Bufdir sin logoMålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

For kommunene: Bekreftelsesskjemaet skal sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal. https://soknadsportal.bufdir.no/

For søkere: Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal. Søknadsskjemaet publiseres senest 16. november i søknadsportalen. Søknadsfristen er 10. desember 2018.

Alt om ordningen

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/


Statistikk - barn i lavinntektsfamilier

Se statistikk på barn i lavinntektsfamilier i alle norske fylker, kommuner, og bydeler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/