Kulturavdelingen i Elverum har nylig fått ansvaret for støttekontakttjenesten. Tjenesten har fått navnet Kultur - og fritid med bistand. Ansvaret for støttekontakttjenesten og de tilrettelagte kultur- og fritidstilbudene har nå blitt samlet på et sted.

- Vi går litt nye veger. Målet med å legge tjenesten til Kultur er "å tenke fritid"og det søkes på Kultur og fritid med bistand. Vi jobber mot å imøtekomme brukerens behov for en fleksibel, aktiv og meningsfull fritid ved å gjøre det ordinære fritids- og kulturtilbudet i kommunen tilgjengelig. Det skal legges til rette for at den enkelte kan værer både deltaker og tilskuer, og det arbeides mot å tilby varierte aktivitetsgrupper i tråd med brukerens ønsker og behov. Vi har blitt mer opptatt av å bygger nettverk, men skal fortsatt ha et tilbud om individuell støttekontakt for dem som har behov for dette, sier fritidsleder Borghild Brandvold og Hanne Håberget
Hanne Håberget og Borghild Brandvold

Flere løsninger.
Elverum kommune tilbyr etter denne omleggingen sin støttekontakttjeneste innenfor de ulike hovedløsningene individuell støttekontakt, treningskontakt, og deltakelse i ulike en aktivitetsgruppe. Vi har og en "adhoc" ledsagertjeneste, som oftest benyttes til forestillinger i kulturhuset. Nå jobber vi med å utvikle et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. I denne sammenheng "stjeler vi tips" fra metoden Fritid med bistand.

- Vi har samlet tjenesten på et sted, og tilbyr våre brukere flere alternative løsninger for hvordan tilbudet kan organiseres. Individuell støttekontakt er nå en av flere løsninger som kan velges av barn, unge og voksne som får innvilget et vedtak, sier Brandvold.

Elverum kommune har allerede gode erfaringer med å utvikle aktivitetsgrupper som et alternativ til bruk av individuelle støttekontakter overfor barn og ungdom. Gruppene får bruke kommunen bygg som møteplasser samt at kommunens leasingbiler stilles til disposisjoin ved behov.
- De som er med i gruppen lage planer for aktiviteten, velger navn og stimuleres til å ta kontakt med hverandre også på andre tidspunkter. For oss er det viktig å gi den enkelte muligheter til å bli kjent med nye ting og prøve ulike fritidstilbud sammen med andre, sier Håberget.

Kommunenes ordinære kulturkalender utgis hver måned og i tillegg utgis ca 3 ganger pr år utgis to ulike infoposter. En "aktivitetspost" der tilbudet er rettet mot mennesker med utviklingshemming og en "aktivitetspost" der tilbudet er rettet mot psykisk helse. I begge aktivitetspostene presenteres informasjon om ordinære og tilrettelagte fritidstilbud.

Her kan du lese  "
aktivitetsposten "- av kultur/fritidstilbud tilrettelagt for utviklingshemmede for høsten 2008.

For mer informasjon ta kontakt:
Konsulent Borghild Brandvold: Mobil 91844685 eller e-post borghild.brandvold@elverum.kommune.no

Konsulent Hanne Håberget: Mobil 99310528 eller e-post hanne.haberget@elverum.kommune.no

Av Anders Midtsundstad