Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Siste nytt


 

Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – nytt verktøy

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet kan brukes til å skape diskusjoner og til å finne ut hva som skal gjøres for å få alle med.

Illustrasjon av person som spiller biljard.

Tilskudd til frivilligsentraler foreslås endret

Regjeringen har kommet med et forslag om at kommunene overtar ansvaret for tilskudd til frivilligsentraler fra 2017. Etter planen vil tilskuddet trappes opp i en overgangsperiode på fire år, jf. Prop. 123 S (2015-2016) Kommuneproposisjonen 2017.

Forsidebilde av rapporten Sosiale forskjeller i unges liv

Store sosiale forskjeller blant unge

En ny rapport som bygger på data fra lokale ungdomsundersøkelser (Ungdata) viser at ungdom fra høyere sosiale lag oftere enn andre deltar i organiserte fritidsaktiviteter, mens ungdom fra lavere sosiale lag bruker mest tid på ulike skjermbaserte aktiviteter.

Omslag Meld. St. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Den 7. mai gikk en tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet til Stortinget. Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, med god kvalitet og kompetanse.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

​Inkluderingsarbeid i idretten i Hordaland

30. etappe

På Idrettens Hus i Hordaland etablerte vi i 2011 en stilling på tvers av særkretsen til Norges Fotballforbund avd. Hordaland (NFF H) og Norges Håndballforbund Region Vest (NHF RV), sammen med Hordaland Idrettskrets (HIK). Stillingen skulle ha fokusområdet rettet mot inkludering av flerkulturelle i fysisk aktivitet.

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

Et godt eksempel på deling av prosjekterfaringer

29. etappe

Evje og Hornnes kommune er en av flere kommuner som bruker frivillige i arbeidet med å integrere flyktninger som bosettes i kommunen. Prosjektet «Flyktningvenn» bygger på erfaringer fra andre kommuner

Bilde av omslaget til Aktiv Ung konferansemagasin 2016

Nytt konferansemagasin!

"Utstyrt for fremtiden?" 4.- 5.februar 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte 4. og 5. februar 2016 sin årskonferanse på Union Scene i Drammen. Her deltok mange ansatte som arbeider innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Kompetansetjenesten har et ansvar for å følge opp knutepunktet Fritid for alle, og vil i årene som kommer legge vekt på at den årlige konferansen overtar rollen som en nasjonal møteplass for personer som arbeider med å tilrettelegge kultur- og fritidstjenester for andre.

Bilde av Mads Rud Langvik

Støttekontakt i 100% oppdrag

Fredrikstad kommune gjennomfører et prøveprosjekt hvor de har ansatt en person i stillingen som støttekontakt på heltid. Et halvt år etter at Mads Rud Langvik startet opp i stillingen har vi tatt en prat med han og kollegaene i Aktiv fritid i Fredrikstad for å høre om deres erfaringer.

Bilde av ungdommer i rullestol som spiller bordtennis

Videreutdanning i Aktiv omsorg

Gjennom kunnskap om aktiv omsorg skal studentene få økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. De skal tilegne seg praktiske ferdigheter i målrettet miljøarbeid, bygge på ressurser i nettverk og lokalmiljø, og kunne samarbeide med frivillige og offentlige instanser med utgangspunkt i brukeres behov og ønsker.

Bilde av heftet Ulike fritidsaktiviteter

Aktivitetsvelgeren "Ulike fritidsaktiviteter"

Brosjyren presenterer over hundre fritidsaktiviteter og er et viktig verktøy i kartleggingen for å hjelpe barn, ungdom og voksne til finne en selvvalgt fritidsaktivitet. Brosjyren kan lastes ned gratis eller bestilles i papirutgave.

Bilde av Tone Kristin Larsen, Therese Selvig, Petra Agnete Johansen

Fotball for alle

Sola fotball og tilrettelagt fritid i Sola kommune har i samarbeid etablert et nytt fotballlag hvor det er plass til alle.

Bilde av Jan-Erik Vik og Tina Bierud Hansen

Én venn kan være nok

Aktiv fritid hjelper i dag 500 kristiansandere til en mer meningsfylt fritid.

Bilde av Inger Reidun Fleischer, prosjektleder og Rune Larsen, prosjektmedarbeider

Pengegave fra Sparebankstiftelsen til Fritid for Alle og UngHadeland

Fritid for Alle og UngHadeland (Gran kommune) mottok denne uken en pengegave fra Sparebankstiftelsen i Gran pålydende kr 600 000 til deres prosjekt Fritid for Alle. I tilskuddsbrevet fra Sparebankstiftelsen understrekes det at gaven i sin helhet skal gå til kontigenter, utstyr og arrangementer i regi av Fritid for Alle.

Bilde av forsiden på bladet Utvikling

Magasinet Utvikling

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) utgir bladet UTVIKLING fire ganger årlig.

