Et sted for alle

Aktiv fritid gir tilbud til barn, unge og voksne med ulike hjelpebehov. De har fått nye flotte lokaler i Aquarama. Kommunen har her valgt å kombinere store aktivitetsarealer med generelle tilbud som et ledd i folkehelsesatsningen. Målet er å forebygge livsstilssykdommer og fremme aktivitet og bevegelse for å gi flere trivsel og bedre helse. Flere av deres deltakere nyter godt av aktivitetstilbudet som kan tilbys. Samlokaliseringen med bl.a. Frisklivsentralen har også Skatinggitt nye spennende samarbeidsmuligheter. Aktiv Fritid har ansatte med fokus på fritid, mens de ansatte ved Frisklivsentralen har en tilsvarende kompetanse på helse, kosthold og trening.

- Når behovet er å sette i gang en aktivitetsgruppe med fokus på fysisk aktivitet og kosthold erfarer vi at vi sammen kan få til gode tilbud for de som trenger et slikt tilbud. Samhandlingsreformen har gitt kommunene økt ansvar for forebyggende helsearbeid. Aquarama har blitt en sentral arena for en offensiv satsing på dette i Kristiansand kommune. Våre gjester får et bredt tilbud innenfor behandling, rådgivning og aktivitet forteller tilbud forteller Tina Bierud Hansen som er avdelingsleder for Aktiv fritid.

Tjenestetilbud under utvikling

Kristiansand kommune gjennomførte i tidsperioden fra 2001 til 2006 flere prosjekter som var med på å legge grunnlag for å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten. I 2010 ble dette arbeidet samlet til en egen avdeling som fikk navnet Aktiv fritid. De følger opp vedtak fattet av Service og forvaltning etter hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1, jfr. 3-4-2 første ledd nr.6 bokstav b. og på tilsvarende måte vedtak fattet av Barnevernet etter Lov om barnevern § 4-4.

- Vi samarbeider med mange avdelinger internt i kommunen og frivillige organisasjoner, men utgangspunktet for et eventuelt samarbeid er brukeren som får et tilbud. Det er deres ønsker, behov og drømmer som gir retning for hva som er den beste og mest hensiktsmessige måten å gi støttekontakttjenesten på vektlegger Tina Bierud Hansen.

Hjelper folk i gang med en meningsfull fritid sammen med andre

Avdelingen Aktiv fritid består i dag av seks ansatte i 100 % stillinger med minimum treåring relevant helse- og sosialfagligDans profesjonsutdannelse. De opplever det som en styrke at gruppen er satt sammen av ansatte med ulik utdannelsesbakgrunn. Felles for dem alle er et mål om å utvikle tjenestetilbudet sammen med de som får et vedtak innenfor valgmulighetene som ligger i den tredelte løsningen:

  • Deltagelse i grupper
  • Individuelle tilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner (Fritid med Bistand)
  • Individuell støttekontakt

De fleste som søker om støttekontakt i Kristiansand får tilbud om aktivitet i grupper eller Fritid med Bistand som er et individuelt tilbud i samarbeid med organisasjoner. De som har behov for personlig assistanse som ikke kan ivaretas i grupper, får tilbud om en individuell støttekontakt forteller Tina Bierud Hansen.

Visjoner og verdier

Målet med tjenesten er å gi mennesker med bistandsbehov en meningsfull fritid sammen med andre. Det betyr i praksis at en må forsøke å gi riktig tjenestetilbud til rett bruker. Deltakerens medbestemmelse står derfor sterkt.

De ansatte i Aktiv fritid erfarer betydningen av å arbeide forebyggende, spesielt med barn og unge, for både deltakeren og deres familie.

Betydelige hindringer

De ansatte i Aktiv fritid har brukt mye tid på å gå gjennom alle vedtakene. Kontrakter, politiattester, lik lønn for likt arbeid og evalueringer av gamle vedtak er kommet på plass. Da har hatt fokus på å gjøre gode individuelle vurderinger.

Det siste året har de hatt spesielt stort fokus på grupper, fremfor individuelle støttekontakter. Vi opplever at mange er redde for å miste individuelle tilbud. Vi bruker derfor mye tid på holdningsarbeid og legger vekt på faglige argumenter. Det er avgjørende for oss å ha med sentrale samarbeidspartnere for å klare å etablere grupper forteller Anne-Margrethe BordtennisVik .

Avdelingen har gått betydelig ned i antall vedtak. Dette tar de som tegn på at de vurderer sakene godt og er opptatt av å gi riktige personer riktig tjeneste. Vi er og i gang med å få færre støttekontakter fordi de hjelper deltakere inn i grupper eller ordinære fritidsaktiviteter. Målet er ikke å få færrest mulig antall deltakere, men færre individuelle støttekontakter. Det er viktig at mennesker som har krav på tjenesten har et vedtak, dette da tjenesten er lovpålagt vektlegger avdelingslederen engasjert.

