Bilde av en kvinne som holder en smarttelefon med appen Tjenesteshop Kommunen tok utfordringen. De kartla behovet, og begynte først å se på ulike løsninger hvor hvordan en kalender i papirversjon kunne brukes. Denne ble fornyet hver uke. Det ga ikke godt nok svar på det som ble etterspurt. Kommunen forsto da at de trengte å tenke helt nytt. De tok utgangspunkt i eksisterende teknologi, og resultatet ble en app for bestilling av hjemmetjenester.

Arbeidet med å utvikle en pilot av en app gikk raskt. St. Meld 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg sin vektlegging av brukerstyring var med på å styrke kommunens oppmerksomhet rundt dette arbeidet. De bestemte seg allerede i 2013 for å sette i gang en større utprøvning av Tjenesteshop slik at den kunne tilbys flere målgrupper.

Prosjektleder Anne Kathrine Kvelle forteller at Tjenesteshop gir den enkelte bruker en bedre styring på når en skal motta de tjenestene en har behov for og hva innholdet i tjenesten skal være:

– Mange som mottar kommunale tjenester ønsker i større grad å styre innholdet i hverdagen sin selv, og opplever at kommunens tradisjonelle tilbud om tjenesteyting ofte er lite fleksibelt og fører til begrensninger i deres sosiale liv. «Tradisjonelle» tjenester er i stor grad preget av rammer og rutiner som blir styrt fra kommunens side, og tjenestemottaker må ta imot det som blir tildelt innenfor den tiden som passer inn i tjenesteyters planer ved den enkelte avdeling. Et alternativ er å søke kommunen om å få tildelt BPA – brukerstyrt personlig assistent.

Tjenesteshop gir muligheten til å oppleve den fleksibiliteten som BPA-løsningen gir, uten at man trenger å stå som arbeidsleder selv. Larvik kommune erfarer at dette passer for mange mottakere av kommunale tjenester, og at det gir dem et alternativ.

Slik fungerer det

Tjenesteshop er en nettbasert kalender- og bestillerfunksjon hvor tjenestemottakere bestiller kommunale tjenester til det tidspunktet som passer for dem. I dag gir Tjenesteshop mulighet til å gi praktiske tjenester som for eksempel rengjøring, matlaging, dagligvarehandel og individuell oppfølging av fagpersoner som kan tilby for eksempel støttesamtaler og eksponeringstrening. Familier som har barn med funksjonshemming kan også bestille avlastningstjenester.

Prosjektleder Kvelle forteller at kommunen arbeider for å utvide prosjektet, og inkludere flere brukergrupper og flere tjenesteområder.

– Vi vil i første omgang prøve å jobbe løsningen ut mot dagsentertilbud for eldre, rengjøringsoppdrag i eldreomsorgen, dagaktivitetstilbud for mennesker med funksjonshemming, støttekontaktoppdrag og lavterskelsamtaler for barn og unge.

I prosjektet har en lagt vekt på å starte arbeidet med å implementere bestillingsportalen i noen få avdelinger.

– Det har vært viktig å involvere personalgruppene tidlig og få dem til å se hensikten og nytteverdien, først og fremst for brukerne, men også for avdelingen i forhold til mindre tidsbruk på å gjøre og endre avtaler. Vi har også hentet ut «nøkkelpersoner» som har fått en superbruker-funksjon. Dette er personer som er håndplukket for å kunne skape engasjement og skape tilslutning i forhold til nytenking i avdelingene.

Kvelle forteller at en så langt ikke har trengt å gjøre noen turnusendringer, men de ser at når løsningen brukes i større omfang, vil dette kunne påvirke turnusplanleggingen. En erfarer allerede i bestillingsportalen at flere brukere velger å bestille tjenester på ukedager fremfor i helg.

Prosjektlederen forteller at tilbakemeldingene på løsningen først og fremst er positive. Brukere forteller at de opplever en større grad av fleksibilitet og frihet når de kan benytte Tjenesteshop. Ansatte forteller også at de opplever at de kommer i bedre posisjon til å utføre en god jobb når de kommer til brukere som har bestilt tiden selv. Erfaringen er også at brukeren oftere er mer motivert til å gjennomføre de praktiske oppgavene enn hva de i utgangspunktet har vært når det har ligget faste avtaler om bistand fra kommunen.

Her kan du lese mer om Tjenesteshop: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/innovasjon/erfaringsdeling/laer-av-andre/larvik-kommune-tjenesteshop-brukarstyring-av-tenester

Du kan også ta kontakt med prosjektleder Anne Kathrine Kvelle på e-post anne.kathrine.kvelle@larvik.kommune.no eller mobil 98231669.