Bydel Grorud ligger nordøst i Oslo og grenser til flotte friluftsområder i Lillomarka. Bydelen har ca. 26 000 innbyggere og omfatter områdene Ammerud, Grorud, Kalbakken, Rødtvet, Nordtvet og Romsås. De aller flest i bydelen lever gode liv, men i enkelte områder er det store levekårsutfordringer. Samlet sett gjør det at bydelen har Oslos største levekårsutfordringer. Vi jobber derfor strategisk for å heve innbyggernes levekår gjennom et riktigIdentitet, sjølråderett tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.

Bydel Groruds tjenester er organisert etter en bestiller/ utfører - modell, der Bestillerenheten er bydelens søknadskontor for tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Utføreransvaret for tjenestene er plassert hos de enkelte tjenestestedene i bydelen. 

Etablering av arbeidsgruppe og nettverk for støttekontakttjenesten i Oslo Kommune

Arbeidet med utvikling av tilrettelagt fritid i Bydel Grorud startet for fullt høsten 2008. Bydel Grorud var ikke en av tre Oslo-bydeler som kom med i de fylkesvise faglige nettverkene som Helsedirektoratet etablerte for å styrke fagfeltet støttekontakt. Bydel Grorud savnet et nettverk for samarbeid rundt støttekontakttjenesten i Oslo kommune og tok derfor initiativ til et samarbeid med andre bydeler i Oslo. I september 2008 holdtAnders Midtsundstad, i samarbeid med daværende Helse- og velferdsetaten, et seminar med temaet "Fritid med bistand". En ny arbeidsgruppe, på tvers av bydeler i Oslo kommune, og i samarbeid med Helse- og velferdsetaten, fikk sitt utspring i dette seminaret. Første møte ble avholdt den 09.12.08, og Oslo Idrettskrets kom med i samarbeidet fra september 2009 for å introduseretreningskontaktog mulig partnerskap med idrettskretsen. Arbeidsgruppen har med tiden blitt utvidet til et nettverk der mange bydeler er representert. Bydel Grorud har deltatt aktivt i dette samarbeidet siden oppstarten i 2008. Hovedmål for deltagelse har vært ønsket omå gjøre mest mulig ut av de ressursene vi har til rådighet- knappe ressurser i forhold til en krevende tjeneste i bydelen.

Organisering av tjenesten, personalressurser og brukergrunnlag

Bydelen ved konsulenter i Avdeling for velferd og sosiale tjenester tilsetter støttekontakter og individuelle avlastere for brukere over og under 18 år i tråd med vedtak fattet av bydelens Bestillerenhet etter helse- og omsorgstjenesteloven. Avdelingen har til sammen 1,5 stilling som jobber med oppfølging av støttetiltak for barn og unge. I dette inngår iverksetting og oppfølging av støttekontakt og individuell avlastning, samt koordinering av individuelle planer og ansvarsgrupper. I tillegg har en av disse stillingene også funksjon som koordinerende enhet for barn og unge og jobber med systemarbeid for individuell plan ordningen i bydelen. Avdelingen har 1,3 stilling med ansvar for iverksetting og oppfølging av støttekontakt og avlastning for brukere over 18 år, samt koordinatoroppdrag for denne gruppen. En av konsulentene har i tillegg administrativt ansvar og teamlederansvar. Konsulentene i Velferd og sosiale tjenester har ansvar for nødvendig opplæring og oppfølging av støttekontaktene. Barneverntjenesten i bydelen tilsetter sine egne støttekontakter. 

Brukere av støttekontakt- og avlastningstjenesten i Bydel Grorud utgjør en sammensatt gruppe bestående av barn, ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne og ulike diagnoser, herunder personer med psykiske vansker. Vedtak om støttekontakt (herunder treningskontakt) består av et fastsatt timetall pr. mnd. som organiseres og benyttes i tråd med brukers ønsker, behov og funksjonsnivå. Støttekontakttjenesten organiseresindividuelt eller i gruppe. Bydel Grorud har fortsatt hovedvekt på individuell støttekontakt, men har over tid fått positive erfaringer med etablering av gruppetilbud. 

Gruppetiltak innenfor støttekontakttjenesten

Bydelen har gode erfaringer med etablering av gruppetilbud innenfor støttekontakttjenesten. Gruppetilbud er frivillig, men bydelen kan anbefale gruppetilbud der det anses hensiktsmessig. Gruppene settes sammen av brukere som i størst mulig grad "matcher" hverandre ut i fra bl.a. kjønn, alder, funksjonsnivå, interesser m.v. Bruker/ foresatte tas med på valg av aktiviteter, og støttekontaktene lager aktivitetsplan for gruppa ut i fra brukernes ønsker, interesser og forutsetninger/ funksjonsnivå. Planen gjelder som regel for et halvår av gangen og skal godkjennes av bydelen før den sendes ut til brukerne/ familiene. Gruppene kan etter avtale benytte bydelens lokaler dersom det er behov for tilgang til en innendørs base/ lokaliteter. Gruppene ledes av to eller tre støttekontakter, avhengig av antall brukere og deres behov. Det er viktig med stabile og egnede støttekontakter og treningskontakter til gruppene, men samtidig kan godt etablerte grupper være mindre sårbare ved utskiftning av støttekontakter enn individuelle tiltak. Bydelens erfaringer med grupper er positive, og brukere gir tilbakemeldinger om at deltakelse i gruppe bidrar til økt trivsel og mestringsfølelse gjennom deltakelse i tilrettelagte aktiviteter sammen med andre. Gruppedeltakelse kan også føre til sosial utvikling og gi mulighet for et større sosialt nettverk.

