I Asker kommune legges det vekt på å tilby varierte aktivitetsgrupper i tråd med brukernes ønsker og behov. Klatregrupper, friluftsgrupper, svømmegrupper, musikkgrupper, bowling, innebandy og golf er eksempler på slike gruppeaktiviteter. 

Aktiv fritid har et fokus på gruppeaktiviteter, men legger vekt på at bruk av en individuell støtte- og fritidskontakt er den beste løsningen for noen. Her presenterer Randi Høghaug og Svein Einarsbøl noen eksempler på gruppeaktiviteter: 

Klatreprosjekt

Vi har tre grupper med til sammen 21 deltagere.Dette er spesielt for barn/unge med ADHD, Tourette og Asberger. Vi startet opp fordi det var et stort behov for aktiviteter for denne gruppen barn og unge.  Det viser seg at klatring er en aktivitetet som fungerer veldig godt for deltagerne. Mange av dem mestrer en idrett for første gang og aktiviteten gir status. Det er en idrett som er nyttig for å trene opp konsentrasjon og motorikk. Deltagerne er ganske mange på aktiviteten og må forholde seg til andre besøkende på klatresenteret, men de behersker dette godt. De fungerer også godt sosialt med hverandre. I 2006 fikk vi midler fra Helse og rehabilitering, slik at vi kunne kjøpe utstyr, tilby kurs til  ledsagere, redusere deltageravgiften og arrangere turer i tre år fremover.  

MusikkprosjektThe SOV

Dette er et samarbeid mellom Aktiv fritid og avdelingen Psykisk helse i Asker kommune. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har registrert stor interesse for musikk hos flere av våre brukere. Det viser seg at mange ønsker å delta i en utøvende musikk-gruppe. Vi ønsker å skape en arena for mennesker med psykiske lidelser, der de kan utfolde seg musikalsk i trygge omgivelser. Vi ønsker også at gruppen skal formidle musikk til forskjellige institusjoner i kommunen som for eksempel syke- og aldershjem.

Golf

Golf har vært en idrett mange mener er forbeholdt en ressurs sterk gruppe mennesker i samfunnet. Dette har Norges golfforbund tatt på alvor, gjennom å fronte "Golf for alle." Det har blitt gitt tilskudd til ulike prosjekter blant annet "Grønn Glede" som har vært med på å åpne for at ulike grupper funksjonhemmede har fått tilpasset opplæring, i forhold til sine bistandsbehov, fysisk eller psykisk. 

Vi har i 6 år tilrettlagt golf for flere grupper. Vi har tilbud til barn, unge og voksne. I Asker har vi et godt samarbeid med 2 golfklubber, Asker golfklubb har en 18 hulls bane  og Sande golfklubb har en 9 hulls bane som har bane en halv times kjøring unna. Vårt konsept når det gjelder opplæring ligger i å tilegne brukerne ferdigheter  teoretisk og teknisk ute på banen,"learning by do it ". Dette lar seg gjøre i Sande, her lærer deltagerne spillet mye raskere og lærer reglene ute på banen, istedenfor i et klasserom, som mange har dårlige minner fra. Golf

Når deltagerne har tatt Grønt kort, kan de i utgangspunktet spille på de fleste baner. De er medlem av Sande golfklubb som har en lav årsmedlemskap og de får et godt tilbud på sesongkort. Samtidig har vi et samarbeid med Asker golfklubb, hvor de som ønsker å spille på 18 hulls banen får spille på 3 årskort til Aktiv fritid og disponere golfbil sammen med en ledsager gratis. Klubben  aksepterer ledsagerbevisordingen vi har i kommunen. 

Asker golfklubb har også åpnet for ytterligere samarbeid, i det vi har en bruker i ½ stilling i arbeidstrening, han jobber sammen med greenkeepere og lærer hvordan en golfbane drives. Det er videre mulighet for å søke om skoleplass på garnerskolen på Hvam eller i Stokke. 

Viktige medarbeidere

Det er en stor oppgave å gi 350 støtte- og fritidskontakter/ ledere en god kompetanse for å sikre et godt tilbud til deres brukere. For å motivere og beholde disse medarbeiderne gis det tilbud om ulike kurs. Noen støtte/fritidkontakter og ledere melder inn sine behov for opplæring, og vi prøver å etterkomme slike ønsker.

Nedenfor følger noen eksempler på slike kurs: 

Epilepsi:
Disse kursene blir arrangert ofte, siden det skjer mye nytt slik at vi må oppdateres. Dette kurset blir også arrangert ellers i kommunen, slik at vi kan inviteres med.  

Ulike psykiatriske diagnoser:
Vi har mange ulike fagpersoner i kommunen, slik at vi kan selv arrangere temakvelder for støtte/fritidskontakter og ledere.  

Livredningskurs:
Disse kursene gis spesielt til ledere som skal være med på ferieturer og gruppeaktiviteter (spesielt svømming). 

