Sola fagdag 1Det er politisk vedtatt i Sola kommune at seksjon for tilrettelagt fritid skulle overta utførerdelen av støttekontakttjenesten.

Tjenesten har nå endret navn til fritidskontakt-tjenesten. Begrunnelsen for dette er et ønske om å få tydelig frem et at fritid er deres fokus området. Sola var den første kommunen iRogaland som vedtok å omorganisere sin støttekontakttjeneste slik at denne kan tilbys innenfor de tre hovedløsningene individuell støttekontakt, deltakelse i en aktivitetsgruppe og et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. Kommunen deltar i et av de fylkesvise faglige nettverkene som  Helsedirektoratet etablerte som et ledd i arbeidet med å styrke og videreutvikle feltet "støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse". Dette arbeidet ble fulgt opp gjennom prosjektet "Fritid for alle" (2007- 2010) som Kristiansand kommune hadde et ansvar for, og som kommunene nå selv skal videreføre som selvdrevne nettverk.

solanyejenterTilrettelagt fritid har nå gjennomført sin første fagdag for fritidskontaktene i kommunen. Det ble sendt ut 80 invitasjoner og 49 personer deltok denne kvelden. Fagdagen ble åpnet av Ellinor Klokk, konstituert kultursjef i Sola kommune. Hun satte fokus på fritid. Hun la vekt på at fritid er muligheten vi alle har til å bruke tiden til å gjøre noe vi synes er kjekt. Seksjonsleder for tilrettelagt fritid, Anne Tysland, og fritiskonsulentene, Katrine Myklebust og Karen Asheim som har fått ansvaret for å følge opp tjenesten ledet fritidskontaktene gjennom kvelden.

I løpet av kvelden gikk de igjennom en del praktisk informasjon i forbindelse med ny virksomhetstilhørighet. Seksjon tilrettelagt fritid ble presentert med alle sine områder. Timeliste og taushetsplikt ble også gjennomgått. Temaet "hva er fritid og hva er vår oppgave som fritidskontakt"? og "holdninger til bruker" ble gjennomgått både med foredrag, film og gruppeoppgaver. Det ble også vist et kulturelt innslag fra årets talentiade for mennesker med utviklingshemming. Diktet "Bestevenn for meg" ble fremført av forfatteren selv. En kunne tydelig se at dette rørte forsamlingen forteller Karen Asheim.

Fritidskontaktene gav positive tilbakemeldinger i både pauser og på slutten av kvelden. De synes det var godt å treffe andre fritidskontakter, og å utveksle erfaringer. Temaene opplevdes som veldig relevante. Kvelden føltes inspirerende og motiverende for videre samvær med brukerne.

Fagdagen var ment som en start på veiledningen av fritidskontaktene. Vi ønsket at fritidskontaktene skulle få treffe hverandre og sitte igjen med en følelse av at de er veldig viktige for brukerne sine. Fritidskontaktene utgjør en stor forskjell for brukeren sin. Ja, for mange er de selve høydepunktet i uken.