Hver onsdag får elevene ved Tastaveden ungdomsskole et tilbud i litt over 1 time hvor de kan velge mellom mange ulike aktiviteter og tilbud. Prosjektet gjennomføres dette skoleåret og det har deltatt 234 elever fra 8 - 10 klasse.   

Forebygging er viktig.
Den nyeste levekårsundersøkelsen fra Folkehelseinstituttet "13-15 åringer fra vanlige familier i Norge - hverdags liv og psykisk helse" viser at bare 17 % av ungdommene med betydelige emosjonelle plager har vært i kontakt med fagpersonell for plagene. Og 13 % av ungdommene mellom 13-15 år er så plaget av angst og depresjon at de trenger behandling. Forskere mener det er svært viktig å forebygge, slik at ungdom og familier får gode sosial nettverk rundt seg. Det er en klar sammenheng mellom ungdoms psykiske helse og hvordan de har det i familien, på skolen og på fritiden. Det foretas langt hyppigere flyttinger i Norge i forbindelse med arbeid eller familieoppløsning. Mange kommer til nabolag der de ikke kjenner noen og ikke vet helt hvor de skal begynne å bygge nettverk.  

Dette var bakgrunnen til at prosjektleder Georg Vervik i Ungdom og fritid så en Fritidstilbud i skoletidenmulighet i å "fange" opp de utsatte elevene før de går hjem fra skolen og gi dem en sjanse til å finne venner på tvers av klasser, kjønn og alder, gjennom fritidsaktiviteter knyttet til skolen. De ville lettere kunne oppnå kontakt på en naturlig måte, og kanskje møte noen etter skolen og dyrke en interesse de fant der. Om en for eksempel begynner å spille på et rockeverksted på skolen er det kanskje lettere å bli med noen av de en spiller med for å øve videre på fritidsklubben. 

Dette prosjektet går ikke utover ordinær undervisning, men har en positiv effekt på undervisningen. Det vil også kunne skape enda mer ro og kontakt mellom alle elevene på skolen på tvers av klassetrinn. Elevene vil øke sin kompetanse innen sitt interessefelt fra idrett, organisasjonsliv, kultur, spill og hobby. Når en ikke er sosialt åpen og aktiv, så er det mye læring som ikke manifesterer seg i personligheten. Elever som er stille og tilbaketrukne, kan plutselig vise sine talenter de før ikke kunne vise andre og få en endret rolle i det sosiale samspillet. Dette vil da øke trivselen og forenkle evnen til å ha fokus på det faglige. 

Valgmuligheter
Yoga, massasje, dans, rockeverksted, gitarkurs, kreativt verksted, sjakk og spill, idrettsgrupper på idrettsbanen, karaoke, skategruppe og samtalegruppe er blant aktivitetene ungdommene kan velge hver onsdag.  

Prosjektet krever mye forberedelse, og det er mange aktører som deltar for å tilrettelegge tilbudet.Aktører som prosjektleder ville ha på banen var; Helsesøster, foreldrene, uteseksjonen, den lokale fritidsklubben, elevrådet/miljøpatruljen, skolens ledelse, psykisk helse i skolen ( til foreldre og lærere) og miljøarbeidere.  

Positive resultater
Prosjektet " Fritidstilbud i skoletiden" har fra første dagen det ble satt i gang vært en suksess. Elevene har vært uforbeholden positive og de har hatt fokus på aktivitetene og respektert dem.
-
Elevene har spredd seg rundt på aktivitetene på tvers av klasse, kjønn og alder. På idrettsbanen har det vært kjekt å se gutter og jenter spille basket sammen og at en ikke blir utstengt for eksempel grunnet funksjonsnivå. Elevrådet er svært involverte og er en stor ressurs i prosjektet. Noen elever er også gruppeledere og får et lite honorar for denne innsatsen. Disse har vist en imponerende innsats og blir et forbilde for andre elever. Læringseffekten er ofte best mellom jevnaldrende forteller prosjektlederen. 

