Omslagsbilde til sluttrapporten Recovery på banenSeniorforsker Lars Ueland Kobro ved forskningssenteret SESAM har ledet en studie om gatelagsfotball. Sammen med kolleger ved Senter for rus og psykisk helse ved USN og tre personer med egen brukererfaring med langvarig rusmisbruk, har forskerne gjennomført studien i fire av klubbene over ett år. Deres funn tydeliggjør at deltakelsen har god virkning for deltakernes bedrings- og mestringsprosesser (recovery).

Kobro erfarer at fotballen fungerer som et springbrett og en ressursbase som spillerne bruker for å komme videre i et liv med mange sammensatte utfordringer å ta tak i.

Det er særlig to forhold som ser ut til å være avgjørende for gatelagsfotballens suksess - fellesskap og tilhørighet.

Det offentlige representert ved kommunene og NAV er viktige samarbeidspartnere er viktige samarbeidspartnere inn mot klubbene.

Forskningsrapporten «Recovery på banen – Gatelag som samskapende sosial innovasjon i norske kommuner» kan du laste ned her:

Recovery på banen.pdf

Kilde

https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2583692