Alta kommune er et godt eksempel på en kommune som har klart å sette fokus på arbeidet med å både styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten for alle målgrupper. Sentralt i dette arbeidet er Anita Romsdal og Jorunn Nordholm som er Alta kommune sine representanter i nettverket. De opplever at de halvårlige samlingene hvor de møter kollegaer fra andre kommuner fra Nordland, Troms og Finnmark, gir inspirasjon og gode innspill i arbeidet med å sikre barn, ungdom, voksne og eldre et bedre tjenestetilbud innenfor støttekontakttjenesten.

Støttekontakttjenesten i Alta kommune er organisert innenfor fire avdelinger. De som behandler søknader om støttekontakt etter Lov om sosiale tjenester er: Barn- og ungetjenesten- Habilitering fra 0-18 år, Bistandsavdelingen for de over 18 år og Omsorgsavdelingen for eldre. I hver av disse enhetene sitter en konsulent som har ansvar for saksbehandling, rekruttering, oppfølging og veiledning knyttet til oppfølgningen. I tillegg benytter Barn- og ungetjenesten- Barnevern støttekontakter etter Lov om Barnevernstjenester når dette vurderes som tiltak til beste for barnet. Som i mange andre kommuner blir det også her organisert slik at den enkelte saksbehandler i barnevernet selv tar ansvar for arbeidsprosessen i hver enkelt sak.Anita Romsdal og Jorunn Nordholm

Alta kommune har 18500 innbyggere og er med det den kommunen i Finnmark med flest innbyggere. Barn- og ungetjenesten- Habilitering og Bistandsavdelingen har til sammen ca 200 brukere med enkeltvedtak om støttekontakt. Omsorgsavdelingen som tilbyr støttekontakt til alle over 67 år har 40-50 enkeltvedtak om støttekontakt.

Barn- og ungetjenesten- Habilitering og Bistandsavdelingen (heretter vi) har siden høsten 2008 hatt fokus på å utvikle en bedre og mer kvalitetssikret støttekontakttjeneste. Dette delvis som en følge av nasjonalt tilsyn knyttet til tjenestene støttekontakt og avlastning i 2007, med påfølgende rapport fra Helsetilsynet i 2008. Videre er det sterke signaler fra sentralt hold, om at fritid måtte få økt fokus i tjenesteapparatet.
– De fylkesvise faglige nettverksamlingene som arrangeres en gang i halvåret er til stor inspirasjon og de er en viktig motivasjonsfaktor for oss til å holde fokus på at brukerne skal ha en positiv og meningsfylt fritid, forteller Anita Romsdal. Hun har ansvar for å tilrettelegge fritidstilbudet innenfor støttekontakttjenesten etter sosialtjenesteloven for alle under 18 år.


Opplæringsplan for støttekontakter
Det har i Alta blitt arbeidet med en plan for opplæring av støttekontaktene, dette for å kvalitetsikre tjenesten på en bedre måte og for å bedre rekruttere nye individuelle støttekontakter og andre oppdragstakere innenfor tjenesten.

- Vi arrangerer tre temakvelder pr år. Støttekontaktene har selv signalisert at de ønsker en møteplass der de kan diskutere og skape felles aktiviteter med andre i samme posisjon. Vi tenker at dette på sikt kan være med på å stabilisere tjenesten, gjennom at vi blir lettere tilgjengelig for veiledning i utfordrende situasjoner og som drøftingspartner i hverdagen. I tillegg vil støttekontaktene få faglig input forteller Jorunn Nordholm, som har ansvar for å sikre gode støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven for alle mellom 18 – 67 år.

Kommunen har også forbedret internkontrollsystemet knyttet til oppfølging støttekontakter.
- Vi laget en mal for startsamtaler med støttekontakt. Dette for å sikre at de får all informasjon i starten, og for at vi som saksbehandlere skal kunne dokumentere dette. Videre sender vi ut en halvårsrapport til støttekontaktene, som de fyller ut og sender inn. Her kan de i tillegg til å beskrive tilbudet, melde sine behov for veiledning. Våren 2009 samlet vi e-mail adresser til støttekontaktene, slik at vi kan sende ut informasjon om aktuelle arrangementer og annen informasjon på en mer effektiv måte. Vi arbeider også med informasjon som skal ut til nye støttekontakter, gjennom informasjonsbrosjyrer og kommunens hjemmeside forteller Nordholm og Romsdal.

