Bilde av tre stykker rundt et bord som har møte og diskuterer.Den nye forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Dette er målgrupper som ofte er underrepresentert i demokratiske fora i kommunene. Når Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ble presentert la kommunalministeren vekt på at det er viktig at lokale myndigheter lytter til hvilke ønsker og behov disse innbyggerne har i alle saker som gjelder dem.

Forskriften kan du lese her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727