Interkommunalt samarbeid.

Utgangspunktet for samarbeidet er et ønske om å følge opp i praksis intensjonene i St..meld 16 "Resept for et sunnere Norge" som fremhever betydningen av fysisk aktivitet for befolkningens helse og trivsel og Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 - 2009 "Sammen for fysisk aktivitet". Asker kommune, Aktiv fritid og Bærum kommune, Natur og Idretsforvaltningen hadde felles ønsker og derfor ble det naturlig å samle ressursene i et samabeidsprosjekt med fokus på fysisk aktivitet og helse

Svein Einarsbøl i Asker kommune forteller at prosjektet har også fått bred støtte av fylkesmannen Oslo og Akershus, Sosial og Helsedirektoratet, prosjekt Følgesvennen, og Fysak midler fra fylket.

Bruk av støttekontakter og treningskontakter.Ski

Målsetningen med prosjektet er å øke nivået på fysisk aktivitet og se støttekontaktene som ressurspersoner i lokalmiljøet i kommunene Asker og Bærum.

Det blir viktig å stimulere og legge til rette for aktivitetstilbud for befolkningsgrupper med spesielle behov. Einarsbøl legger vekt på at de i denne sammenheng er viktig å nå både personer med invandrerbakgrunn, barn og unge, personer med ulike funksjonshemninger og eldre. Han legger også vekt på at opptrappingsplanen for et bedre tilbud til mennesker med psykiske lidelser nevner som et av de viktigste satsningsområdene støttekontaktvirksomheten i planperioden 1999 - 2008.

Økt kunnskap og kompetanse.

Kommunene samarbeider også om bruk av treningskontakter. Her legges det vekt på å utvikle en metode hvor støttekontaktene får opplæring-kursing i hvordan vi med enkle midler og ressurser kan nyttegjøre oss av aktiviteter og arenaer i nærmiljøet. Det tilbys også et eget opplæringsprogram, 35 timers kurs, teori og praktisk kunnskap om idrett og friluftsliv, hvordan komme i gang, innføring i psykiske lidelser som AD/HD dobbeldiagnoser rus og psykiatri, og deltagelse, utprøving av aktiviteter, som finnes i nærmiljøet.

Bruk av aktivitetskalender.

For mange er det vanskelig å komme i gang med trening på egenhånd. Terskelen for å ta kontakt, med nye mennesker og arenaer er ofte høy.Treningskontakten blir derfor viktig spesielt i motivasjonsfasen og i oppstartfasen. Finner man en aktivitet som man trives med, er det større sannsynlighet for at man fortsetter med aktiviteten over tid.

Aktivitetskalenderen skal være en veiviser, av som hva finnes av aktiviteter-arenaer i nærmiljøet i Asker og Bærum, i et flerfaglig og sektorovergripende samarbeid.

Utforming og faglig innhold i Aktivitetsbrosjyren vil skje i samarbeid med brukere.

Kommunene ønsker i prosjektet også å fokusere på kosthold og ernæring,

Einarsbøl forteller at de legger vekt på at tilbudene som tilbys skal utformes som lavterskeltiltak tilrettelagt for personer som i utgangspunktet er inaktive. Det legges videre vekt på at aktivitene krever lite utstyr og innangsbiletten er lav, eller subsidiert. En del utstyr kan også lånes over en periode.

Aktivitetskort.

Aktivitetskortet er et annet spennende virkemiddel. Dette inneholder 10 rubrikker, hvor det skal fylles inn type aktivitet og når aktiviteten er gjennomført, og attestert av ledsager og bruker. Aktivitetene skal strekke seg over minimum. Eksempler på slike aktiviteter kan være en skitur, en tur på en av turveiene i nærmiljøet, finne 2 orienteringsposter i marka, en tur i svømmehallen, en sykkeltur, bruk av skritteller osv.

Når kortet er fylt ut kan det sendes til kommunen, og en vil være med i trekning av flotte premier, som treningsutstyr, offroudsykkel, spaaopphold, hotellweekend, friluftsutstyr osv.

Einarsbøl forteller at hensikten med treningskortet er å skape en interesse for å prøve ut mye aktiviteter:. Ofte velger vi de trygge og forutsigbare aktiviteter vi kan. Det å kunne delta på en for oss ny aktivitet utfra samme ståsted erfarer vi er en ny og spennende utfordring.

Av Anders Midtsundstad