Siste nytt


 

Bildet viser overlevering av en stafettpinne

50. etappe

Aktivitetsbanken

Særforbundene i Norges idrettsforbund som har ansvar for golf, ski og orientering har utarbeidet en egen aktivitetsbank som kan benyttes av alle.
Ingressbilde til notat om fritidsklubber i et folkehelseperspektiv

Hvilken betydning har fritidsklubbene?

Fritidsklubber og ungdomskulturhus er åpne og inkluderende møteplasser for mange ungdom. Hvilken betydning har de i et folkehelseperspektiv? Det har N...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

49. etappe

Aktivitetsguide

Oslo Idrettskrets ønsker å bidra til at flere barn og unge i lavinntektsfamilier blir rekruttert inn i idrettslagene. Bruk av aktivitetsguider har bli...
Bilde av Tonje Johansen nettverkskoordinator Buskerud, Vestfold og Telemark

Gjesteblogg 5/2019

Inkludering i Skien kommune

Hvordan kan en kommune bidra til å styrke en prosess hvor flere inkluderes i lokalmiljøet? I denne gjestebloggen gir Tonje Johansen svar på hvordan de...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

48. etappe

Skravlekopp mot ensomhet

I stadig flere kafeer og på andre møteplasser dukker det opp noen grønne kopper hvor det står Skravlekopp. Velger du en slik kopp viser du andre i lok...
Silhuetter av seks ungdommer inni et stort rør

Ungdomskonferansen 2019

Er du valgt inn i ungdomsrådet? Jobber med ungdom? Tar du beslutninger som påvirker deres liv? Da må du holde av datoen for årets ungdomskonferanse 28...
To jenter som sitter sidelengs på hver sin huske og snakker sammen

Nominer til Årets ungdomskommune 2019!

Årets ungdomskommune skal ha utmerket seg med å la unges mulighet til å delta og medvirke være en forutsetning for god, lokal ungdomspolitikk. De unge...
Faksimile av forsiden til inkluderende idrettsliv konferansen 2019

Inkluderende idrettsliv konferansen : Hvordan kan vi sammen få flere funksjonshemmede til å leve aktive liv?

Årets konferanse setter søkelys på modeller for rekruttering av funksjonshemmede til idrett og fysisk aktivitet. Inspirert av mottoet til ICB «Styrke ...
Ingressbilde til sluttrapporten Recovery på banen

Gatelagsfotball

Gatelagsfotball er Norsk Toppfotballs lavterskeltilbud for alle som har eller har hatt langvarige rusutfordringer. 20 klubber i Norge som organiserer ...
Ingressbilde til rapport om Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Rapport

Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Kulturdepartementet ga i 2015 og 2016 midler til 30 prosjekt som fikk tilskuddsmidler hvor målet var å stimulere til økt deltakelse i fritidsaktivitet...
Bilde av tre stykker rundt et bord som har møte og diskuterer.

Råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Stortinget vedtok i 2018 en bestemmelse i ny kommunelov om at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for ungdom, eldre og personer med...
Omslagsbilde til evalueringsrapport av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter

Evaluering av satsningen ALLEMED

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) er et bredt engasjement som består av frivillige organisasjoner, fagmiljøer og ...
Ingressbilde til artikkelen om årsrapporten 2018 for Omsorg 2020

Omsorgsplan 2020 - Årsrapport for 2018

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015 – 2020. Helsedirektoratet følger opp mange av tiltakene for å styrke kvalitet og ko...
Anders Midtsundstad

Gjesteblogg 4/2019

Organiseres støtten rundt familier til barn med funksjonsnedsettelser godt nok?

I over 30 år har vi kunnet lese forskningsrapporter som tydeliggjør at mange foreldre til barn med en funksjonsnedsettelse opplever at praktisk inform...
Omslagsbilde til boken Funksjonshemmedes menneskerettigheter

Lærebok om funksjonshemmedes menneskerettigheter

Kjersti Skarstad har skrevet den første norske læreboken om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Boken gir en innføring i hvordan menneskerettighete...
Bilde av Freddy Ulvseth. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Tema: Tilgjengelighet

Fiskeplasser for alle

Norges Jeger- og fiskerforbund har lansert i sin app en ny kartfunksjon som synliggjør fiskeplasser som er tilgjengelige også for personer med behov f...
Skjermbilde fra regjeringen.no der forskriftsendringen publiseres.

