Inger Reidun Fleischer, prosjektleder og Rune Larsen, prosjektmedarbeideFra søknaden om prosjektgave: Fritid for Alle søker om økonomiske midler til deltakelse i aktiviteter og ferietilbud, samt midler til utstyr og tilrettelagte aktivitetstilbud/arrangementer. Fritid for Alle ønsker å bidra til at alle barn og unge skal få ta del i det ordinære aktivitetstilbudet, uavhengig av familiens økonomi, etnisk bakgrunn, foreldrenes fysiske/psykiske helse eller utfordringer/funksjonsnedsettelser hos barnet/ungdommen. Fritid for Alle har som mål å bistå barn og unge inn i allerede eksisterende aktiviteter gjennom bl.a oppfølging av fritidskontakter. For barn og unge som har vansker med å tilpasse seg det ordinære aktivitetstilbudet vil Fritid for Alle tilstrebe å legge til rette aktiviteter på arenaer hvor andre barn og unge er. Det er viktig å skape møteplasser hvor barn og unge kan bygge nettverk og oppleve trivsel og mestring.

På bildet: Inger Reidun Fleischer, prosjektleder og Rune Larsen, prosjektmedarbeider.

Fritid for Alle (FFAgran) ble startet opp som et prosjekt i Gran kommune høsten 2015. Prosjektet har vært finansiert med barnefattigdomsmidler fra Buf-dir, frem til den lokale sparebankstiftelsen denne uken bevilget en betydelig pengegave til prosjektet.

FFAgran er underlagt Kultur i Gran kommune, og er en del av ungdomsportalen Unghadeland (www.unghadeland.no) Prosjektet skal være et bindeledd mellom kommunale virksomheter og frivillige lag og foreninger/idrettslag i arbeidet med barn og unge (6-25 år) som faller utenfor det ordinære fritids- og aktivitetstilbudet. FFAgran er også ansvarlig for fritidskontakttjenesten for barn og unge i kommunen.

Målgruppen for prosjektet er:

  • Barn og unge med minoritetsbakgrunn
  • Barn og unge med funksjonsnedsettelser
  • Barn og unge fra lavinntektsfamilier
  • Barn og unge som har kontakt med barnevern- og /eller psykisk helse grunnet dem selv eller deres foreldre/foresatte.
  • Barn og unge som faller utenfor grunnet foreldre/foresattes somatiske sykdom
  • Barn og unge som faller utenfor det sosiale samspillet med andre elever i skole.
  • Unge opp til 25 år som står uten skole eller arbeidstilbud som har kontakt med NAV
  • Familiene til barn og unge i målgruppen.

I oppstarten av prosjektet har det vært brukt mye tid på å etablere tett samarbeid med frivillige lag og foreninger i Gran og Lunner kommune. Ved hjelp av metoden Fritid med Bistand er målet å bistå barn og unge som er i målgruppen i inkluderingen i det ordinære aktivitetstilbudet. FFAgran skal også tilby barn og unge i målgruppen et ferietilbud.

FFAgran har også startet opp flere ulike tilrettelagte gruppeaktiviteter hvor målet er å introdusere barna og ungdommene til ulike aktiviteter, skape arenaer hvor de føler tilhørighet, trygghet og fellesskap samt nettverksbygging. Mer om aktivitetstilbudene i regi av FFAgran kan du lese om på hjemmesiden til Unghadeland. (http://www.unghadeland.no/aktiviteter-ffa/)

På Fritid for Alle i Gran sin facebookside takker FFAgran for gave:

Tusen takk til Sparebankstiftelsen Gran som har gitt Fritid for Alle i Gran kommune kr 600 000 i støtte til vårt arbeid for barn og unge!
Vi er dere evig takknemlig og takker for tilliten. Dette vil gi prosjektet et formidabelt løft og vises gjennom gode aktivitetstilbud i lang tid fremover.