Kommunen tilbyr ulike tjenester til mennesker med ulike behov. Disse tjenestene er organisert under ulike enheter. Mestringsenheten (tidligere psykisk helse) tilbyr blant annet støttekontaktordning og treningskontaktordning. Samordningsenheten tilbyr blant annet privat avlastning og Tilrettelagt Fritid tilbyr fritidskontakttjeneste, samt åpne kultur- og fritidsaktiviteter.  Barnevernet har også egne støttekontakter. Videre tilbyr frivilligsentral forskjellige tjenester og grupper.Støtte- og fritidskontaktordningen i Sandnes kommune

- Felles for oss er at vi skal gi tjenester til mennesker som av ulike årsaker har behov for en tilrettelagt fritid. Det kan være på grunn av en psykisk helseplage, en psykisk utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettelser forteller Liz Aase som arbeider i Tilrettelagt Fritid.

Sandnes kommune er også en av kommunene som takket ja til å delta i et av de fylkesvise faglige nettverkene. Allerede før kommunen ble med i denne satsningen hadde de satset godt på å sikre sine innbyggere med ulike bistandsbehov gode og varierte tilbud. I løpet av de senere årene har tilbudet blitt styrket ytterligere helt i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

Støtte- og fritidskontaktordningen.
Alle som trenger hjelp til å mestre en fritidsaktivitet, må søke om dette til kommunen. I Sandnes er det to enheter som fatter vedtak etter sosialtjenesteloven i forhold til individuell støttekontakt, treningskontakt og fritidskontakt:

  • Samordningsenheten: har ansvar for alle barn fra 10 - 18 år med psykiske helseplager, alle over 10 år (dvs barn, ungdom, voksne og eldre) med psykisk utviklingshemming eller fysisk funksjonsnedsettelser. Samordning får inn søknadene fra disse målgruppene, og fatter vedtak ut fra ønsker og behov om støttekontakt eller fritidskontakt.
  • Mestringsenheten (tidligere psykisk helse): har ansvar for alle voksne over 18 år med en psykisk helseplage eller en rusavhengighet. Mestringsenheten får inn søknadene fra disse målgruppene, og fatter vedtak ut fra ønsker og behov om støttekontakt eller treningskontakt.

I Sandnes kommune er en opptatt av at brukerne skal få en individuell tilpasset tjeneste etter ønsker og behov. De har derfor etablert tilbud innenfor de tre hovedløsningene:

  • Individuell støttekontakt / treningskontakt
  • Deltakelse i aktivitetsgruppe
  • Individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Pr i dag fungerer samordningsenheten og Mestringsenheten som bestillerkontor.

Samordningsenheten fungerer som et bestillerkontor for alle barn fra 10 - 18 år med psykiske helseplager, alle over 10 år med psykisk utviklingshemming eller fysisk funksjonsnedsettelser.

Utførerne i forhold til samordning:

- 1:1 støttekontakt Samordningsenheten
- Gruppe Tilrettelagt fritid
- Ut i organisasjoner
Tilrettelagt fritid

Mestringsenheten fungerer som et bestillerkontor for voksne mennesker med psykiske lidelser og rus.

Utførerne i forhold til psykisk helse:

- 1:1 støttkontakt Samordningstjenesten
- 1:1 Treningskontakt
Mestringsenheten


Slik er støtte-/ treningskontaktordningen organisert.
I forhold til støttekontakt og treningskontakt er det 2 personer som er ansatt i forhold til dette, og som skal sørge for at de brukerne som får innvilget tjenesten og som ønsker støttekontakt eller treningskontakt får dette. Terese Mellomstrand har ansvar for støttekontaktordningen og er ansatt i samordningsenheten, mens Christel Sørvang har ansvar for treningskontaktordningen. Hun er ansatt i Mestringsenheten. Det er tett samarbeid mellom støtte-/ og treningskontaktansvarlig, og samme lovverk legges til grunn for innvilging av tjenesten.