Endrer forskriften om arbeidstid for avlastere

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie endrer forskriften om arbeidstid for avlastere. Det betyr at en har funnet frem til løsning for familier me...
Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Nytt møte i Østlandsforum 12. september 2019

Her er programmet for neste samling i Østlandsforumet.
Illustrasjon som viser to personer som holder på med rullestolbasket

Aktivitetshjelpemidler for voksne

Rammen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år er brukt opp for 2019. Det vil ikke bli innvilget nye aktivitetshjelpemidler til personer ov...
Ingressbilde til sak om Regjeringens strategi Et samfunn for alle

Et samfunn for alle

Kultur og fritid pekes på som et av de fire innsatsområder i regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

47. etappe

Dagsturhytter

I Sogn og Fjordane etableres egne dagsturhytter i alle fylkets 26 kommuner. Fylkeskommunen er initiativtaker til lavterskelprosjektet som retter seg m...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

46. etappe

Naturlos

Mange mennesker ønsker å gå på tur sammen med andre. Det gir trygghet og sosialt samvær på en tur med felles mål.
Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Nettverkssamling «Fritid for alle – nettverk i Buskerud, Vestfold og Telemark»

Modum kommune inviterte til nettverkssamling for ansatte som tilrettelegger tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i Te...
Bilde av konferansesenteret på Musholm

Nordic Conference 2019 in Adapted Physical Activity

The Nordic Conference 2019 is a meeting place for professionals, scientists, students, athletes and volunteers from all Nordic countries dealing with ...
Logoen til Arbeids- og sosialdepartementet

Lengre avlastning og ferieavlastning – forslag på høring

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 28. mars ut et forslag til endringer i avlasterforskriften på høring. Her gis det åpning for ferieavlastning i ...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

45. etappe

Valnesfjord helsesportsenter har laget turguide

Valnesfjord Helsesportssenter ligger i et område med flotte turmuligheter. Nå har de laget en turguide som er tilgjengelig for alle.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

44. etappe

Fritid med Bistand på flere språk

Sola kommune har utarbeidet brosjyrer om metoden Fritid med Bistand som retter seg til lærere og foreldre på flere språk.
Bilde av artikkelforfatterne Inger Helen Midtgård og Karen Reimers

Gjesteblogg 3/2019

Kva er lovparagrafar, rundskriv og nasjonale føringar for brukarmedverknad verd, når det kjem til stykket?

I denne bloggposten vert søkelyset retta mot brukarmedverknad. Forfattarane Inger Helen Midtgård og Karen Reimers inviterer her til ein samfunnsdebatt...
Ingressbilde til artikkel om rapporten The Rights of Persons with Disabilities

Funksjonshemmedes rettigheter brytes i Norge

En ny rapport fra funksjonshemmedes organisasjoner dokumenterer omfattende menneskerettighetsbrudd i Norge. Rapporten er nå sendt til FN.
Bilde av artikkelforfatter Anne Langeland

Gjesteblogg 2/2019

Fritid og ferie i Camphill landsbyene

Kan en bygge inkluderende fellesskap hvor voksne mennesker med ulike behov for støtte og hjelp sammen med medarbeidere kan få dekket sine behov på det...
Bilde av

Innfører frivillighetsapp - lærer mye av stort EU-prosjekt

Metoden Aktive sammen, som er utviklet i Vennesla gjennom et 3 årig samarbeidsprosjekt, har vært modell for utviklingen av en ny frivillighetsapp.
Ingressbilde til artikkel om rapport om utvikling av en kommunal frivillighetspolitikk

Rapport

Utvikling av en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk

Et sentralt formål med en kommunal frivillighetspolitikk er at den skal stimulere til økt samspill og samarbeid mellom kommunen/bydelen og foreningene...
Bilde av Espen w. Andresen, politisk talsperson for Frivilligsentralene i Norge

Gjesteblogg 1/2019

Hvilken betydning har frivilligheten i vårt samfunn?

Hvilken betydning har frivilligheten i vårt samfunn? Dette gir Espen Watne Andresen et godt svar på i denne bloggen. Han er daglig leder for Vestre Ak...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

43. etappe

Barnas Turlag

Turistforeningen har et mål om å etablere Barnas Turlag i alle landets kommuner.
Bilde av forsiden på nettstedet BUA.io

BUA – hva er det?

