I prosjektet "Aktiv fritid" er målgruppen risikoutsatt ungdom mellom 15 og 20 år. Det treårige prosjektet er forankret i kulturavdelingen i Elverum kommune, i enhet forebygging, fritid, barn og unge.
- Det er ønskelig å gi ca. 25 deltagere et tilbud over 3 år. Vi vil relatere prosjektet Aktiv fritid i Eleverum kommunetil innsatsen innen folkehelse og forebyggingsarbeid, fattigdomssatsningen og en helhetlig forebyggingsstrategi i forhold til barn/ungdom og rus. Videre vil en strategisk plan for ruspolitisk arbeid i Elverum kommune for perioden 2010-2013 ligge til grunn for vårt prosjektarbeid forteller prosjektleder Unni Hågensen.

Elverum kommune som ligger i Hedmark fylke har i overkant av 19 000 innbyggere, og gjennom prosjektet ønsker en å sikre tidlig intervensjon overfor risikoutsatt ungdom. Elverum videregående skole har ca. 900 elever fordelt på henholdsvis studiespesialisering, yrkesfaglige utdanningsprogram og SAK (skole- og arbeidsforberedende kurs). Flere av elevene er hybelboere. Kommunen har også en av landets største ungdomskoler, med ca 650 elever fordelt på 8.-10. klasse.
- Antall unge mennesker som ikke fullfører videregående skole i Elverum er av de høyeste i landet. De som dropper ut og som møter en "lukket dør" i arbeidslivet er en spesiell risikogruppe for utvikling av psykiske lidelser og rusproblemer. Elverum kommune har også utfordringer i forhold til at vi ligger over landsgjennomsnittet i debutalder når det gjelder alkohol. Ungdom fra mindre nabokommuner trekker til Elverum. Ungdommens Hus i Elverum som er en møteplass for mange hadde 14037 antall besøk i 2009 forteller Morten Wærhaug.

Sammen med Turi Midtlie Sandmoen har Morten Wærhaug blitt ansatt som prosjektmedarbeidere i hver sin 50% stilling hvor de jobber ut fra en metoden Fritid med Bistand.
- Tilbudet er basert på frivillighet, og bygger på en tanke om at deltagelse i en fritidsaktivitet gir positive ringvirkninger i forhold til livskvalitet og mestring, også utover selve aktiviteten. Vi er i gang med å informere samarbeidsparter om vårt prosjekt. Som for eksempel Flyktningstjenesten, Utekontakten, ungdomsskolene, videregående skole, Oppfølgingstjenesten, skolehelsesøster, NAV, Samtaletjenesten og Bo- og miljøarbeidertjenesten (Psykisk helsearbeid), Helsestasjon for ungdom, lavterskelgruppe, SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) sin koordingeringsgruppe som består av representanter fra forskjellige etater i kommunen, fylkeskommunen og politiet forklarer Wærhaug.

De to prosjektmedarbeiderne erfarer at frivillige lag og organisasjoner har en sosialt www.fritidmedbistand.no/" target="_blank">FmB Forsideintegrerende evne, blant annet ved å være arenaer for et aktivt sosialt samkvem og ved å gi mulighet for tilhørighet og fellesskap.
- I sum kan dette utgjøre et fundament for nettverksbygging - utover kun fritidsaktiviteten. Ettersom vi er organisert i kulturavdelingen i vår kommune så har vi ressurspersoner innenfor egen avdeling som har mye erfaring med samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Disse er gode støttespillere for oss. Så langt har vi kun positive erfaringer i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner forteller Sandmoen.

Status pr i dag er at de har 4 ungdommer som er aktivt i gang med fritidsaktiviteter, og prosjektet begynner nå å bli kjent i kommunen. De har fått meldinger fra samarbeidspartnere om 4-5 ungdommer som er aktuelle inn i prosjektet.

Til nå har vi kun gutter, men vi har fått signaler fra samarbeidspartnere om jenter som de tenker kan ha stor nytte av å være med på fritidsaktiviteter. Vi synes at vi er i gang med Aktiv fritid i Elverum forteller Sandmoen.

De første kommunene som deltar i samarbeidsprosjektet startet opp i sommer, men de fleste kommunene har først kommet i gang i løpet av høsten. Begge prosjektmedarbeiderne ser frem til et tettere samarbeid mellom de 14 kommunene og bydelene som deltar i prosjektet hvor en skal implementere bruk av arbeidsmetoden Fritid med bistand.
- Det er blitt opprettet en Facebook-gruppe, men der er det forholdsvis lite aktivitet så langt. Dagene går veldig fort, også for oss - men vi tror det er litt å hente i å prate sammen mer på tvers av de lokale prosjektene for å utveksle erfaringer og tips. Vi erfarte det som flott at vi kunne starte med et felles oppstartsseminaret som knutepunktet Fritid for alle arrangerte i samarbeid med oss. Det var helt avgjørende for en god oppstart. Vi opplever det også som fint at vi skal møtes halvårlig til nettverksamlinger hvor vi kan få utveksle erfaringer forteller Wærhaug og Sandmoen.

En av ungdommene de har jobbet med dette første halvåret er en gutt de fikk kontakt med gjennom flyktningstjenesten. En risikoutsatt, men ressurssterk ungdom som skjønner betydningen av å integreres så raskt som mulig. Denne ungdommen sier selv at det er viktig å bli kjent med andre, lære seg norsk og at dette kan gjøres gjennom en fritidsaktivitet. Den største drømmen klarer vi ikke å innfri på denne siden av jul, men de to neste ønskene på listen er vi i godt gang med. Vi har fulgt trinnene i Fritid med bistand, og er kommet til siste trinnet; at tiltaket følges opp og evalueres jevnlig. Vi har byttet ut begrepet tilrettelegger med kontaktperson. Drøm nummer en skal innfris på nyåret. Den aktiviteten er litt sesongbetont, men alt ligger til rette for at ungdommen starter opp etter jul.

Mer informasjon om arbeidsmetoden Fritid med Bistand www.fritidmedbistand.no/" target="_blank">finner du her.

Av Anders Midtsundstad