Audun LysbakkenRegjeringen har som et overordnet mål at alle barn og unge skal ha like muligheter til en meningsfull fritid. Også barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal ha et godt fritidstilbud, et tilbud som fremmer likestilling og integrering, og som gir den enkelte gode opplevelser. Enkelte kommuner arbeider bevisst for å få dette til, men vi har for lite systematisk kunnskap om hvilke tilbud som fungerer bra. 

Kunnskapsdepartementet har fått gjort en kartlegging av fritidstilbudet til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Her foreslås det flere tiltak for å bedre fritidstilbudet for denne gruppen. Tiltakene som foreslås er blant annet å styrke støttekontakttjenesten, inkludere transport i fritidstilbudet og å bedre samarbeidet mellom kommunal og frivillige sektor. Ekspertgruppen som ble nedsatt av Barne- og likestillingsdepartementet for å se på ungdoms fritidsmiljø, leverte sin rapport denne våren. Også de mener de tre tiltakene bør vurderes for å redusere barrierer og øke deltakelsen av barn og unge med nedsatt funksjonsevne i fritidsaktiviteter. 

Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet vil i fellesskap vurdere hvordan vi best kan følge opp disse tre forslagene. Det er for tidlig i prosessen til å kunne være mer konkret om hvordan dette skal skje. Vi har allerede i dag mange, gode tiltak for å gi alle barn muligheten for å delta i gode og meningsfulle fritidsaktiviteter. Barn som vokser opp i familier med lav inntekt har for eksempel ikke mulighet til å delta i det samme mangfoldet av fritidsaktiviteter og på de samme sosiale arenaene som de som kommer fra familier med bedre økonomi. Derfor har regjeringen over flere år satset på tiltak mot fattigdom.

Regjeringen arbeider også med mange andre tiltak for at alle skal kunne delta på svømmetreningen, i skolekorpset og på andre fritidsaktiviteter. De frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene mottar midler til sin virksomhet fra flere statlige ordninger. Det er viktig at medlemskontingenter og deltakeravgifter holdes på et så lavt nivå som mulig slik at alle har råd til å delta.

I 2008 opprettet vi støtteordningen ”Mangfold og inkludering”, som forvaltes av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Hovedmålet med denne ordningen er at den skal stimulere barn og unge til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet! Den rød-grønne regjeringen gir også betydelig offentlige midler til liknende arbeid i andre deler av frivillig sektor, og vi ønsker at det blir et enda bedre samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. 

Regjeringen har som visjon om å være det mest inkluderende land i verden. Slagordet Ulike mennesker. Like muligheter gjelder også barn og unge. Det betyr at vi må gi et løft til arbeidet mot forskjellsbehandling, mot diskriminering og for likestilling.