Inntaksteamet i Mestringsenheten fatter vedtak i forhold til støttekontakt og treningskontakt. Samordningsenheten fatter vedtak i forhold til støttekontakt. Når vedtaket er fattet, får ansvarlig for tjenesten vedtaket.  Ansvarlig for støttekontaktene i samordning får vedtak som gjelder støttekontakt og ansvarlig i Mestringsenheten får vedtak som gjelder treningskontakt.

- Vi tar kontakt med brukeren for å avklare hva vedkommende vil med en støtte-/ treningskontakt, når vedkommende vil ha dette og hva som skal være innholdet. Vi forhører oss om bruker har spesielle ønsker i forhold til støtte-/ treningskontakt i forhold til alder, kjønn og interesser. Det er brukernes ønsker og behov som er i sentrum. Deretter starter arbeidet med rekruttering av støtte-/ treningskontakt forteller Terese Mellemstrand

Når aktuell støtte-/ treningskontakt er funnet arrangeres et koblingsmøte mellom bruker og støtte-/ treningskontakt. Hvis begge parter er klar, avtaler en oppstart.

Mestringsenheten fatter pr i dag kun vedtak om 1:1 støttekontakt eller treningskontakt, men også her jobbes det med å få inn gruppetilbud eller sikre personer ut i organiserte foreninger og lag. Tilrettelagt fritid har dessuten mange åpne tilbud i forhold til mennesker med psykiske lidelser eller rusavhengighet, og en oppfordrer sterkt støttekontaktene til å inkludere brukerne i disse tilbudene.

Slik er fritidskontaktordningen organisert.
I tilrettelagt fritid er det 5 ansatte i 100 % stillinger som henholdsvis arbeider som leder og teamledere. Utover dette er det engasjert rundt 70 personer i deltidsstillinger (5,5 årsverk) som arbeider som fritidskontakter.  Deres primæroppgave er å gi brukerne i de aktuelle målgruppene tilgang til kultur og fritidsaktiviteter i kommunen.

Fritidskontaktene er voksne i alle aldre. I enkelte tilfeller der brukeren har spesielt behov for 1:1 oppfølging kan en fritidskontakt ha ansvar for en bruker i gruppen, men som regel arbeider fritidskontakten med flere brukere. Fritidskontaktene er organisert i team, og blir veiledet av teamledere. Fritidskontaktene må framlegge politiattest for å bli ansatt.

Når tilrettelagt fritid får vedtak fra samordningsenheten, kartlegges bruker jfr. diagnose, alder og bosted.  Teamleder samt fritidskontakt har deretter samtaler med bruker og pårørende for å kartlegge brukers interesser, ønsker og behov. Fritidstilbudet er vanligvis en fast dag i uken, og har en varighet på to til tre timer.

En er opptatt av at kultur- og fritidsaktivitetene skreddersys for brukerne i form av gruppetilbud, samarbeid med lag og foreninger og åpne tilbud som tjenesten selv arrangerer.  I tillegg er det etablert faste grupper som deltar aktivt i kulturlivet i Sandnes. Eksempler på tilrettelagte gruppetilbud er ulike musikkgrupper, teater, kreativt verksted, turgrupper, friluftsgrupper og lignende. I samarbeid med lag og foreninger driver vi håndball, fotball, boccia, folkedans og kafé. Tilrettelagt fritid står selv som arrangør for en rekke tilbud der deltakerne melder seg på til hvert arrangement fra gang til gang, eller står fritt til å møte opp. Eksempler på dette er fritidsklubber, diskotek, kafé og konserter.

Mange barn og unge trenger også assistanse for å få en god tilknytning til en fritidsaktivitet i ordinære lag og foreninger. For å lykkes med en slik integrering kan det være nødvendig med en ekstra person som kan gi en slik oppfølging. Dette kan være en person laget eller foreningen selv kan bidra med, eller vi kan sette en fritidskontakt inn i tilbudet.

- Vi har alle behov for et meningsfullt liv der vi gjennom deltagelse på ulike arenaer opplever mestring og fellesskap med andre. Gjennom våre tilbud i Tilrettelagt fritid etableres det arenaer som bidrar til at personer som har behov for tilrettelegging opplever sosial mestring og etablering av nettverk blant likesinnede forteller Liz Aase avslutningsvis.

Av Anders Midtsundstad