Omorganiseringen av tjenesten har som mål å sikrer kvaliteten i aktivitetstilbudene. Sentrale målsetninger for å sikre dette er å legge til rette for selvbestemmelse og medvirkning i valg av fritidsaktiviteter. Prosjektet skal også som mål å bidra til å utvide og samordne fritidstilbudet generelt til barn med spesielle behov. 
Sammen med andre, forsiden

Kommunen vil organisere støttekontakttjenesteni tråd med Helsedirektoratet sine anbefalinger. I heftet ”Sammen med andre – nye veier for støttekontakttjenesten” synliggjøres tre hovedløsninger: 

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Etter en forberedelsesfase, og en tilretteleggelsesfase for etablering, har prosjektet høsten 09 gått inn i en gjennomføringsfase. Gjennom denne siste fase i prosjektet skal kommunen i løpet av et år implementere endringene i avdeling Teksleåsen, som er utfører avdeling for all støttekontakt og avlastningsvedtak for barn opp til 18 år i Sandefjord kommune.

Positiv fritid har eget kontor og fast kontortid bemannet av 2 vernepleiere i ca  80% stilling. De skal følge opp rundt 110 støttekontaktvedtak for barn i alderen 8 – 18 år med forskjellige diagnoser og funksjonshemminger.

 

Frem til nå har en opprettet følgende:

ADHD GRUPER

Allerede i 2006 ble det søkt om prosjektmidler og startet ”ADHD grupper”. Det er to noenlunde aldersinndelte grupper som samles på et klubbhus en kveld i uken. På klubbhuset finnes det biljard, bordtennis, air hockey, div brettspill, kortspill, muligheter for matlaging samt store utearealer for aktivitet, ski og akebakker. Annenhver uke har gruppene tilgang på buss så da planlegger de turer ut av huset til kino, bowling, svømmehall, fisketurer, klatreturer og lignende.

Målsettingen i aktivitetsgruppene er å bygge nettverk, hindre isolasjon og styrke selvtillitt/selvbilde hos barna/ ungdommen, samt være et så interessant og spennene tilbud at tilhørigheten i et strukturert fellesskap kan bidra til å utkonkurrere eventuell debut av kriminell atferd og rusnyskjerrighet.

JENTEGRUPPE

I 2009 ble det startet opp en jentegruppe hvor felles nevner er at de er jenter. Gruppen har tilholdssted på det samme klubbhus som overnevnte gruppe. Jentene er i alderen ca 10 – 15 år og har forkjellige diagnoser og funksjonshemminger.

 

Gruppene er basert på at alle i fellesskap planlegger kveldenes innhold. Alles ønsker blir hørt og enighet oppstår i fellesskap. På denne måten lærer også medlemmene i gruppene å planlegge aktiviteter.

 

Kommunen får gode tilbakemeldinger fra de som deltar i gruppene. Deltakerne ser frem til deltakelsen i gruppene en kveld i uken. Mange foreldrene bekrefter denne positive endringer hos barna sine, og kan fortelle at deres barn er opptatt av hvor mange dager det er til de skal på klubben igjen.

 

Gruppene går sin gang som før og er organisert under Positiv fritid.

AKTIVITETSKVELD

For å sikre et aktivitetstilbud for mange barn og unge med store og sammensatte funksjonshemminger ble det nylig opprettet et tilbud som kaller ”Aktivitetskveld”. Denne kvelden tilbys på et kommunalt ”flerbrukshus”. Huset innehar mange spennende rom som trimrom, musikkrom, tv rom, sanserom, en rekke oppholdsrom samt kjøkken med cafe. Her finnes det muligheter for alle, og gir muligheter for alle som er med i aktivitetsgruppen til å velge seg forskjellige aktiviteter fra gang til gang.

Allerede første kveld opplevde lederne av aktivitetsgruppen at to barn som ikke kjente hverandre fant hverandre og vennskap oppsto.

 

ALLSPORT GRUPPE OG MUSIKKGRUPPE

Etter en kartlegging av målgruppa våren 2009 ble det klart at svært mange ønsket seg å være sosiale og aktive på fritiden, og helst i form av et tilpasset gruppeopplegg med fokus på fysisk aktivitet og musikk.

 

I denne forbindelse ble Runar IL forespurt om de ville være med å etablere en allsport gruppe for barn og unge med  psykisk utviklingshemming og/eller atferdsproblematikk. Klubbens ledelse var umiddelbart positivt innstilt og hovedstyret vedtok 11 05 09 å bidra til å starte en slik gruppe. Allsport gruppen hadde oppstart i september 2009 og har pr dd 13 medlemmer.

 

På samme måte ble kulturskolen i Sandefjord forespurt om de kunne tenke seg å bidra til å etablere en musikkgruppe. Kulturskolens ledelse var også umiddelbar positive og vedtok å starte en slik gruppe.

 

Begge disse gruppene har en prøveperiode på 1 år.

Kommunen har også flere treningskontakter som oppdragstakere for flere barn og Lene Agerboungdom. Dette siste tilbudet samarbeider en med sammen med barneverntjenesten i kommunen.  Samtidig erfarer de ansatte at det tar tid å legge om den nye modellen.

- Vi har enda ikke rukket å jobbe så mye ut mot organisasjoner og lag. En ungdom har allerede etter en tid med treningskontakt blitt medlem i en selvvalgt klubb, mens to andre deltar i ulike lag og organisasjoner sammen med sin treningskontakt. Arbeidet med å organisere et fritidstilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon er spennende og vil bli jobbet videre med som en mulighet for flere innenfor støttekontakttjenesten forteller Lene Agderbo.

 

Sandefjord kommune er en av nesten 60 kommuner som deltar i et av de 6 fylkesvise faglige nettverken som er etablert som et ledd i Helsedirektoretet sin satsning knyttet til feltet ”Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse”. Sandefjord er også en av de kommunene som har lagt vekt på å sikre flere ansatte økt kompetanse i arbeidet med å tilrettelegge fritid for andre. Fire personer har i denne sammenheng gjennomført videreutdanningen ”Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillinge”, og innholdet i deres eksamensoppgaver fra dette studiet er bygget inn på ulike måter i prosjektet.

 

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Lena Agerbo i Aktiv fritid på e-post lena.agerbo@sandefjord.kommune.no

 

Av Anders Midtsundstad