkret å ta stilling til aktivitetsgrupper eller en konkret støttekontakt, fremfor å gå inn i en prosess som FmB fører med seg av kobling med tilrettelegger og kobling til et lag eller en forening. Samtidig opplever vi når vi først har en søker som ønsker å benytte seg av FmB at de frivillige lag og organisasjonene stiller opp. For oss er det er viktig å ikke opprettholde fokus på diagnose og utfordringer, men se på muligheter for inkludering og oppfølging av tilrettelegger i slike saker.

Informasjon og inspirasjon til deltakelse i fritidstilbud                                                                                                                 I flere samtaler med støttekontakter i forbindelse med fornying av vedtak, kom det fram at de ofte ikke visste hva de skulle finne på sammen med brukerne. Sosialkonsulentene opplevende at tilbakemeldingene fra både brukere og støttekontakter var at aktivitetene ofte var ensidige og lite stimulerende. På bakgrunn av dette ble arbeidet med å lage et inspirasjonshefte til støttekontaktene igangsatt. Tjenesten har en sosialkonsulent dedikert i forhold til utforming og oppdatering av det som har blitt aktivitetsheftet og turheftet. Det er et stort arbeid bak heftene som i skrivende stund er på flere titalls sider. Det er en utfordring og et omfattende arbeid å skulle oppdatere slike hefter. Vi kan derfor ikke love at opplysningene til en hver tid er fullstendig oppdatert, men heftet vil likevel være et godt hjelpemiddel og en inspirasjonskilde. Opplysningene er som regel daterte i heftene. Heftene tas i bruk i veiledningssamtaler med støttekontakter og brukere. I tillegg er de tilgjenglige for kollegaer innefor sosial- og omsorgsområdet for å kunne bidra i deres arbeid med brukerne sine.

Aktivitetsheftet er delt i områdene Fysisk aktivitet (dans og idrett), Sang og musikk, Kunst og kultur, Natur og friluftsliv, Diverse aktiviteter, og severdigheter. Det er tatt med aktivitetstilbud spesielt tilrettelagt for mennesker med bistandsbehov, opplegg spesielt for eldre, Interesseorganisasjoner m.m. En hel side er viet aktiviteter som er helt gratis.

Turheftet skal inspirere med forslag til forskjellige turer i nærmiljøet. Det er fokus på de kortere turene, opp til 4-5 km, og på tilgjengeligheten for bevegelseshemmede. Turforslagene har informasjon om opplevelsene, naturen, utsikten og attraksjoner. Våre støttekontakter ble i anledningen til det nye turheftet invitert til en temakveld for med turforslag på agendaen i samarbeid med Den Norske Turistforening og Fredrikstad turmarsjklubb. Begge var svært positive til medvirkning på møtet og delte rikelig av sin erfaring med turer i vårt distrikt.

Erfaringer med nettverkssatsning                                                                                                                                         Fredrikstad kommune ved Støttekontakttjenesten har deltatt på samtlige samlinger i det regionale fagnettverket. Deltagelse i det regionale fagnettverket har vært veldig lærerikt og inspirerende. Det er nyttig og hyggelig å møte kolleger på samme fagfelt og oppleve de engasjerte menneskene som jobber innefor støttekontaktfeltet. Fagnettverket har vært et forum hvor vi har fått sett og høre om hvilke løsninger andre kommuner har valgt på ulike utfordringer.

Mange ressurspersoner på vårt fagfelt har deltatt og mange interessante temaer har i den forbindelse vært belyst og drøftet. Også ressurspersoner blant nettverkets deltakere har bidratt på samlingene. Vi har fått med oss mange gode ideer hjem, og noen av dem er satt ut i livet hos oss. Flere burde etter vårt skjønn ha fått mulighet til å delta på disse samlingene.

Etter å ha vært deltaker i det regionale fagnettverket så vi verdien av å ha et slikt fagnettverk og vi ble inspirert til å sette i gang et eget Østfoldnettverk på fagfeltet vårt. I samarbeid med Sarpsborg og Halden ble dette en realitet og vi har i dag et levende fylkesnettverk som tar sikte på to samlinger i året. Østfold fylke består av 18 kommuner, hvor Fredrikstad er den største. Etter et par samarbeidsmøter mellom Fredrikstad, Sarpsborg og Halden var det enighet om å invitere samtlige kommuner i Østfold til et fylkesnettverk.  Fredrikstad har påtatt seg en koordinatorrolle i forhold til å drifte nettverket og en av våre sosialkonsulenter har tatt ansvar for dette. Det var et møysommelig arbeid å kartlegge hvem som jobbet med eller var ansvarlige for støttekontakttjenestene i hver enkelt kommune, da det er tydelig at kommunene velger forskjellige måter å organisere tjenesten.

Fylkesnettverket så dagens lys i slutten av april 2010 og har til nå hatt fire møter. Deltakelsen blant de andre kommunene har variert med representanter fra 7 til 9 kommuner på hvert møte, men samtlige kommuner i fylket ønsker å motta innkalling og referat fra møtene.  På disse møtene har fagfolket blant annet kunnet drøfte:

-  utfordringer rundt oppfølging, veiledning og inspirasjon av støttekontakter

-  utfordringer med rekruttering av støttekontakter

-  arbeid med arbeidsmetoden FmB

-   tilrettelegging av aktivitetsgrupper

-   videreutdanning innenfor fagområdet

Tilbakemeldingene fra nettverksmøtene har vært at man opplever å få faglig påfyll og at man kommer tilbake med mer engasjement for jobben som skal gjøres. For flere er det betryggende å vite om andre som en kan kontakte for faglige drøftninger, når man ellers til det daglige står nokså alene om arbeidet i enkelte kommuner. Det er en utfordring for de mindre kommunene å delta på heldagssamlinger, samtidig har flere av de mindre kommunene i indre Østfold opprettet sitt eget nettverk med blant annet støttekontaktordning i fokus.

Fredrikstad kommune har vært i en særstilling med en samlokalisert tjeneste som er tilstrekkelig bemannet for å løse oppgavene med behandling av søknader om støttekontakt og iverksettelsen av godkjente vedtak. Vi mener at dette har gitt oss helt unike muligheter til å utvikle tjenesten og ha mulighet til å gi støttekontakttjeneste i form av aktivitetsgrupper, FmB eller 1:1 støttekontakt med fokus på en aktiv meningsfylt fritid. Det regionale fagnettverket og fylkesnettverket i Østfold har bidratt og bidrar med inspirasjon og faglig forankrede tiltak og drøftninger. Fokuset på opplæring, veiledning og inspirasjon av de enkelte støttekontakter har ført til et godt tilbud for den enkelte brukere og et mangfoldig tjenestetilbud. Satsingen på aktivitetsgrupper har også effektivisert drift og redusert utgifter for kommunen.

Skrevet av Jeanette Weflen, Grete Simonsen, Elisabeth Christiansen, Ann-Kathrin Vestby og Anders Tangen. Avdeling aktivitet, støttekontakttjenesten, Fredrikstad kommune.

Bordtennis#pict stripe