Kirsten Hognestad Haugen"Tilrettelagt Fritid" ble for litt over et år siden etablert som et eget tjenestested. Deres hovedmål er å forebygge isolasjon og ensomhet, og å få så mange som mulig inn i ordinære fritids- og kulturtilbud. For å sikre dette arbeider de aktivt med å tilrettelegge tilbudene for den enkelte slik at alle skal føle seg trygg og velkommen i aktivitetene. Deres visjon er: Fritidstilbud til alle!"

Tjenesteleder Kirsten Hognestad Haugen forteller at det i denne visjonen ligger at alle som har behov for et tilrettelagt fritidstilbud skal få det innenfor de rammer og muligheter de har.

- Selv om vi er opptatt av at det skal være gode gruppetilbud med høy kvalitet, skal vi likevel se det individuelle behovet hos hver enkelt deltager.
Tilrettelagt Fritid har ansvar for å følge opp 500 personer som har innvilget et vedtak støttekontakt. Det betyr ikke at alle med vedtak har støttekontakt til enhver tid. Det kan skyldes at de ikke har lykkes i å skaffe den rette personen, at vedkommende selv ikke ønsker støttekontakt på tidspunktet vedtaket ble fattet, eller at personen ikke kan nyttiggjøre seg støttekontakt i en periode.

Vi er opptatt av at det skal være god kvalitet på tilbudet vi gir. For å sikre dette er det viktig at søker, og eventuelt andre ressurspersoner rundt bruker, er tydelig i hva de ønsker at vedtaket om støttekontakt skal brukes til. Mange som søker om støtekontakt begrunner det med at de har få venner, lite sosialt nettverk, trenger å komme seg ut for å få økt livskvalitet. Dette er ikke nye behov som har dukket opp nå, men vi ser at dersom vi skal komme videre i støttekontaktordningen og gi et kvalitativt bedre tilbud, er vi nødt for å se på hvordan vi organiserer tilbudet, forteller Haugen.

Bærum kommune erfarer som mange andre kommuner at støttekontaktene svært sjelden bidrar til at brukerne får nye venner eller blir med i nye nettverk. De erfarer også de tap brukeren erfarer når støttekontakten slutter. Grupper derimot kan her være langt mer nyttig når ønsket er å utvide sitt nettverk og få venner. Gjennom deltakelse i fritidsorganisasjoner og aktivitetsgrupper gis et grunnlag for å gjøre noe sosialt og meningsfullt sammen med andre.
- I dag har vi derfor mange grupper og vi ønsker at det skal bli flere, med utgangspunkt i hva den enkelte bruker ønsker å gjøre. De kan være sammen om felles interesser. Etter hvert som de har blitt kjent med hverandre opplever vi at de møtes utenom den faste organiserte tiden. Et annet viktig moment med gruppeaktivitetene er at selv om støttekontakten slutter så opphører ikke aktiviteten. Vi ser også at det er langt enklere å finne nye ledere til gruppeaktivitetene enn det er å finne ny støttekontakte til den enkelte bruker forteller Haugen.

I gruppene som etableres legges det vekt på å få til et tett samarbeid med de frivillige organisasjonene.

Tilrettelagt Fritid arrangerer felles treff for alle individuelle støttekontakter og deres brukere ca. 8 ganger pr. år. I tillegg får alle støttekontakter tilbud om 2 individuelle samtaler i året. De legger videre vekt på å ha en lav terskel for når støttekontakter kan komme til dem uten avtale. Haugen forteller at det nesten daglig kommer støttekontakter innom for å levere timelister eller fordi de ønsker en prat.

- Vi legger vekt på å ha godt arbeidsmiljø for alle. Dette bidrar igjen til at vi alle kan gi et godt fritids- og ferietilbud til målgruppen. For å klare dette, samarbeider vi med flere frivillige lag og foreninger. Som et eksempel har vi inngått et samarbeid med Friskis & Svettis der vi har engasjert en støttekontakt til å være med på trening for en gruppe ungdom med ulike bevegelseshemninger, avslutter Haugen.

"Tilrettelagt fritid" tilbyr også ulike ferietilbud for barn, ungdom og voksne.

Du kan også gjerne ta kontakt med tjenesteleder Kirsten Hognestad Haugen på e-post kirsten.haugen@baerum.kommune.no eller tlf 67504385.

Tilrettelagt Fritid i Bærum kommune

 Av Anders Midtsundstad