Målgruppen i prosjekt er ungdom som har ulike støttetiltak i kommunen. Prosjektet har ansatt en person i 50% stilling som er knyttet til kommunens kriminalitetsforebyggende innsats (SLT) og ungdomsteamet. Denne stillingen dekkes av statlige prosjektmidler knyttet til kommunalt rusarbeid. I tillegg til denne stillingen har fritidsetaten bidratt inn med en 30% stilling slik at det treårige prosjektet har en samlet stillingsressurs på 80% stilling som jobber med Fritid med bistand (FmB).

Prosjektets forankring. High five
Det kriminalforebyggende samarbeidet i kommunen (SLT) utgjør en viktig koordineringsinstans lokalt ovenfor de tiltakene som settes i gang i forhold til målgruppen hvor en også jobber tett med foresatte i et tett samarbeid med barnevern, skole, politi, fritid og næringsliv.
- En viktig del av tiltaksarbeidet er inkludering av ungdommene i fritidsaktiviteter. Vi ser det som svært viktig å aktivt jobbe med å motivere til en fritid i et sunt og stabilt nettverk med andre ungdommer og ikke minst med flere voksne ledere. Her savnet vi imidlertid godt dokumentert metodikk. Vår erfaring tilsier at arbeidsmetoden FmB med stor sannsynlighet vil være den god metode, for å få et godt og varig fritidsnettverk for disse ungdommene som vi har savnet forteller Kathrine Myklebust som er ansatt i prosjektstillingen som finaniseres av Fritidsetaten.

SLT- arbeidet er faglig satsningsområde for Sola kommune, og der er opprettet en egen SLT avdeling som er organisatorisk knyttet til rådmannens stab. Her jobber koordinator, spesialrådgiver og 2 feltarbeidere, hvorav den ene av dem jobber i en 50 prosent stilling med arbeidsmetoden FmB.
- Vi jobber mye tverrfaglig i Sola kommune. FmB er derfor presentert på rektormøte, i barnevern, psykisk helse og på utvidete tverrfaglige møter i kommunen. Målet er at vi skal være et lavterskeltilbud der ulike instanser kan ta kontakt med ungdom det knyttes bekymring til på arena hjem skole og fritid forteller Håvard Høyland som er utdannet politi og som har tilknytning til SLT avdelingen i kommunen.

Begge opplever at det er svært positivt at deres prosjekt er knyttet til et samarbeidsprosjekt hvor flere kommuner og bydeler deltar.
- Ved oppstart av prosjektet var vi på en 3 dagers nettverksamling med andre kommuner som hadde fått midler til lignende prosjekt. Dette var en svært viktig start for oss, både for å bli satt godt inn i metoden og for å treffe og høre andre kommuners tanker og planer for arbeidet. Når en skal i gang med nye prosjekter, er det viktig å ha samarbeidspartnere vi kan drøfte og rådføre oss med. Vi skal også møtes til våren igjen. Prosjektene er nå i gang og utfordringer, gode råd og erfaringer er gode å ta med seg. I og med at stillingene ikke er store i de ulike kommunene er denne erfaringen spesielt viktig. Mange av oss jobber kanskje mye alene og kan møte  utfordringer knyttet til det. Da er det godt at vi en gang i halvåret kan møtes. Utveksle erfaringer, få råd og starte med ny giv. Dette var gjengs da vi oppsummerte første nettverksmøte. Vi gikk alle hjem med friskt mot og klare for nye oppgaver. Det er også godt å vite at du kan ta kontakt med andre i nettverket underveis dersom du trenger råd eller har gjort deg erfaringer som er lure å dele forteller de to engasjerte prosjektmedarbeiderne i prosjektet som har fått navnet High five.

Det er Håvard Høyland som jobber 50 prosent og Katrine Myklebust som jobber 30 prosent med prosjektet. Til nå har de to ungdommer som er godt i gang med ulike fritidsaktiviteter.

Praksiserfaringer. Håvard forteller den første de startet å jobbe med er en gutt på 15 år. Han er en del av et miljø i Sola kommune som det er knyttet bekymring til når det gjelder aktiviteter i fritiden. Håvard var i kontakt med gutten i forhold til ungdomsteamet da han nevnte det nye prosjektet High five. Dette var noe gutten umiddelbart syntes hørtes interessant ut og han ville gjerne møte dem for å høre mer om prosjektet. De tok en kartleggingssamtale med han og det kom frem to interesser. Hip hop og kampsport.
- Vi bestemte oss fort for at vi ville prøve å gjøre noe med begge interessene. I forhold til hip hop tok vi kontakt med fritidsklubben i kommunen. De var veldig interessert i et samarbeid i forhold til denne gutten og et par andre i gjengen. De er nå en guttegjeng på 5 som skriver, synger og spiller inn på klubben sammen med musiker. Målet er i første omgang å delta på Ungdommens Kulturmønstring og de skal også få spille inn sin egen musikk. High Five framskaffet midler til noe utstyr. Gutten prøvde seg også i en kampsportklubb, men dette fortsatte han ikke med. Vi ser at det nå holder med hip hop som han er veldig interessert i og så kan vi ved senere anledning se om kampsport også kan prøves igjen forteller Håvard.

Den andre gutten de startet å jobbe ble de kjent med gjennom tilrettelagt fritid i Sola, som jobber med fritidsgrupper for barn og unge med psykiske vansker.  Han er 17 år. Han har vært med i grupper i kommunen før, men disse varer egentlig bare frem til 16 år.  
- Gutten har et lite sosialt nettverk. Målet ble derfor å finne en aktivitet der han kunne gjøre noe han syntes var gøy, samtidig som det var sosialt. Her brukte vi lang tid på kartlegging og det å bli kjent. Til slutt endte vi opp med et ønske om å prøve seg i et skytterlag, og fant en god tilrettelegger. Dette fungerer svært godt. Han er flink å skyte og får mye skryt. Han skal nå være med på stevne og blir tryggere og tryggere i miljøet for hver gang. For denne gutten jobber vi også med å finne et opplegg med dyr. Hans ønske er å en dag få jobbe med dyr og vi er i kontakt med en gård der han kan komme og jobbe frivillig sammen med andre med samme interesse forteller Kathrine.

Slik oppsummerer de sine erfaringer så langt.
- Erfaringer til nå er at det er viktig å bruke god tid i kartleggingsfasen. La ungdommene få god tid å tenke seg til hva de ønsker å gjøre og til å bli kjent med oss. Ofte kan drømmene sitte langt inne og de trenger tid til å komme på dem. Ellers ser vi at det kan være en fordel å starte opp med mer enn en aktivitet. Det kan fort være at det ene ikke var så interessant likevel og da er det greit at en kan fokusere på en annen fritidsaktivitet. Samarbeid og informasjon om prosjektet har også vært viktig. Vi har brukt mye tid i oppstart til å være rundt å informere om prosjektet, hvem vi er og hva vi tilbyr. På den måten blir High five noe mange vet hva er og som er kjent rundt i kommunen fortelle de engasjerte prosjektmedarbeiderne.

Vi har også en link til oss på ungdomsteamets side på facebook der ungdommene kan gå inn å lese om prosjektet og hva vi tilbyr.

Av Anders Midtsundstad