Bilde av barn i en kirkeI den lokale kirke skal det være plass og rom for alle mennesker. Dette ligger i kirkens vesen og oppdrag, men skal en få dette til i praksis må det arbeides bevisst for å få dette til. Borg bispedømme har tatt konsekvensen av dette. De støtter menighetene i bispedømme aktivt for å kunne bli en inkluderende menighet. Rådgiver og spesialprest Tor Ivar Torgauten leder dette arbeidet. Han legger vekt på at dette arbeidet krever bevisst ledelse, bearbeiding av holdninger og konkrete tiltak.

 • I kirka kan inkludering derfor tenkes på som den endringsprosess som må til for at alle skal ha mulighet til å delta, på lik linje.

Borg bispedømme har med sin satsning startet en vandring mot målet – en kirke for alle. Det mangler ikke på fine ord i festtaler og på konferanser forteller Torgauten. Kirkens strategier og dokumenter er klare og tydelige. Kirkemøtet for Den norske kirke hadde i 2012 en egen sak om tema, hvor det heter: “Alle mennesker skal ha samme mulighet til å delta og høre til i den lokale kirkes fellesskap som likeverdige medlemmer, uavhengig av funksjonsevne og livssituasjon”.

I Borg bispedømme har en gjennom prosjektet «Vår inkluderende menighet» kommet frem til at dette krever at menighetene må forplikter seg til å jobbe med fem kriterier:

 • Holdninger. Arbeider kontinuerlig med egne holdninger
 • Gudstjeneste. Holder gudstjeneste for og med alle
 • Trosopplæring. Har ordinære trosopplæringstiltak tilrettelagt for alle
 • Samhandling med kommunen. Sørger for at lokaler og uteområder er tilgjengelig for alle
 • Universell utforming. Legger til rette for samhandling med kommunens helse- og omsorgstjeneste

Menighetene som sier JA til dette, fatter vedtak i menighetsrådet om at de vil jobbe for å bli en inkluderende menighet og registrerer seg i skjemaet på siden du finner her:
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/fagomrader/inkludering/

Konkret innebærer dette at menighetene må følge en prosedyre som inneholder følgende fire punkter før de kan bli godkjent som «inkluderende menighet»:

 1. Menigheten registrerer seg i skjemaet på ovennevnte side. Etter registering vil menigheten bli kontaktet med tilbud om oppfølging og veiledning. Om menigheten vil gå rett til punkt 2 er det helt greit.
   
 2. Det dokumenteres at menighetsrådet har gjort vedtak på at menigheten skal jobbe for å være en inkluderende menighet, ut i fra «VI VIL» - punktene i veiviseren som kan leses her:
  https://kirken.no/globalassets/bispedommer/borg/dokumenter/aktuelt/2017/sjekkliste-inkluderende-menighet-lav.pdf

  Samtidig registres «VI KAN» - punkter som menighetsrådet vil jobbe med.  Menighetsrådet forplikter seg til å sette opp en ansvarlig person på hvert av «VI VIL» - og VI KAN» - punktene. Dokumentasjonen skjer i et eget skjema på nett:
  https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/fagomrader/inkludering/.
   
 3. Menigheten får tilsendt et diplom og en logo som bekrefter at menigheten arbeider for å være en inkluderende menighet. Logoen kan brukes i program, brosjyrer og menighetsblad.
  Logoen til inkluderende menighet
 4. Menighetsrådet forplikter seg til å lage en årlig statusrapport for inkluderingsarbeidet. Denne legges digitalt inn i skjema på bispedømmets nettside:
  https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4957471&sid=aDnkPlZSmo

  Rapporten tas inn i menighetens årsberetning. En av menighetsrådets medlemmer får ansvaret for oppfølging og rapportering.

Aktuell litteratur:

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn. Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn – alene eller i fellesskap med andre. Utgitt av Samordningsrådet for tros- og livssynssamfunn og Helsedirektoratet i 2013:
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn.pdf

Kilde:
https://kirken.no/globalassets/bispedommer/borg/dokumenter/tema/inkludering/72995_hdir_veiledningshefte_korr3.pdf

Retten til å praktisere Tro- og livssyn. Hvordan kartlegge tjenestemottakers ønsker og behov? Veileder utgitt i 2014 av Borg bispedømme og Fredrikstad kommune:
veileder-retten-til-a-praktisere-tro-og-livssyn.pdf

Kilde:
https://kirken.no/globalassets/bispedommer/borg/dokumenter/tema/inkludering/veileder---retten-til-a-praktisere-tro--og-livssyn--hvordan-kartlegge-tjenestemottakers-onsker-og-behov.pdf

Retten til tro. Film om pasientens åndelige behov i helsevesenet:
https://www.youtube.com/watch?v=2lVu871NXk0&feature=youtu.be