Gjennom prosjektet legges det stor vekt på å implementere bruk av Vennesla frivillighetarbeidsmetoden Fritid med Bistand (FmB), og en ønsker gjennom prosjektet ikke minst å forebygge rusproblemer blant unge mellom 14 - 25 år i kommunen. Prosjektet har ansatt en person i 100% stilling som prosjektleder. Prosjektleder er ansatt ved Vennesla frivilligsentral og prosjektet dekkes av statlige midler knyttet til kommunalt rusarbeid og kommunale midler.

Vennesla frivilligsentral er en sentral som satser mye på ungdomsarbeid. Det er kommunen som har fått prosjektmidlene, men ved å legge det til frivilligsentralen har en lagt et godt grunnlag for å sikre det gode samarbeidet med alle de frivillige organisasjoner som er medeiere av sentralen. Civitan, Lions, Rotary, Vindbjart IL, Røde Kors, Eldrerådet, Vindbjart Fotball, Vennesla Normisjon, og Vennesla kommune er medlemsorganisasjoner. Det gjør at en har mange å spille på i arbeidet med å få ungdom ut i aktivitet.

"FMB-Vennesla" skal være et lavterskeltilbud så det har vært viktig for prosjektleder å informere og være aktiv på ulike samarbeidsarenaer. Noen av samarbeidspartnerne for prosjektet er de to ungdomskolene, de to videregående skolene, Enhet for familie og barn, SLT-koordinator, NAV, Enhet for arbeid, aktivitet og fritid, ungdomsklubben Moonlight, og Vennesla og Iveland lensmannskontor.  Blant annet har prosjektleder fått et eget kontor på Vennesla ungdomskole en halv dag i uken slik at elever, foreldre og lærere kan henvende seg og prosjektleder kan holde kontakt med deltakere i prosjektet som går på skolen.

Prosjektleder deltar også i kjernegruppe på en av ungdomskolene som fast medlem. Kjernegruppe er en gruppe som kommer sammen når en elev har begått kriminalitet eller står i fare for å droppe ut av skolen eller lignende og skal kunne sette i gang tiltak fortest mulig. Her vil prosjektet kunne tilby FmB. Videre er prosjektleder med i et prosjekt i forhold til hasjavvenning, mye på grunn av bakgrunn i erfaring fra slikt arbeide tidligere, men også her for å kunne tilby ungdom som har sluttet med hasj noe på fritiden. Prosjektleder leder også en gruppe for ungdom som gjør ulike aktiviteter en gang i måneden.

"FMB-Vennesla" er en del av et samarbeidsprosjekt med 14 andre kommuner og bydeler.
- Dette nettverket har stor betydning for meg som jobber alene. Det er fint å ha noen å kunne kontakte. Flott er det også at det arrangeres opplæringsseminarer og nettverksmøter. Det gjør det mulig å bli bedre kjent, og derfor lettere å ta kontakt mener Espen Håland.

Vennesla er også med i det fylkesvise faglige nettverket for kommuner i Agder og Rogaland hvor prosjektleder deltar fast sammen med en kollega som arbeider med støttekontakttjenesten i kommunen. Også dette nettverket opplever prosjektleder som viktig og relevant i forhold til å høre hva som skjer andre steder og som også gir inspirasjon til å jobbe mot å få bl.a. arbeidsmetoden FmB inn som et fast tiltak i kommunen, samt se på hvordan støttekontakttjenesten kan forandres i kommunen.

Prosjektet har til nå fått 9 deltakere og flere er på vei inn. Prosjektet opplever at de får mange henvendelser om deltakelse, men de fleste av disse har ikke passet inn i målgruppen, likevel er det positivt med tanke på at det viser at det er et stort behov for arbeidsmetoden FmB mener prosjektlederen. Alle deltakerne er blitt kartlagt og er på vei inn i ulike fritidsaktiviteter. Noen av disse er veldig klare på hva de vil gjøre, mens noen er mer usikre og har lyst til å sjekke ut flere aktiviteter. Noen av deltakerene har begynt på tegnekurs i påventa av at snøen smelter og uteaktivitetene begynner, en har begynt på gitarundervisning og to har startet opp i to ulike kampsportklubber.

Av Anders Midtsundstad
FmB-Vennesla