Veiledning tilbys: 
Den som blir ansatt som støtte/fritidskontakt får navn og tlf.nr. til en fagperson i kommunen som kjenner brukeren godt. Hvis det oppstår problemer eller kontakten trenger å drøfte en sak, så kan denne veilederen brukes.Når vi innkaller til møte med bruker og støtte/fritidskontakt ønsker vi at miljøkontakt, eller annen fagperson som kjenner brukeren er med, dette oppleves som positivt både fra bruker og kontakten, det er ofte lettere for støtte/fritidskontakten å ta kontakt etter å ha truffet personen. 

Støtte- og fritidskontakter, gruppeledere og treningskontakter.

Støtte- og fritidskontakter:
En støtte- og fritidskontakt er en person som gjennom samvær og fritidsaktiviteter har som oppgave å bidra til å stimulere et annet menneskes evne til å mestre ulike dagligdagse livssituasjoner og bygge opp bedre selvtillit i ulike sosiale miljøer. Arbeidet som støtte/fritidskontakt er lønnet og dreier seg om 2 - 4 timer pr. uke.  

En støtte/fritidskontakt kan også motivere brukeren til å delta på en gruppe-aktivitet. Kontakten kan bli med deltageren inn i gruppa, for så å trekke seg ut etter hvert som brukeren blir trygg i en setting med flere deltagere. Kontakten kan også være med hele tiden hvis brukeren ønsker det. Dette viser seg å fungere godt, og brukeren har fremdeles et fritidstilbud selv om støttefritidskontakten slutter og det tar litt tid å finne en erstatter.  

Leder:
En leder er en person som har ansvaret for en gruppeaktivitet for en større gruppe. Det kan være flere ledere på en aktivitet.  En leder kan også jobbe på ferieturer og dags-turer. Dette arbeidet er lønnet på samme måte som støtte/fritidskontakt-jobben.

Tilbud om treningskontakter.

Gjennom et interkommunalt samarbeid med Bærum kommune tilbys tjenestetilbudet treningskontakt. Kommunene har utdannet 30 treningskontakter. 

Vi har i løpet av 2006 gjennomført et treningskontaktkurs for støttekontakter og nye som ønsker å bruke tiden som støttekontakt med fokus på fysisk aktivitet. Kurset ble gjennomført i samarbeid med Bærum kommune over 2 helger, et 40 timers kurs, hvor det var en kombinasjon av teori om rus-psykiske lidelser, motivasjon, og gjennomføring av aktiviteter på ulike arenaer i Asker og Bærum som de kan bruke i sitt arbeid som støttekontakt. 

Vi har i dag flere som spiller golf hver uke med sin bruker. Lønnsvilkår er det samme om du er treningskontakt eller støttekontakt, Det er lovverket som regulerer tjenesten og i Sosialtjenesteloven er det støttekontaktbegrepet det snakkes om og vi må i vedtaket vise til det. Støttekontaktene har et beløp på ca 350.- pr mnd som de kan bruke til ulike aktiviteter, som refunderes med bilag. 

Når det gjelder innholdet i tjenesten er det vi sammen med bruker som finner det riktige tiltaket.  

Asker kommune opplever det som verdifullt å samarbeid med andre kommuner knyttet til ordinære aktivitetstilbud, å arrangerese idrettsarrangent, dansegallaer, kursvirksomhet og søke om felles prosjektmidler. Aktiv fritid har gode erfaringer slike samarbeid og opplever også at dette er kostnadsbesparende. 

Faktatall om støttekontakttjenesten

Aktiv fritid gir i dag et tilbud til ca. 500 barn, ungdom og voksne som har et vedtak om støttekontakt. Asker kommune har 51.500 innbyggere 

Kontaktpersoner i "Aktiv fritid":

Svein Einarsbøl (Daglig leder og fritidskontaktordningene for psykiatri, voksne)                             
Tlf. 66 90 92 67
Svein.einarsbol@asker.kommune.no    

Randi Høghaug (gruppeaktiviter og ferietilbud, alle)
Tlf. 66 90 92 29
Randi.hoghaug@asker.kommune.no      

Kari Sjøl  (fritidskontaktordningene for psykisk utviklingshemmede over 18 år
Tlf. 66 90 92 55
Kari.sjol@asker.kommune.no      

Stine Hellekleiv (fritidskontaktordningene for barn under 18 år).
Tlf. 66 90 92 53
Stine.hellekleiv@asker.kommune.no    

Ellen Rustand (gruppeaktiviteter og ferier, psykiatri voksne).
Tlf. 66 90 92 36
Ellen.rustand@asker.kommune.no    

Arild Gran (gruppeaktiviteter og ferier, psykiatri, voksne
Tlf. 66 90 92 36
Arild.gran@asker.kommune.no    

Nettside til aktiv fritid i Asker

Av Anders Midtsundstad