BUA er en ideell organisasjon som har som mål å gjøre det enklere for barn og unge å delta i lek, sport og friluftsliv.
Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Samling i Østlandsforum for støttekontakt/fritidskontakt – og avlastningstjenesten

Den 28.01.19 arrangerte Nittedal kommune samling i Østlandsforum for støttekontakt/fritidskontakt – og avlastningstjenesten.
To gutter som lener seg på et rekkverk. Bildet er tatt bakfra.

Mer fysisk aktivitet i støttekontaktordningen

Tur – og treningskompis - Evalueringsrapport

Feltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse er i utvikling. Dette tydeliggjøres gjennom utviklingsprosjektet Tur – og Treningskompis (TTK).
Konferansens flyer

Konferanse

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Konferansen som arrangeres ved Universitetet i Agder 22. – 23. mai 2019, fokuserer spesielt på mulighetene innovasjon og teknologi kan bidra med når d...
Ingressbilde til artikkel om Statens frivillighetspolitikk

Ny frivillighetsmelding

Et grunnleggende prinsipp for frivillighetspolitikken er selvstendigheten til frivilligheten. Det er ikke staten som setter mål for frivilligheten, me...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

42. etappe

Aktiv i Asker

Asker kommune er opptatt av at flest mulig barn og unge skal kunne delta i ulike fritidsaktiviteter. Løsningen ble web-appèn A!A.
Bilde av Tilgjengelighetsmerket

Kulturarrangementer som er tilgjengelig for alle

Tilgjengelighetsmerket

Mandag 10. desember ble Tilgjengelighetsmerket for kulturarrangører lansert.
Skjermbilde av nettsiden aktivesammen.no

Metoden Aktive sammen

I Vennesla har metoden Aktive sammen blitt utviklet og tatt i bruk gjennom et folkehelseprosjekt over 3 år.  Eldre- og folkehelseminister Åse Michaels...
Ingressbilde til sak om tilskudd fra Bufdir

Tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne. NB! Søknadsfrist 10.12.18
Ingressbilde til artikkel om brukerhåndbok. Gult rektangel med ordet "Brukerhåndbok".

Brukerhåndboken

Det har lenge vært arbeidet med å utvikle et arbeidsverktøy for ansatte som har ansvar for å administrere støttekontakttjenesten. Nå er den her. Vi hå...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

41. etappe

Bli spisevenn

Mange ensomme eldre kunne ønske seg noen å spise sammen med. Denne utfordringen har Bergen kommune tatt gjennom å rekruttere frivillige som kan tenke ...
Bilde av person i rullestol

Utlysning av tilskudd 2019

Tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har nå lyst ut tilskuddsordningen «Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker ...
Ingressbilde til Politikk for menneskerettigheter  - SORs løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» må sikre menneskerettighetene for personer med utviklingshemming.

Politikk for menneskerettigheter

Stiftelsen SOR har gitt ut en rapport som tydeliggjør løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» ...
KS sin logo

Frivillighetskonferansen 2018

Frivillighetskonferansen 2018 arrangeres 6. desember av KS og Frivillighet Norge.
Bufdir sin logo

Inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

40. etappe

Appen som kan redde liv

Mange ansatte og oppdragstakere innenfor støttekontakttjenesten deltar på aktiviteter utendørs og gjerne på områder som det ikke er så enkelt å inform...
Ingressbilde til Studietilbudet – kultur,  fritid og aktiv omsorg

Videreutdanning i Nordland

Kultur, fritid og aktiv omsorg

Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk kunnskap og praktiske ferdigh...
Ingressbilde til konferansen "Leve hele livet - sammen"

Konferansen Leve hele livet – sammen

Vennesla frivilligsentral inviterer 19. november til en nasjonal konferanse for å presentere erfaringer med bruk av metoden Aktive sammen.
Ingressbilde til Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–22

Ny nordisk handlingsplan

Nordiska ministerrådet har utarbeidet et strategisk samarbeidsdokument (2018 – 2022) for å fremme arbeidet med å tilrettelegge for økt inkludering for...
To gutter som lener seg på et rekkverk. Bildet er tatt bakfra.