Oversikt over våre gruppetiltak:

"Skoggruppa": Denne gruppa begynte som en skoggruppe med fokus på enkle aktiviteter i marka, men har med årene gått over til en gruppe med flere ungdomsaktiviteter. Gruppa møtes åtte timer pr. måned og har ulike aktiviteter som turer, kino, svømming, bowling, Tusenfryd etc. Det er fem gutter i gruppa som alle har lett psykisk utviklingshemming. Guttene har vært i gruppa sammen i mange år og har utviklet et unikt vennskap seg imellom. De er i dag voksne, men holder stadig kontakten i gruppa og privat. Brukerne er født mellom 1984 og 1990.

"Guttegruppa": Gruppa møtes åtte timer pr. måned og har ulike aktiviteter som turer, kino, svømming, bowling, Tusenfryd etc. Gruppa startet opp høsten 2006, og tre gutter med bistandsbehov (ulike diagnoser) var med fra starten. Gruppa har nå to brukere, men ønsker flere! Brukerne er født mellom 1990 og 1992.

"Jentegruppe": Bydelen har nylig startet opp en jentegruppe med to brukere født i 1986 og 1988. Gruppa møtes åtte timer pr. måned, og her vil det også bli fokus på forskjellige aktiviteter avhengig av jentenes ønsker. Gruppa tar gjerne inn flere!

"A-team": Gruppa startet opp høsten 2006 og møtes tolv timer pr. måned. Det er fokus på ulike typer fysisk aktivitet som turer, klatring, sykling, ski, aking og svømming. Brukerne er gutter født mellom 1997 og 1999 med diagnoser som ADHD, Asperger syndrom m.v. Gruppa har tre brukere pr. i dag, men tar gjerne inn flere!

"Allidrettsgruppe" (Team Grorud) i samarbeid med Grorud IL: Gruppa startet opp høsten 2012 og blir drevet som en idrettsskole. Gruppa møtes ca. åtte timer pr. måned for ulike typer trening/ allidrett. Brukerne er gutter født mellom 1996 og 1998 med diagnoser som ADHD, Asperger syndrom og sosiale vansker.

 • Gruppa legger vekt på allsidig trening og fysisk aktivitet tilpasset brukernes forutsetninger. De åtte månedlige timene dekker ukentlig trening og en turdag/ sosial aktivitet hver måned. Gruppas treningsplan følger skoleruta.
 • Trenere og hjelpetrenere/ treningskontakter i gruppa tilstreber at deltakerne får oppleve mestring og glede ved fysisk aktivitet i trygge rammer sammen med andre, samt oppleve tilhørighet til gruppa og idrettslaget. Hver enkelt deltaker skal bli sett og hørt i gruppa, og det skal legges vekt på deltakernes ønsker til aktiviteter. Deltakerne må betale medlemskontingent til idrettslaget.

Bydelens forpliktelser:

 • Rekruttere utøvere/ brukere til gruppa. Det er en forutsetning for deltakelse at bruker har støttekontakt-/ treningskontaktvedtak gjennom bydelen.
 • Rekruttere og godtgjøre treningskontakter som hjelpetrenere ut i fra gruppas behov.
 • Veilede og følge opp treningskontaktene etter behov.

Grorud IL sine forpliktelser:

 • Integrere tilbudet i idrettslagets virksomhet og søke om aktuelle midler for å få økonomisk støtte til drift av gruppa.
 • Rekruttere og lønne hovedtrener for gruppa.
 • Skaffe nødvendig utstyr og halltid.