Ungdommer som spiller badminton

Kartlegging og variasjon

Bærum kommune tilbyr alt fra ridning og skiturer, ballspill og bowling, til matlaging og teaterbesøk. Våre gruppeaktiviteter gir et svært bredt fritidstilbud. Ved å kartlegge brukernes behov utvikler vi stadig aktivitetstilbudet for å møte de fritidsinteressene våre målgrupper har.

Bilde av mann i rullestol med åpne armer som ser utover horisonten.

Utstyrt for fremtiden 2016

Høgskolen i Bergen har bestemt seg for å ikke videreføre konferansen Fri tid for alle, og begrunner dette med manglende finansiering. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, som har ansvar for å lede knutepunktet Fritid for alle, vil få en fremtidig rolle som årlig møteplass for ansatte som jobber på feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Mange som arbeider med å tilrettelegge fritidstilbud i kommuner og frivillige organisasjoner var tilstede allerede på årets konferanse som ble arrangert i Drammen 4. og 5. februar.

Forside til veileder for saksbehandling

Veileder for saksbehandling

Helsedirektoratet retter i den nye veilederen søkelyset på saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Bilde av Ellen Margrete Graarud

Den viktige kartleggingen

Gjesteblogg 1/2016

I dette gjesteblogginnlegget setter Graarud søkelyset på kartleggingen i arbeidet med å tilrettelegge fritidstjenester for andre. Artikkelen bygger på et sammendrag av eksamensoppgaven hun skrev på videreutdanningen «Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige i 2014.

Bilde av eldre som spiller innebandy

Aktive seniornettverk

Vennesla frivilligsentral har fått midler fra Helsedirektoratet til å utvikle, prøve ut og spre kunnskap om en metode som viser hvordan kommuner i samarbeid med frivillige organisasjoner kan støtte opprettholdelse av sosiale nettverk for eldre og seniorer.

Barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektroren-og-utdanningssektoren-1_353x500

Ny veileder

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veilederen som har som mål å bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer får mulighet til aktiv deltakelse i samfunnet.

Illustrasjonsbilde av rullestol, gitarspiller og skater

Styrker fritidstilbudet i bydelen

Bydel Gamle Oslo har i løpet av de siste årene arbeidet systematisk for å styrke og videreutvikle sitt fritidstilbud for barn, ungdom og voksne med funksjonsnedsettelser.

Bilde av jentene som jobber med Fritid med Bistand i Bergen

Fritid med Bistand – et tiltak i Bergen kommune

Tiltaket FRIBI startet som et prosjekt under NAV Fyllingsdalen Sosialtjeneste 2011. På bakgrunn av vellykkede resultater, ble prosjektet fra 2014 et fast tiltak, og i 2015 utvidet til et by-omfattende tiltak.

Bilde av Emma Kristine Leesland

Veiledning av støttekontakter – hvorfor og hvordan!

Gjesteblogg 4/2015

Som utdannet vernepleier med arbeidserfaring fra blant annet kommunal sektor i forhold til tilrettelegging av arbeid, bolig og fritid har jeg vært interessert i hvordan man kan få en bedre kvalitet på tjenestene som ytes. Ansvarsområdet mitt har vært knyttet til avlastning og støttekontakttjenesten i kommunen. Min erfaring fra ulike kommuner og som forhenværende ung og uerfaren støttekontakt er at veiledning og oppfølgning av støttekontakter ikke er et prioritert område i kommunal sektor.

Teaser for konferansen 2016

"Utstyrt for fremtiden?"

Nasjonal konferanse i Drammen, 4. og 5. februar 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte en nasjonal konferanse 2016. Den hadde tittelen «Utstyrt for fremtiden?» og fant sted i Drammen 4. og 5. februar 2016.

Omslagsbilde av boka Fritid med Bistand

Ny bokserie

Ti fagbøker inngår i bokserien «Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter» som har blitt til gjennom et samarbeid mellom Fagbokforlaget og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Speed-kobling

Speed-kobling

I Fredrikstad kommune arbeider en aktivt med å rekruttere støttekontakter. De ansatte i «Aktiv Fritid» er hele tiden opptatt av å finne nye løsninger som kan styrke og videreutvikle tilbudet for brukerne.

Bilde av Kjetil Korbu Nilsen

Olympisk mester i eget liv

Gjesteblogg 3/2015

Kjetil Korbu Nilsen er født med celebral parese (CP). Han har flere ganger deltatt i kjelkehockey i Paralympics samt VM, der han har vunnet flere medaljer. I dette blogginnlegget reflekterer han over betydningen idrett og aktivitet har i hans liv.

Arbeids- eller oppdragstaker?

De fleste som engasjeres av en kommune vil være arbeidstakere, men i noen situasjoner er det ønskelig å engasjere personer for kortere tidsrom eller til en bestemt oppgave som oppdragstaker. Støttekontakter og avlastere har oppgaver hvor det kan oppstå spørsmål rundt dette. Det sentrale spørsmålet blir derfor: når kan den aktuelle kontrakt tilbys som arbeidsavtale eller oppdragsavtale?