I samarbeidsprosjektet ønsker de tre kommunene å utvikle en plattform for helsefremmende fritidstilbud til barn, unge og unge voksne i kommunene. Det tas utgangspunkt i kommunenes klare ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid. Gjennom prosjektet legges det vekt på å koordinere og styrke fritidstilbudet for personer i målgruppen.

Skjermbilde av forsiden til Fritid 1-2-3

I alle de tre kommunene var det bred enighet om at det var behov for å heve kvaliteten på tilbud. En arbeidsgruppe ble derfor nedsatt for å vurdere styrker og svakheter ved eksisterende tiltak og ordninger, inkludert støttekontaktordningen forteller prosjektleder Malin Maurset.

Hovedmålsettingen med prosjekt 123 er at flere skal oppleve en meningsfull, og helsefremmende fritid hvor mestringsopplevelser og utvikling av sosialt nettverk står sentralt. Prosjektet har hatt tre delmål:

  • Det skal til enhver tid være lett å finne ut hvilke fritidstilbud som finnes i de tre kommunene.
  • Alle barn, unge og unge voksne i Modum, Sigdal og Krødsherad kommune skal ha tilbud om gode fritidstilbud.
  • Dagens fritidskontaktordning skal gi et friskere og mer aktivt tilbud til flere brukere av ordningen.

Målgruppen for prosjektet er barn, unge og unge voksne. Dette inkluderer naturligvis personer med behov for tilrettelagte tilbud.

Prosjektet startet i 2015, og frem til nå har arbeidet vært fokusert på tre hovedområder med utgangspunkt i prosjektets målsetninger:

  1. Nettsiden www.fritid123.no og en Facebook side ble åpnet høsten 2015. Her presenteres  fritidsaktiviteter i regionen. Lavterskelaktiviteter og tilrettelagte aktiviteter synliggjøres spesielt.
     
  2. Det er opprettet to tilrettelagte fritidstilbud: «Aktiv for moroskyld» og «aktiv for moroskyld i vann».
     
  3. Fritidskontaktordningen er evaluert og videreutviklet. Det er opprettet et gruppebasert tilbud, det er faste planmessige kompetansehevende tiltak for fritidskontaktene og det er etablert samarbeid mellom alle involverte virksomheter som organiserer fritidskontakter.

Prosjektet legger vekt på å legge til rette for at barn, ungdom og voksne som trenger det gis muligheter til å delta i fritidstilbud innenfor de 3 hovedløsningene som anbefales av Helsedirektoratet. Innenfor fritidskontaktordningen legges det vekt på videreutvikle tjenestetilbudet med kurs, involvere fritidskontakter, og videreutvikle tjenestetilbudet slik at tilbudet blir mest mulig brukervennlig.

Du kan lese mer om prosjektet på deres hjemmeside:

http://www.fritid123.no/