I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger og nytt lovverk legges det i kommunene stadig større vekt på å sikre brukerne av støttekontakttjenesten et tjenestetilbud hvor en sikrer den enkelte en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre på kultur- og fritidsarenaen.

Mange opplever som i Gjøvik at ledsagerbeviset er et både nyttig og godt verktøy for å bidra til å sikre en slik intensjon uten at brukeren som trenger ledsager får ekstra utgifter i forbindelse med besøk på kino, konserter, svømmehall og offentlige transportmidler.                                                                                                                                            

- I Gjøvik legges det vekt på at støttekontakttjenesten skal sikre barn, ungdom og voksne med ulike bistandsbehov en aktiv og meningsfylt tilværelse, sammen med andre. Nesten alle som har et vedtak, har fått dette smarte kortet som gir fri adgang for den du ønsker å ha med som ledsager, enten det er støttekontakten, en venn eller et familiemedlem forteller støttekontaktkoordinator Solvor Sandmark.

Mer om ledsagerbevis

Ledsagerbevis er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Les om ledsagerbevis på Helse Norge her.

Ledsagerbevis gis etter søknad i de kommuner som har tatt i bruk ordningen. Kortet gir ledsageren fri adgang til de steder og arrangementer som aksepterer ordningen.  Personen med en nedsatt funksjonsevne som er eieren av beviset, betaler selv gjeldende inngangspris. Kortholderen velger selv sin ledsager og kan ha ulike ledsagere.

Hvor kan kortet brukes?

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordningen. Den instansen i kommunen som utsteder kortet, vil også ha kunnskap om hvor kortet har gyldighet.

- i kommunene.
I de kommuner som har innført ordningen kan kortetholder benytte alle kommunale institusjoner som har inngangspenger, for eksempel svømmehall og kino.  Kommunene stiller også vanligvis krav til foreninger, institusjoner og arrangører som mottar økonomisk støtte fra kommunen, at de skal akseptere ordningen med ledsagerbevis. I tillegg er det i noen kommuner som har inngått avtale med private arrangører uten offentlig støtte, som for eksempel på treningssenter.

- i fylkene.
Fylkeskommunen kan stille krav til institusjoner, arrangører og transportselskaper som mottar økonomisk støtte fra fylkeskommunen, at de skal akseptere ordningen med ledsagerbevis. I Vestfold, Vest-Agder og Nord-Trønderlag har fylkeskommunen inngått avtale med bussselskapene at ledsagerbeviset kan brukes på alle fylker i fylket. I Møre- og Romsdal er tilsvarende avtale inngått med fylkesbåtene.

- nasjonalt.
Ledsagerbevis aksepteres blant annet på Norges idrettsforbunds arrangementer, Riksteateret og Rikskonsertene. På NSB tog betaler den funksjonshemmende og ledsager 50% av full pris. Kulturdepartementet har fastsatt som en regel om at alle som driver kulturformidling og som mottar økonomisk tilskudd fra dem, må akseptere ledsagerordningen.

Veiledende retningslinjer og søknadsprosedyrer

Bufdir har utarbeidet veiledende nasjonale retningslinjer. https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Retningslinjer_for_ledsagerbevis_for_funksjonshemmede/

Ordningen av ledsagerbevis administreres i de fleste kommuner av kulturetaten eller helse- og sosialetaten. Den enkelte kommune avgjør selv hvilken dokumentasjon som kreves i forbindelse med behandlingen av søknaden.