Her kan du lese dokumentene det vises til:
  Opplæringsplan for støttekontakter.
  Startsamtale for nye støttekontakter.
  Halvårsevaluering fra støttekontakt tilbudet.

Tredelt løsning
Alta kommune arbeider aktivt for å tilby tjenesten støttekontakt innenfor følgende tredelte løsning:
   1. Individuell støttekontakt – en til en.
   2. Gruppetiltak og. andre tilrettelagte fritidstilbud.
   3. Inkludering i frivillig organisasjon.

Fritid med bistand
Alta har en intensjon om å innføre arbeidsmetoden Fritid med bistand som en ordinær metode innenfor sin støttekontakttjeneste.
anita Romsdal og Jorunn Nordholm
- Til nå har vi brukt metoden i enkelttilfeller der midlene til individuell støttekontakt er omgjort til å dekke fritidstilbud. Nordholm og Romsdal kan vise til flere gode suksesshistorier hvor bruk av metoden har gitt gode resultater.

En jente starte opp med ridning. Hun har fått en kontaktperson i rideklubben som følger henne opp, med veiledning fra rideskolens instruktør. Kommunen betaler ridetimene. Målet er at jenta skal delta i gruppetimer uten kontaktperson.

Et annet eksempel er en voksen dame med psykisk lidelse. Hun ønsket å sy på fritiden. Konsulenten tok kontakt med ei hun kjente i Quiltelaget, som ble kontaktperson. Brukeren fikk dekket innkjøp av symaskin og annet utstyr hun hadde behov for ved oppstart av tilbudet.

Alta kommune vil aktivt fortsette arbeidet med å videreutvikle tjenestetilbudet støttekontakt.

Treningskontakt
For å bli treningskontakt i Alta må en gjennomgå et 40 timers kurs. Kurset arrangeres av Fylkesmannen i Finnmark i samarbeid med Folkehelsekommunene, Høgskolen i Finnmark og Finnmark Idrettskrets. Alta kommune har pr i dag 5 utdannede treningskontakter.

- I tillegg har vi 6 personer som har tatt kurset i mai 2009, og for de gjenstår bare eksamen. I år nådde det ”gode budskap” også NAV, og de har også utdannet en miljøarbeider til treningskontakt forteller Romsdal og Nordholm.

Treningskontaktene benyttes i ulike oppdrag. Noen fungerer som støttekontakt, og bruker kunnskapen sin der, mens andre bruker det i sitt daglige arbeid. For treningskontaktene som ble utdannet i mai 2009 tenker konsulentene som organiserer støttekontakttjenesten at de skal fungere som treningskontakt for kortere perioder, for å inkludere brukere i idrettslag eller andre treningsmiljøer. Andre skal følge opp gruppetiltak som allerede eksisterer i kommunen. Kommunen har utarbeidet en del materiell i forhold til oppfølging av treningskontakter som kan fås ved henvendelse.

Samarbeid med frivillige organisasjoner
Saksbehandlerne som har ansvar for støttekontakttjenesten, opplever generelt at det går greit å finne kontaktpersoner i frivillige organisasjoner.

- Vi har inngått et samarbeid med Kultursenteret SISA og Alta Idrettsforening. Samarbeidet har vi kalt Felles arena. Hensikten er å skape arenaer/ aktiviteter der mennesker med ulik bakgrunn og kultur møtes. Målet er å skape ei aktiv og meningsfylt hverdag og fritid og inkludere mennesker med ulike funksjonshemminger, flyktninger og andre. Vi tror at ved å møtes gjennom aktiviteter, vil en bryte ned barrierer, få større aksept og forståelse for hverandre forteller Anita Romsdal.

Kultursenteret SISA representerer 20 ulike organisasjoner. Blant disse er Autismeforeningen, Maleklubb, Mental helse, ungdommens Røde Kors, norsk- russisk forening.

- For oss representerer de muligheten til å nå ut til mange arenaer for positive fritidsaktiviteter  for våre brukere. Eksempler på aktiviteter er oppbygging av camp SISA (natur og friluftsliv), SisaKafe Gnisten (mental helse) og  Finnmarksløpets kulturprogram forteller Jorunn Nordholm ivrig.

Aktivitetene er åpne for alle, og dette er et inkluderende og imøtekommende miljø der alle lett får innpass. Mer informasjon om Kultursenteret SISA finner du her.

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Anita Romsdal på e-post anita.romsdal@alta.kommune.no eller Jorunn Nordholm på e-post jorunn.nordholm@alta.kommune.no.


Av Rune Øyen og Anders Midtsundstad