Faktaboks
UDI og Oxford Research AS anslo i 2014 at mellom 18.100 og 56.000 personer oppholdt seg ulovlig i Norge.

I de seks regionale nettverkene som engasjerer ansatte som arbeider innenfor feltet «støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse deltar medlemmer fra 83 kommuner som representerer alle landets fylker. Knutepunktet "Fritid for alle" sendte ut i begynnelsen av januar en forespørsel til alle deltakerne. De fikk et enkelt spørsmål om de kjente til at barn under 18 år som bor i Norge uten lovlig opphold har samme rett til helse- og omsorgstjenester som norske borgere. Deltakere fra under 10 % av kommunene har gitt tilbakemelding om at de kjente til denne rettigheten.

Deltakerne fikk også et spørsmål om deres kommune hadde gitt et vedtak om støttekontakt med hjemmel i lov om helse- og omsorgstjenester til barn og unge som bor uten lovlig opphold i løpet av de siste 3 årene. Ingen kommune i undersøkelsen har gjort dette

I Norge har vi lang tradisjon for å bistå personer med helse- og omsorgstjenester uavhengig av årsak. Norge er også forpliktet til å respektere de grunnleggende menneskerettighetene. Den enkle spørreundersøkelsen har avdekket at det er behov for mer informasjon rundt dette temaet både overfor brukergruppen og blant fagpersoner.

Mer informasjon:

https://helsenorge.no/helsehjelp/helsehjelp-til-personer-uten-lovlig-opphold

Silhuettbilde av to som spiller basketball. Siluettbilde av mann som bowler.    Siluettbilde av fire venner som holder rundt hverandre