Aktiv fritid har et tett og svært godt samarbeid med Fritidsetaten i Kristiansand kommune. De har mye erfaring og kunnskap med å organisere og følge opp aktivitetsgrupper. Det tette samarbeidet gjør det mulig å etablere grupper i tråd med de behov personer som får innvilget et vedtak har.

Aktiv fritid er også deltakere i det fylkesvise faglige nettverk med kommuner fra Agder og Rogaland som de erfarer gir mulighet for å dele erfaringer, få inspirasjon og gode ideer. De er også opptatt av å ta kontakt med kommuner også i andre deler av landet for å dele erfaringer.

Utfordringer og veien videre

Aktiv fritid skal gi et bedre tjenestetilbud til enkelt mennesker. Det har vært knyttet store forventninger til avdelingen og antall deltakere som søker har økt. Saksbehandlingen går raskere og rekrutteringen av støttekontakter er svært god. Tjenesten er lovpålagt, og valgmulighetene må ligge der. Målsetningen har de derfor tro på at de kan oppnå gjennom å gi gode tjenester til de som velger å bli med i en aktivitetsgruppe eller som ønsker bistand til å bli inkludert inn i en selvvalgt fritidsorganisasjon.

De ansatte i Aktiv fritid opplever at støttekontakttjenesten har blitt bedre, men er samtidig de første til å kunne erkjenne at det fremdeles er mye å hente på å få enda flere inn i grupper og få til kreative løsninger i tråd med Helsedirektoratets målsetning for dette tjenestetilbudet.   

- Aktiv fritid får mange henvendelser fra folk som vil høre hva vi har og tilby. Vi har en god kjennskap til frivillige organisasjoner, og enkelte ganger kan det være nok å informere om hva de tilbyr og hvem en kan kontakte i en organisasjon. Vi deltar også jevnlig på Forvaltningstjenesten sine saksmøter der vi sammen finner løsninger før et eventuelt vedtak blir fattet. Vi ser at et tett samarbeid med Service og forvaltning tidlig i saksbehandlingen gir færre vedtak. Noen ganger holder det f. eks å informere om tilbud som faktisk finnes, og kanskje ta en telefon for å gjøre det enkelt for den enkelte å starte opp forteller Bierud Hansen og Vik.

Tall

Aktiv fritid har pr. juli 2014 403 vedtak og 275 individuelle støttekontakter.

Mange av deltakere som har individuell støttekontakt er med i grupper sammen med støttekontakten sin. Aktiv fritid har stort fokus på at støttekontaktene skal hjelpe deltakere inn i fritidsaktiviteter sammen med andre.  Dette er noe de snakker både med deltakeren og støttekontakten om.

- I enkelte saker engasjerer de en støttekontakt (aktivitetskontakt) på et tidsavgrenset oppdrag nettopp fordi vi tenker at en kun skal følge en deltaker inn i en aktivitet og at vedkommende skal klare seg på egenhånd etter en stund. Vi bruker også støttekontakter til busstrening der det er aktuelt. Der det er snakk om følge bare et par ganger gjør den enkelte# div aktiviteter saksbehandler det selv. Vi jobber heldigvis en del også om kveldene og er med i flere aktiviteter. Dette er gøy for oss som jobber her og ikke minst holder det oss oppdatert på hva som rører seg der ute blant de frivillige organisasjonene, foreninger og lag forteller avdelingslederen ivrig.

Hver saksbehandler i Aktiv fritid har ansvar for sine saker og oppfølging av dem. Ofte blir det mye kontakt i oppstarten både med deltaker og eventuelt pårørende og med støttekontakten.

- Vi bruker ikke lenger treningskontakt som begrep her i Aktiv fritid, men mange av våre støttekontakter jobber som en treningskontakter. F. eks. har vi deltakere som bruker støttekontakten sin som en treningspartner på treningsstudio.

Vi forsøker å gi mest mulig av nødvendig informasjon til nye støttekontakter. Dette er ofte noe vi avtaler med deltakeren selv. Et viktig spørsmål kan være å spørre deltakeren om han eller hun tenker at det er viktig at støttekontakten får vite om seg. Vi har ellers som mål å være i kontakt med alle minst hver 3. mnd forteller Bierud Hansen.

Støttekontaktene inviteres også med på aktuelle seminarer der de kan skrive timer og motta lønn. Det gjelder bl.a. Grenseløse seminarer som Norges idrettsforbund arrangerer.  Ellers arrangeres også fellessamling der de inviterer støttekontakter til felles temakveld med foredrag og gruppeveiledning. I de nye lokalene deres sitter de ellers plassert med åpne dører og enkel tilgang for alle til å stikke innom. Mange leverer derfor timelistene sine direkte og slår av en prat med saksbehandler. Den enkelte saksbehandler er også tilgjengelig på mobil for deltaker og støttekontakter.

Kontakt

Ønsker du mere informasjon om Aktiv fritid i Kristiansand kan de kontaktes på e-post post.aktiv.fritid@kristiansand.kommune.no eller telefon 38 00 73 74.

Kilde

Kristansand kommune