På Idrettens Hus i Hordaland etablerte vi i 2011 en stilling på tvers av særkretsen til Norges Fotballforbund avd. Hordaland (NFF H) og Norges Håndballforbund Region Vest (NHF RV), sammen med Hordaland Idrettskrets (HIK). Stillingen skulle ha fokusområdet rettet mot inkludering av flerkulturelle i fysisk aktivitet.
 
I 2009 hadde vi i NFF H en person fra siviltjenesten i arbeid for å støtte lærerne ved Nygård skole i Bergen Kommune. Denne personen var en miljøarbeider. Nygård skole var da den eneste skolen i Bergens sentrumsområde, med innføringsklasser/velkomstklasser/introduksjonsklasser for flerkulturelle. Miljøarbeideren var ansatt 50% som hjelpelærer ved Nygård skole og 50% ansatt i NFF H som feltarbeider.  Arbeidsoppgavene besto i å inkludere flerkulturelle i fysisk aktivitet. Dette prosjektet hadde midler til ett års drift. Ordningen ble svært populært hos både Nygård skole og i Bergen kommune. Dette ble starten på feltarbeidervirksomheten slik den er i dag

Bilde av ung jente som løper mot fotografen
Fotograf: Tove Lise Mossestad
 
Vår feltarbeider startet først opp på Nygård skole, hvor det er innføringsklasser for både barn, ungdom og voksne. Etter hvert som flere skoler begynte med innføringsklasser, har vi utvidet vår virksomhet til fire skoler i Bergen. Sammen med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, gjennom prosjektet Aktiv Saman, finansierer vi og koordinerer feltarbeidervirksomheten her på Idrettens Hus i Bergen. Vi samarbeider også med Byrådsavdeling for barnehage og skoler i Bergen kommune, samt de idrettslagene som tilbyr aktivitet til vår målgruppe i det aktuelle nærområdet.

Hva er en innføringsklasse?

En innføringsklasse er en klasse med nyankomne elever med flerkulturell bakgrunn som blir satt sammen for et skoleår eller mer. Her er det norske språket, og hvordan det norske samfunnet er, i fokus. Klassen er satt sammen av ulike aldre, fordelt på mellomtrinn og ungdomstrinn. De minste barna prøver skolene å få direkte inn i klasser. Det er derfor en god del skolefag barna og ungdommene i innføringsklassene ikke får ha. Ett av disse fagene er kroppsøving, det faget vi ønsker å sette fokus på.

Bilde av en jente kledd i hijab som er keeper
Fotograf: Tove Lise Mossestad
 
Vårt mål er å kunne bistå skoler med gode kroppsøvingstimer der det vil være andre problemstillinger enn i det ordinære kroppsøvingsfaget. Den andre delen av vårt mål er å få flest mulige elever med flerkulturell bakgrunn inn i organisert idrettsaktivitet på fritiden, som en del av inkluderingsprosessen i deres nærområde. Gjennom idretten lærer man regler, språk, normer, sosial tilhørighet, alt hva man ellers trenger for å bli integrert i dagens samfunn. Med andre ord mener vi at idrettsaktivitet er en gylden integrerings- og inkluderingsprosess i det norske samfunnet.

Feltarbeideren i skolen

Vi har pr. dags dato to feltarbeidere med idrettspedagogisk bakgrunn, som besøker tre skoler i Bergen kommune. Dette er en barneskole og to ungdomsskoler. Feltarbeidernes oppgave er å besøke skolene en gang i uken, treffe elever i innføringsklasser og skape relasjoner. Videre er det å spørre elevene hvilke aktiviteter de ønsker å gjøre på fritiden, og finne riktig tilbud. På noen skoler bidrar feltarbeiderne i kroppsøvingstimene til innføringsklassene. Etter skolen følger feltarbeiderne elevene til trening de første gangene, og følger opp elevene på skolen.
 
Vi tilbyr også aktivitetsdager til disse skolene hvor elevene får prøve mange forskjellige idretter sammen med elever fra de ordinære klassene, samt at vi inviterer inn ulike idrettslag til å vise frem sin idrett og la elevene prøve. Som regel er dette idretter lærerne ikke har kompetanse i, eller som krever mye utstyr som skolene ikke har.
 
Arbeidet er tid- og ressurskrevende og forutsetter god kompetanse i kroppsøving, at feltarbeiderne er dyktige til å skape gode relasjoner, har god oversikt over idrettstilbud i nærmiljøet og har tid både på dagtid og ettermiddagstid til å besøke skoler og følge dem opp.
 
Det er også et veldig givende arbeid med gode resultater. Det er veldig mange av elevene som kommer raskt inn i idrettslag, som har mange gode effekter. Hovedmålet for feltarbeideren er naturligvis å få alle barn og ungdommer som ønsker ut i fysisk aktivitet på fritiden. Gjennom organisert fysisk aktivitet og/eller lavterskeltilbud får barn og ungdom mulighet for å lære språk, regler, sosiale normer, spenningsregulering og flere helsemessige positive effekter.
 
En utfordring vi møter helt i startfasen, er språk. Dette jobber NIF og flere med, blant annet gjennom å tilby brosjyrer om idrett på flere språk. Dette er viktig materiell elevene kan ta med hjem til foreldre for å informere om hva de skal være med på.
 
En annen utfordring er at elevene ikke går på skole i sitt nærmiljø, men på skoler hvor morsmålslærere jobber. Det betyr for eleven at den må reise lenger, men også å finne idrettstilbud i nærmiljø hvor eleven ikke går på skole gjør det vanskeligere å bli med.
 
En tredje utfordring er at kroppsøving ikke prioriteres på enkelte skoler og at det i læreplanen ikke er krav om grunnleggende ferdigheter i kroppsøving.
 
Avslutningsvis kan vi nevne at gjennom 2015 fikk vi 75% av elevene gjennom innføringsklasser ut i organisert fysisk aktivitet. Dette er et svært positivt tall som vi ser styrker vår feltarbeidervirksomhet.

Av
Martin Uthaug, Utdanningskonsulent Hordaland Idrettskrets
Elise Barsnes Klubbutvikler Inkludering Flerkulturelle NFF Hordaland, Hordaland Idrettskrets og NHF Region Vest
Blankt kvadrat 5 ganger 5 pixler