Treningskontakt og samarbeidet med Oslo Idrettskrets

Bydel Grorud har løpende samarbeidsavtale med Oslo Idrettskrets om implementering av treningskontakt som en del av støttekontaktordningen i bydelen. Entreningskontakter en støttekontakt som skal hahovedfokuspå å motivere og tilrettelegge for fysisk aktivitet for bruker. Bydelen følger opp sine forpliktelser i partnerskapsavtalen, og det avholdes jevnlige kurs i regi av OIK for å skolere treningskontakter som bidrar til økt fysisk aktivitet for aktuelle brukere i bydelen. Bydelen inngår oppdragsavtale med treningskontaktene på samme måte som for støttekontakter. Treningskontakt kan organiseres som individuelle tiltak eller som gruppetiltak avhengig av brukers behov og ønsker. Pr. i dag er ikke antallet treningskontaktvedtak så høyt som vi ønsker oss, men bydelen har også flere støttekontaktvedtak som har fokus på fysisk aktivitet selv om de ikke kan regnes som treningskontaktvedtak.Fritid

Treningskontaktprosjektet og OIK motiverer bydelene til å jobbe mer med fysisk aktivitet og helse i forhold til brukere av støttekontakttjenesten. OIK kan bidra med veiledning i enkeltsaker eller generelt, samt informerer om ulike aktivitetstilbud og aktuelle kurs for partnerskapsbydelene og støttekontaktene/ treningskontaktene.

Treningskontaktprosjektet har ført til tettere kontakt mellom partnerskapsbydelene og har forsterket det gode samarbeidet i arbeidsgruppen og nettverk for støttekontaktordningen i Oslo Kommune. Dette har igjen ført til gjennomføring av felles støttekontaktsamlinger to ganger i året og kurs for støttekontakter og treningskontakter i de samarbeidende bydelene. 

Utfordringen med rekruttering av støttekontakter og forebygging av "gjennomtrekk"

Bydel Grorud ligger i utkanten av Oslo og opplever større utfordringer med rekruttering av støttekontakter enn mer sentrumsnære bydeler. Det er krevende å rekruttere egnede støttekontakter og avlastere, og vi opplever at aktuelle søkere som kommer til intervju, kan trekke seg grunnet "lang reisevei". Vår erfaring er at støttekontaktene må føle seg verdsatt av både bruker og bydel for at de skal bli i oppdragene lengst mulig. For å rekruttere og beholde egnede støttekontakter, forsøker bydelen å tilby et mer nyansert nivå for godtgjøring som tar hensyn til oppdragstakers faktiske kompetanse ved rekruttering til såkalt "krevende oppdrag". Det er viktig å jobbe for at støttekontaktene skal få en relasjon til bydelen som oppdragsgiver. Konsulentene i bydelen tilstreber jevnlig kontakt med støttekontaktene, å følge opp/ besvare deres initiativ og spørsmål, samt gi tilbud om oppfølging og veiledning m.v. Vi håper at dette fører til en lavere terskel for at støttekontaktene tar kontakt med bydelen når de opplever utfordringer, noe som igjen vil komme brukerne til gode.

Satsningsområder

Vi ser at Bydel Grorud både har muligheter og utfordringer i forhold til å lykkes med videre utvikling av støttekontakttjenesten. Her er noen satsningsområder vi tenker er viktige:

 • Videre implementering av treningskontakt som en del av støttekontaktordningen i bydelen, noe som også er viktig i et folkehelseperspektiv. Det har vist seg å være en utfordring å motivere brukere av støttekontakttjenesten i bydelen til å ta imot tilbudet om treningskontakt. For å lykkes bedre her, er det nødvendig med et enda tettere samarbeid mellom Bestiller og utførerkonsulenter i bydelen og enda større grad av "kreativ tenkning".
 • Videreutvikle samarbeidet medGrorud idrettslageller andre frivillige organisasjoner. Dette er ønskelig, men også krevende i forhold til personalressurser. Bydelen ønsker å arbeide videre med dette, men vil først prioritere områdene nedenfor.
 • Starte opp flere gruppetilbud og rekruttere inn flere brukere i eksisterende gruppetiltak der det er ledig kapasitet. Matching av brukere som kan fungere sammen i gruppetilbud er en reell utfordring ettersom Bydel Grorud er en liten bydel, samt at våre brukere ønsker kort reisevei til aktuelle aktiviteter. Vi har derfor tatt kontakt med våre nabobydeler for å se på mulighet for samarbeid om gruppetilbud med dem.
 • Bydel Grorud arbeider med en gjennomgang av tilbudet knyttet til rehabilitering og habilitering, herunder området støttekontakt, avlastning og koordinerende enhet. Det gjennomføres en større kartleggingsprosess der aktuelle tjenestesteder i bydelen deltar. Ut i fra kartleggingen skal det vurderes hvordan bydelen på en mer effektiv måte kan organisere sitt arbeid med rehabilitering og habilitering og sikre brukerne nødvendig hjelp og oppfølging. Arbeidet omfatter også en nærmere gjennomgang og kartlegging i forhold til brukere av støttekontakttjenesten og deres behov.
 • Nytenkning rundt "hvordan rekruttere og beholde støttekontakter" for brukere med spesielle behov?! Dersom det blir mer "interessant" å jobbe som støttekontakt, kan dette virke positivt inn på rekruttering av støttekontakter og kanskje medvirke til at oppdragstakere blir lenger i sine respektive oppdrag!

Av Anne Kristine Lerdahl, førstekonsulent ved Velferd og sosiale tjenester, Bydel Grorud

pict stripe