Samarbeidsprosjektet "Aktiv fritid for alle" gjennomføres som et ledd i den nasjonale satsningen for å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet innenfor feltet "Støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse". Intiativet kom fra flere kommuner som deltar i de regionale nettverkene som ønsket å ta metoden i bruk for å styrke arbeidet med tidlig intervensjon over å forebygge for rusproblemer blant unge. Erfaringene fra flere av prosjektkommunene tydeliggjør at en må starte dette arbeidet allerede i barneskolen om målet er å forebygge for rusutfordringer.

I alle prosjektkommunene legges det vekt på å ta i bruk FmB etter at prosjektene avsluttes. I noen kommuner sikres dette gjennom at det etableres nye stillinger, mens det i andre kommuner legges vekt på at metoden tas i bruk av ansatte som allerede tilrettelegger fritid for andre. 

Fakta om samarbeidsprosjektet

16 kommuner og bydeler fra ti fylker deltar i dette prosjektet. Gjennom sine lokale prosjekt har de tatt i bruk 

Bilde av den gamle nettsiden til fritid for alle

metoden "Fritid med Bistand" som ledd i tidlig intervensjonstiltak overfor ungdom og unge voksne i risiko, som ledd i det generelle oppfølgingsarbeidet overfor rusavhengige: før, under og etter behandling og/ eller i forbindelse med oppfølging av pasienter i LAR.

Erfaringer og kunnskap om sosialt arbeid overfor disse målgruppene tilsier behov for en økt satsing på oppsøkende metode, relasjonsskapende tilnærming og reelle tilbud om bistand til fritidsmestring på bakgrunn av egne interesser og evner.

Samarbeidsprosjektet nevnes som en av aktivitetene overfor ungdom og unge voksne i den nasjonale strategien på habiliterings- og rehabiliteringsområdet som Helsedirektoratet har ansvar for å følge opp denne strategien.

Om Fritid med Bistand

I alle de lokale prosjektene legges det vekt på å ta i bruk metoden Fritid med Bistand (FmB) som er en metodisk tilnærming hvor en tar sikte på at den enkelte skal oppnå en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre i selvvalgte fritidaaktiviteter.

FmB bygger på partnerskapsavtaler mellom kommuner og frivillige organisasjoner og kan finansieres gjennom støttekontaktmidler. En sosialarbeider eller kulturarbeider i kommunen følger opp den enkelte deltaker, i samarbeid med tilrettelegger i den frivillige organisasjonen som vedkommende har valgt å delta i. Verdigrunnlaget for metoden bygger på et mestringsperspektiv, hvor den enkeltes ønsker, drømmer og behov står sentralt. Målsetningen er at deltakeren i løpet av en begrenset tidsperiode, blir inkludert i en selvvalgt aktivitet.

Fritid med Bistand sin logo

Kontaktinformasjon

Knutepunktet Fritid for alle som Aktiv Ung - Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har et oppfølgningsansvar. Knutepunktet har gitt opplæring i bruk av metoden, veiledning, bidratt til erfaringsformidling og har et hovedansvar for å arrangere halvårlige nettverksamlinger som bidrar til å sikre erfaringsutveksling.

Kommuner og frivillige organsiasjoner som ønsker mer informasjon om metoden FmB må gjerne ta kontakt for mer informasjon med Anders Midtsundstad på mobil 90130797 eller e-post anders.midtsundstad@vhss.no

Av Anders Midtsundstad