Bamble kommune har et stort fokus på folkehelse, livskvalitet og sosial deltakelse for sine innbyggere. De var bl.a. landets første kommune som tok i bruk metoden Fritid med Bistand som et verktøy i folkehelsearbeidet for snart 10 år siden. Rusomsorgen er nylig omorganisert, og et eget Rusteam skal nå arbeide aktivt for å gi rusavhengige i kommunen et individuelt tilrettelagte behandlingsløp, hvor ansvarliggjøring, selvstendiggjøring og mestring står sentralt.

- Det finnes ingen «quick-fix» dersom man ønsker et rusfritt liv, det er tøff jobbing og mange barrierer. Derfor er viGitte Westlund og Martin Framstad avhengige av å samarbeide med flere for å lykkes. Idrettslag og andre frivillige aktører er viktige samfunnsressurser, som vi setter stor pris på i vårt arbeid. De har noe som det offentlige ikke kan tilby, nemlig normalisering og resosialisering - som er kjernen i ettervernet. Fysisk aktivitet og nye nettverk gir glede, samhold og mestring, som er suksessfaktorer når det gjelder psykisk helse og utvikling av sosiale ferdigheter. I den forbindelse ser vi «Aktiv på like vilkår» som et viktig supplement i oppfølgingen av rusmiddelavhengige, forteller avdelingsleder for rusomsorgen, Gitte Westlund.

Samarbeidsavtale

Martin Fremstad er ansatt som prosjektleder. Han legger stor vekt på betydningen av å tilby rusavhengige under rehabilitering et nytt miljø, opplevelsen av et godt fellesskap og mestring.           

- Dette er viktige faktorer for å lykkes med å holde seg rusfri. Slik sett er idretten en betydningsfull arena; gjennom idrettslige aktiviteter ønsker vi i Bamle I.F. å bidra til å sikre gode og varige endringer for våre deltakere, forteller Martin Fremstad.

Prosjektlederen er glad for at kommunen ønsker et samarbeid, og mener at avtalen som nå er underskrevet er med på å løfte prosjektet. Bamble I.F. opplever det også som helt avgjørende for å lykkes at en har et godt samarbeid med de ansatte i Rusteamet. De kommer med innspill på aktuelle deltakere, og gjennom det tette samarbeid med ruskonsulentene erfarer de at fritidsperspektivet får en plass i en helhetlig oppfølging.

- Forutsetningene for et godt samarbeid er at partene kan samles om et sett felles mål og verdier, og kjenne hverandres ansvar og roller. Samarbeidsavtaler bidrar til klargjøring av viktige prinsipper og gjensidige forventninger. Samt skaper kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter. Derfor har vi valgt å inngå denne avtalen med Bamble I.F. og «Aktiv på 0Fritidsklubberlike vilkår», legger Westlund til.

Inkludering

Målet med prosjektet er at deltakerne på sikt skal bli selvstendige og likeverdige deltakere i en idrettsaktivitet i lokalmiljøet. På veien får de prøvd ut ulike typer aktiviteter, alt etter egne ønsker og behov.

 - Deltakerne får tett oppfølging og veiledning underveis, og jeg fungerer som et bindeledd mellom dem, ulike kommunale og statlige instanser, samt eget og andre idrettslag. Bamble I.F. har pr i dag et godt aktivitetstilbud, men skulle deltakerne ønske å prøve seg andre steder, håper vi at klubbene i distriktet vil ta imot med åpne armer, sier Fremstad.

Turer i nærmiljøet

- Vi har for eksempel et velfungerende samarbeid med Eidanger I.L., som har sitt eget inkluderingsprosjekt, «Gøy fritid for alle». Sammen har vi etablert en aktivitetsgruppe som møtes hver onsdag for å dra på tur. Dette er et tilbud til dem som er nysgjerrige på prosjektet, og som ønsker å få et inntrykk av hva vi driver med. Det er høyst uforpliktende, men vi håper jo at noen av de som er med får lyst til å bli med videre. Turene foregår i nærmiljøet, og det legges vekt på trivsel. Behagelig tempo og innlagt kaffepause med litt å bite i er en selvfølge, understreker prosjektlederen.

Håper på støtte

«Aktiv på like vilkår» er opptatt av at idretten skal være for alle uansett forutsetninger eller bakgrunn. Prosjektet finansieres av Helsedirektoratet, og Fremstad er foreløpig engasjert i en 40 % stilling. Idrettslaget har allerede søkt om midler for å forlenge prosjektet, og nå håper både Bamble I.F. og Rusomsorgen i Bamble kommune på økonomisk støtte til å kunne videreføre prosjektet i årene som kommer.

Av Anders Midtsundstad