Avdelingen for voksne tjenestemottakere har til nå jobbet etter den tradisjonelle modellen med en til en støttekontakt, mens avdelingen som jobber med barn har også erfaringer med å gi tilbud  i gruppe.

Ledelsen i bydelen ønsker at man jobber med utvikling av støttekontakttjenesten, og det er nå inngått samarbeid med Oslo idrettskrets for å etablere en treningskontaktordning. Det arbeides for å danne grupper og for å innføre bruk av metoden Fritid med Bistand. Bydelen har som et ledd i denne prosessen, sendt ut brev til støttekontaktene for å lodde stemningen rundt dette med å opprette grupper. Flere tror at det kan være aktuelt for seg og den de er Forbedrer støttekontakttjenestenstøttekontakt for. Neste skritt blir å kartlegge ønskene til brukerne nærmere.

- Det er en utfordring å innføre nye modeller for støttekontaktarbeidet. Den tradisjonelle måten å arbeide på er fortsatt det mest nærliggende å ty til, både for bestiller og utfører. De siste månedene har vi satt utvikling av støttekontakttjenesten tydeligere på dagsorden, og vi har tro på at vi sakte men sikkert kan få til noe når det gjelder grupper, treningskontakt og Fritid med bistand forteller Ingunn Torsrud og Ingrid Gjelsvik som arbeider med tjenestene i Bydel Østensjø. Allerede har ting begynt å skje: Flere brukere har fått vedtak om treningskontakt, og en gruppe har blitt etablert i høst. Sistnevnte er et samarbeid mellom avd. for voksne og barn/unge.

Når det gjelder tjenester til barn og unge er vi opptatt av å benytte bydelens eksisterende aktivitetstilbud. Eksempler er introduksjon til aktiviteter i ungdomsklubb-miljøet for flere ungdommer ved hjelp av støttekontakt, og et barn har aktiviteter knyttet til gårdsdrift i bydelen via støttekontakt. En ungdom er integrert i ordinært bydelsteater, med støttekontakt som gradvis trekker sin bistand tilbake. Ved aktiv støtte til selvstendighet og mestring i disse aktivitetene håper vi at noen av barna/ungdommene etter hvert vil kunne delta på disse alene, forteller Torsrud og Gjelsvik.

Når det gjelder å jobbe med å danne grupper erfarer Torsrud og Gjelsvik at det innledningsvis er svært viktig at Bestillerkontoret er aktive i forhold til innholdet i tjenesten, allerede på hjemmebesøket og under samtale med foreldre/barn.

3 avdelinger i bydelen har på en eller annen måte befatning med støttekontakttjenesten. Denne organiseringen gjør at det tar tid å endre på praksis. det er derfor innledet et samarbeid for å danne ungdomsgrupper på tvers av organiseringen i avdelingene.

Mange av brukerne med støttekontakttjeneste har hatt denne over flere år, og de er vant til å ha en til en støttekontakt. Det kan være utfordring å få til endringer her, men bydelen legger vekt på å formidle kunnskap om de nye løsningene, slik at flere får muligheter til å velge en av dem. Vi ser at det i bydelen er viktig at brukerne kan danne nettverk ved å delta i grupper sammen med andre og kunne få bekjente. Ved å delta på aktiviteter i nærmiljøet kan de få noen å hilse på i hjemmemiljøet og har mulighet for å danne vennskap, avslutter Torsrud og Gjelsvik.

Av Anders Midtsundstad