Vervik forteller videre at de ser at de eldste gjerne velger aktiviteter som yoga, massasje og samtalegruppen, mens de yngre foretrekker spillrommet, kreativt verksted, idrett og gitarkurset. Andre aktivitetstilbud som karaoken, dansegruppa, rockeskolen og skating bærer preg av variert aldersammensetning. Det trengs lenger tid for å si noe om effekten dette prosjektet har på skolemiljøet, men en kan anta at slike tiltak øker trivselen i skolehverdagen for elevene og gir elever som gjerne ikke er så faglig sterke, en mulighet til å hevde seg positivt.

Gode tilbakemeldinger
De involverte i prosjektet har kommet med uttalelser til den forløpige evalueringen. Her kan du lese noen av disse uttalelsene:

De to latinamerikanske damene fra Frivillighetssentralen:  De fleste som kom til Kreativt verksted var jenter i forskjellige aldre. I begynnelsen var de skye, sjenerte og ikke stolte av sine kunstneriske produkter. Men med litt bakgrunnsmusikk begynte gruppen å prate sammen og stemningen ble mer avslappet. De siste gangene har de sluppet seg mer løs og ville gjerne forsette hjemme med ting de startet på i timen. De ser at det hadde vært behov for ytterligere 15 minutter ekstra, for at eleven da de lettere fikk fullført de produkter de startet på. Vi ser at denne aktiviteten tiltrekker de stille forsiktige jentene og er en flott arena for nye nettverk for disse jentene. Kreativt verksted er en ypperlig sosial treningsarena, da det ikke er noe press på den enkelte. En kan være stille uten at det blir unaturlig.

Helsesøster: Mitt inntrykk er at prosjektet har en stor bredde og de fleste elever kan finne aktiviteter som passer dem.  Prosjektet har et enormt potensial og det organisatoriske må gå seg til etter hvert. jeg hadde for eksempel en jentegruppe i et bortgjemt klasserom i bygget og oppmøte ble svakt. Men så skiftet vi til et sentralt gruppe rom i foajeen og dette ga økt fremmøte. Det viste seg også at 10 klassinger er mer åpne og drøfter mer enn de yngre jentene, mens de yngre har flere spørsmål om forskjellige tema (forelskelse og seksualitet, å sette grenser, kunsten å skape et godt selvbilde og lignende).

Jeg ser at når ungdom får trening i å snakke sammen med jevnaldrende og voksne, så blir det lettere for dem å sette egne grenser når de kommer opp i vanskelige situasjoner.. Det er også en utfordring med åpne "forelesninger/tema, da det beste er faste deltagere i jentegruppa. De kunne tegne seg på en 3 gangers kursrekke med sentrale tema hver gang. Skolen må også ha mer fokus på markedsføringen av gruppene.

Helsesøster mener også at hun har fått markedsført seg godt på grunn av prosjektet i skolen og ønsker å jobbe mer forebyggende og helsefremmende slik som prosjektet gir anledning til. Men hun burde hatt mer tid til disposisjon i forhold til aktiviteten.

Hun avslutter med at prosjektet er viktig og hun vil gjerne være med videre fra høsten - 09 og våren 2010.

Massasjelærer Ida: Det har vært fantastisk å se den utviklingen eleven har vist i denne gruppen. De var så sjenerte og fnisete i begynnelsen, men nå er det en stemning, åpenhet og ro som er helt fantastisk. De utviser en stor interesse for å lære teknikkene.

Det har også blitt etablert et tett samarbeid med fritidsklubben på Tasta. De har kommet hver onsdag og plukket opp skate interessert ungdom (8 - 14 hver gang) og fritidsklubblederen har drevet skate opplæring. Prosjektet kjøpte inn 8 skatebrett med hjelmer for utlån fra klubben. Samarbeidet har ført til at mange ungdom som aldri besøkte klubben før nå deltar her regelmessig.  

Av Anders Midtsundstad