Metoden «Aktive sammen» har blitt utviklet gjennom et prosjekt som er finansiert med folkehelsemidler over 3 år fra Helsedirektoratet. Prosjektet bygger på et samarbeid mellom flere. Vennesla kommune hadde i utgangspunktet etablert et godt samarbeid med Vennesla frivilligsentral som eies av flere frivillige organisasjoner og kommunen selv. Dette dannet et godt utgangspunkt for å utvikle og prøve ut en metode som gir muligheter for å organisere arbeidet med metoden i regi av frivilligsentralen. Allerede når søknaden skulle utvikles ble Senter for omsorgsforskning – sør, ved Høyskolen i Sørøst Norge, og knutepunktet Fritid for alle, ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, tatt med inn i samarbeidet. Prosjektet har også fått god støtte fra KS Agder, Vest-Agder fylkeskommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vest-Agder, som deltar i prosjektets styringsgruppe. (Artikkelen fortsetter etter bildet).

Bilde av hjemmesiden til aktivesammen.no

Utgangspunktet for prosjektet er ansvaret kommunene har for å gi innbyggere som trenger det varierte og tilpassede aktiviteter. I § 3-10 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester skal den enkelte selv gis innflytelse i utformingen av  tiltak. Metoden «Aktive sammen» er et alternativ til bruk av den lovpålagte støttekontakttjenesten. Bruk av metoden krever derfor at en etablerer en ordning hvor ansatte i kommunens omsorgssektor som arbeider overfor hjemmeboende, gis kunnskap om hvordan de som en naturlig del av sitt arbeid kan kartlegge nettverksbehov for hjemmeboende som mottar tjenester av kommunen.

Når innbyggere trenger støtte til å opprettholde sosiale nettverk må det i samarbeid med den enkelte, og eventuelt personens nettverk, utarbeides en enkel plan som presenterer hva som skal gjøres for å opprettholde ønskede sosiale nettverk. 

Metoden «Aktive sammen» bygger på ICF-modellen og på erfaringene fra arbeidet med metodene «Fritid med Bistand» (A. Midtsundstad, 2013) og «Drop-In metoden» (J. H. Midtsundstad, 2013).

Du kan lese mer om metoden her:
http://www.aktivesammen.no/

Ønsker du mere informasjon om metoden kan du gjerne ta kontakt med en av prosjektmedarbeiderne. Kontaktinformasjon til dem finner du her:
http://www.aktivesammen.no/kontakt-oss.414043.no.html