Her kan du lese mer om hvordan Århus kommune organiserer dette tjenestetilbudet som har likhetstrekk med den norske støttekontakttjenesten.

Organisering

02.jpgLedsagetjenesten i Århus kommune organiserer tjenestetilbudet til 483 personer. De har 19 ansatte som jobber som ledsagere på heltid og ca. 170 deltidsansatte som er engasjert som ledsagere for et eller flere oppdrag. Ordningen er organisert i en egen enhet som administreres av ca 4.5 årsverk.

Oppfølgning av ledsagere

De 19 ansatte som jobber som ledsagere i hele stillinger møtes ukenlig til møter. De erfarer at det ikke er like lett å etablere tilsvarende gode nettverk blant ledsagere som har et eller to oppdrag. Veiledning og oppfølgning tilbys ansatte i små stillinger etter behov.

Mange av ledsagerne er ufaglærte og oppdraget er ofte et ekstra arbeid som utføres ved siden av studier eller annen jobb.

Ledsagetjenesten sender 2-3 ganger i året ut et nyhetsbrev. Her er et eksempel på et slikt brev.

Århus kommune har utarbeidet en egen arbeidsmiljøhåndbok. Her er noen eksempler på temaer som tas opp i håndboken:

Nyansatte
Sikkerhet og helse
Innkjøp
Veiledning i forflytningsteknikk
Løft

Ledsagetjenesten i Århus har også utarbeidet en egen orientering til nyansatte som kan leses her.

Århus kommune har også utarbeidet et eget søknadsskjema og et skjema som benyttes ved behandling av søknadene.

Om du ønsker mer informasjon om ledsageordningen i Århus kan kan du her lese deres virksomhetplan for 2006.

Virksomhetsplan del 1

Virksomhetsplan del 2

Vedtak skal bygge på den enkeltes ønsker og behov

Den som får innvilget en ledsagetjeneste med inntil 15 timer pr. måned bestemmer innholdet i ledsagelsen. Noen ganger kan disse ønskene komme i en konflikt med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som skal sikre arbeidsbetingelsene for de ansatte. En annen begrensning er knyttet til den begrensede kapasiteten ordningen har knyttet til å finne ledsager som kan følge personer i aktiviteter på kveldstid og i helger. I Århus kommune innebærer dette at en ikke alltid klarer å imøtekomme brukerens ønsker. En person som ønsker å svømme på et bestemt tidsrom en bestemt ukedag kan derfor få beskjed om at dette må gjøres for eksempel en annen ukedag om aktiviteten ikke er knyttet til en organisert aktivitet som tilbys på faste tidspunkt. 

I Århus kommune har brukerne i gjennomsnitt et vedtak på 12 timer pr. måned.

Kvalitetsikring

Århus kommune har som eneste kommune i Danmark gjennomført flere brukerundersøkelser  knyttet til dette tjenestetilbudet. Disse har vært et viktig verktøy for å forbedre tjenesten. I arbeidet med å kvalitetsikre tjenestetilbudet vil de nå gjennomføre fortløpende evalueringer av tjenestetilbudet.

Her kan du lese mer om den danske ledsageordningen.