Sørum kommune tok tak i avviket og jobbet med kortsiktige og langsiktige tiltak for å lukke det. Den langsiktige løsningen ble å lyse ut en prosjektstilling på 2 år for å tenke nytt og utvikle tjenesten.

Omtrent på samme tid ble det arbeidet med forslag til ny organisasjonsmodell for kommunen. Gjennom dette arbeidet så man potensiale for å styrke de forebyggende tjenestene. Det var ønskelig med flere fritids- og aktivitetstilbud i kommunen. Støttekontakttjenesten ble derfor flyttet fra enheten tjenester til funksjonshemmede til en ny virksomhet som heter Nærmiljø.

Hanne Kvifte Andresen fikk tilbudet om å bli ny koordinator for støttekontakter og fritidstilbud og tiltrådte stillingen Hanne Sørum6. februar 2012. Hun forteller at første delen av mandatet gikk ut på å få oversikt over og innsikt i tjenesten. Først i egen kommune, med tanke på fattede vedtak, inngåtte støttekontraktoppdrag, system for rekruttering, oppfølging og veiledning, mulige samarbeidspartnere og oversikt over andre tilbud i kommunen.  Deretter i andre kommuner, hvordan har andre kommuner valgt å løse disse oppgavene? Den siste delen resulterte i en rapport fra besøk i fire utvalgte kommuner: Nes, Skedsmo, Drammen og Kongsvinger. I rapporten konkluderte de også med å peke på veien videre for utviklingen av støttekontakttjenesten i Sørum som du kan lese her.

Neste del av mandatet har vært knyttet til å få i gang aktivitetsgrupper for brukere med vedtak om støttekontakt. Tre grupper ble startet opp i august 2012 og ved utgangen av året har kommunen fire grupper.

Hva konkret har blitt gjort i Sørum så langt?

Kommunen har på et år klart å styrke og videreutvikle tjenesten på en god måte.   Hanne Kvifte Andresen forteller at det er blitt utarbeidet nye systemer for rekruttering, kursing, veiledning og kontakt med støttekontakter.

- Vi rekrutterer kontinuerlig, utlyser med jevne mellomrom, og har brosjyrer og plakater hengende på aktuelle møteplasser i kommunen. Støttekontaktene må nå gjennom et obligatorisk kurs. Veiledning blir gitt før oppstart, i obligatoriske informasjonsmøter for alle støttekontakter (to ganger i året) og ellers ved behov. Det er startet med oppfølgingssamtaler til alle støttekontakter hver 2-3 måned, og vi er i gang med å sende ut nyhetsbrev jevnlig til våre støttekontakter.

For å bedre rekrutteringen er det også tatt en gjennomgang av lønn og godtgjørelser til støttekontakter. Vi sammenlignet med andre kommuner i området, og utarbeidet nye satser og system for fastsettelse av disse. Nye satser trådde i kraft 1.1.13.  

Det er også laget et informasjonshefte om tjenesten som retter seg mot brukere, en rekrutteringsbrosjyre og plakater.

Det er også sendt ut et informasjonsbrev til alle brukere, hjelpeverger og støttekontakter om endringer i tjenesten og de nye tilbudene. Det jobbes med et prosjekt i kommunen for å få til aktivitetskalender for hele kommunen. Denne kalenderen skal utarbeides slik at den kan brukes konkret opp mot brukere og støttekontakter. Vi har også startet med nyhetsbrev fra tjenesten som sendes ut ca. 1. gang per måned til alle støttekontakter, brukere/pårørende som har meldt seg på, boliger og andre kommunale enheter.

Samarbeid med tildelingsenheten

Det er satt i gang et systematisk samarbeid med tildelingsenheten med månedlig gjennomgang av status for alle fattede vedtak og nye søknader, samt ellers kontakt ved behov. Det er igangsatt et stort arbeid med evaluering av eldre vedtak, og det er fastslått at det er ønskelig med årlige evalueringer av alle vedtak. Bruker må ikke søke på nytt hvert år, men alle vedtak skal evalueres i større eller mindre grad årlig.

Sammen med aktuelle saksbehandlere på tildelingsenheten er det drøftet ordlyd i vedtak, vedtakenes størrelse, og opprettelse av aktivitetsgrupper.

Oppstart av aktivitetsgrupper og andre tilbud

Gjennom arbeid med rapporten ble det besluttet at vi skulle starte opp med aktivitetsgrupper for brukere med vedtak om støttekontakt. Gruppene treffes fast en dag i uken, og brukerne lager sammen en aktivitetsplan over hva de skal gjøre hver gang. To kommunale biler, kjøkken og oppholdsrom på Sørum Aktivitetssenter og kommunens ungdomskafe er ressurser som er tilgjengelig for gruppene. Det er minst to fritidskontakter i hver gruppe.  Alle fritidskontaktene utgjør i sum et team sammen med koordinator. Gjennom møter i teamene deles erfaring og kompetanse. Fritidskontaktene er grundig kurset og blir fulgt individuelt opp av koordinator.

I tillegg til disse gruppene har vi startet opp med åpen cafe en gang i måneden. Her kan både støttekontakter og brukere komme, enten sammen eller alene. Det skal være et sosialt treffpunkt, men også med mulighet for veiledning.

Videre arbeid for kommunen

Aktivitetsgruppene blir kontinuerlig evaluert, og bare etter noen måneder så vi behovet for flere grupper. Dette tilbudet har blitt et populært tilbud og økt kvaliteten i tjenesten.

Sørum kommune ønsker på sikt å ta i bruk metoden Fritid med Bistand, samt å få et tettere samarbeid med andre kommunale enheter og lag og foreninger i kommunen. Det er igangsatt flere prosjektet i kommunen hvor koordinator er med.

Vi skal også se nærmere på tilpassede aktivitetstilbud som er åpne for alle, uansett vedtak om støttekontakt. Det langsiktige målet for dette arbeidet er å forebygge nye søknader om støttekontakt. Mange av støttekontaktvedtakene er for brukere med behov for sosialt kontakt og trening, og dersom det er eksisterende tilbud i kommunen som kan dekke disse behovene på en god måte, faller kanskje behovet for støttekontakttjeneste bort.

I arbeidet med å videreutvikle tjenestetilbudet i egen kommune opplever Hanne Kvifte Andresen betydningen av samarbeid med andre, og hun peker i den sammenheng på betydningen konferansen Fri tid for alle 2012 og deltakelsen i det fylkesvise faglige nettverket for utviklingen av støttekontakttjenesten.