IMG_0138 Mari-Anne Lundberg.jpg
I opplæringspakken ”Fritid med mening” har de som jobber i helse- og omsorgssektoren i kommunene fått et godt redskap, mener seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Mari - Anne Lundberg. (Foto: Ingebjørg Jensen)

Folkehelseloven, Omsorgsplan 2015, informasjons- og utviklingsprogram fra 2010-2013 fra Barne-, likestillings - og inkluderingsdepartementet – endringer av lover og forskrifter står i kø.

Først ut er Helse- og omsorgsplanen som skal Stortingsbehandes 14. juni. Endringene blir sannsynligvis gjeldende fra 1.1. 2011.

Støttekontaktene inn i loven

- Alt sammen bygd opp for å understøtte Samhandlingsreformen, og klargjøre ansvarsområdet for kommunene og spesialisthelsetjenesten, sa seniorrådgiver Mari-Anne Lundberg i Helsedirektoratet, da hun åpnet konferansen i Bergen. Hun er glad for at støttekontaktene er inne igjen i lovverket:

- Forslaget til ny helse- og omsorgslov inneholder kommunens ansvar for helse og omsorgstjenestene. I kapittel 3 har vi et avsnitt om personlig assistanse. Inn under det kommer praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. I lovforslaget som var til høring, var støttekontakt kun nevnt i forarbeidene. Etter høringsrunden kom støttekontaktene inn i lovteksten igjen. Det er svært gledelig for alle som er opptatt av helhetlig sammenheng i kommunale tjenester. Det er også viktig fordi det får større betydning og vektlegges mer når det står nevnt i selve loven, sa Lundberg.

Omsorgsplan gir politiske føringer

Samhandlingsreformen vektlegger økt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. De nye lovforslagene bygger opp under reformen, påpekte Lundberg:

- Den nye, nasjonale helse- og omsorgsplanen, (St.meld. 16 ( 2010-2011), legger den politiske kursen for helse- og omsorgstjenestene og folkehelsearbeidet de neste fire årene, og er et overordnet dokument for helhet og sammenheng i helsetjenestene til befolkningen. I tillegg har i fått ny folkehelselov, og også fastlegeforskriften skal revideres som en del av det nye regelverket. Helse og - omsorgsloven er rettet mot kommunene og deres tjenestetilbud.

Rettighetene til pasientene ligger nå i Pasientrettighetsloven, som er tilpasset slik at rettighetene til innbyggerne i kommunen også er ivaretatt, sa Lundberg, som la til at Omsorgsplan 2015 også vektlegger samarbeid med lokalsamfunn og frivillige organisasjoner. I den forbindelse har Helsedirektoratet utarbeidet brosjyren ”Bli med!”, som gir eksempler og forslag til hvordan eldre og mennesker med demens kan inkluderes i organisasjonslivet og få en meningsfylt fritid. Informasjon om støttekontaktordningen er også utformet av Helsedirektoratet, og vil bli sendt til alle landets kommuner i løpet av høsten.

Krav om etter- og videreutdanning

- I kapittel 8 i loven, om undervisning og praktisk opplæring, utdanning og forskning, er det mer å glede seg over, sa Lundberg:

- Punkt 8,2, om etter- og videreutdanning, heter det at kommunen skal sørge for at egne ansatte, som utfører tjenester eller arbeid etter denne loven, får påkrevd videre- eller etterutdanning. Det gjelder også for de som er ansatt i privat virksomhet med avtale med kommunen. Det kan styrke kommunenes fokus på å gi medarbeiderne den videreutdanning som kommunen mener at de har behov for, sa Lundberg, som også kunne fortelle at Helsedirektoratet har utarbeidet en lederopplæringspakke for førstelinjeledere i helse- og omsorgstjenesten. Ved høgskolen i Hedmark, i samarbeid med blant andre RO, er de i gang med å tilrettelegge for den lederopplæringen, som sannsynligvis vil starte opp i 2012.

Et sentralt punkt i opplæringen av de som jobber innenfor helse- og omsorgssektoren i kommunene, er opplæring og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige, påpekte Lundberg:

- For å gi dere et godt redskap, har Helsedirektoratet gitt Høgskolen i Bergen i oppdrag å utarbeide en opplæringspakke, ”Fritid med mening”. Vi synes det er en god opplæringspakke som gir et realistisk bilde av virkeligheten, og vi tror den kan være til berikelse og glede for støttekontakter og avlastere. Et fantastisk godt arbeid og et flott produkt!

Ingebjørg Jensen [ingis.jensen@c2i.net]