Helt innafor og sammen med andre

Personer med ledsagerbehov er medborgere med rettigheter og plikter som andre. Det innebærer rettigheter til medvirkning i egne tjenestetilbud. På tro...
Bilde av Musikkgjengen i Lindås. Bildet er tatt av Monica Aastum

Retten til å medvirke til tjenester – hvor går grensen?

I 10 år har fire-fem gutter i Lindås kommune deltatt i musikkgjengen hver mandag kveld. Både guttene og foreldrene er storfornøyd med tilbudet som gis...
Ingressbilde til rapporten Kidza har rett

Kidza har rett!

Norge må rapportere til FNs barnekomitè om hvordan staten Norge jobber for å sikre barns rettigheter og etterfølger FNs barnekonvensjon. Barnas rappor...
Bilde av inngangspartiet på Norges idrettshøgskole

FAF-saminar på Norges Idrettshøgskole

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" avholdes på Norges idrettshøgskole 18. - 19. oktober 2018.
Bilde av barneombud Inga Bejer Engh og "barneminister" Linda Hofstad Helleland

Utfordra barneministeren på fritidstilbod for barn og unge

Onsdag denne veka kom barneminister Linda Hofstad Helleland for å helsa på det nye barneombodet Inga Bejer Engh.
Skjermbilde av nettsiden som verver demensvenn

Demensvenn

Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterer personer som kan tenke seg å være en støtte til personer med demens. Statsminister Erna Solberg var den f...
Alpint

Samhandling rundt aktivitet og deltakelse

Bedre samhandlingen mellom frivillig sektor, kommuner og spesialisthelsetjenesten er en av de viktige nøklene i arbeidet med å styrke og videreutvikle...
Bilde av fylkesråd Aase Refsnes og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser Dag Ofstad (foto: Trond-Erlend  Willassen)

- Nordland skal være et godt fylke å bo i for alle

Fylkesråd for kultur, miljø  og folkehelse, Aase Refsnes (SV), er meget glad og stolt over at folkehelseavdelingen i fylkeskommunen har mottatt en bev...
Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Samling i Østlandsforum for støttekontakt/fritidskontakt – og avlastningstjenesten

Sørum kommune arrangerer den 3. september, samling i Østlandsforum for støttekontakt/fritidskontakt – og avlastningstjenesten.
Plakat til konferanse om uterehabilitering 2018

Nasjonal konferanse om UTErehabilitering

Den 2. nasjonale konferansen om UTErehabilitering vil i år arrangeres ved Valnesfjord Helsesportssenter i Nordland, 13.-14.sept. 2018.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

39. etappe

Søker etter støttekontakter på Facebook

Tilrettelagt fritid i Drammen kommune har gått nye veier i rekrutteringen av nye oppdragstakere til støttekontakttjenesten. Aktiv bruk av Facebook ble...
Logo for Lions Røde Fjær

Beitostølen Helsesportsenter vant Lions Røde Fjær 2020

​Lions Norge skal arrangere sin neste store innsamlingsaksjon i 2020. På deres riksmøte som ble holdt for få dager siden, ble det vedtatt at pengene s...
Ingressbilde til Stortingsmelding 15 2017–2018 Leve hele livet

Leve hele livet
- En kvalitetsreform for eldre

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende k...
Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Telemark, Vestfold og Buskerud

Nettverksamling

Nettverksamling på Notodden, 31. mai 2018, for det regionale nettverket med ansatte som arbeider med å tilrettelegge fritidstilbud i Telemark, Vestfol...
To jenter med ryggen til som holder tomlene opp

Konferanse

Læring og mestring 2018

Nasjonal konferanse om læring og mestring avholdes på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo, 18. – 19. oktober 2018. Nytt av året er muligheten for å delta ...
Ingressbilde til Idéheftet Nye veje – til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Aktiv deltakelse - praktiske erfaringer fra Danmark

Socialstyrelsen i Danmark har utarbeidet et idéhefte som viser tretti eksempler på hvordan en kan støtte personer med en funksjonsnedsettelse til økt ...
Bilde av en gruppe turgåere i fjellet

Fjellcamp i august?

Stiftelsen Frambu gjentar fjorårets suksess og inviterer til ny fjellcamp på Rondeheim fra 13. til 17. august. Alle med en sjelden diagnose mellom 20 ...
Ingressbilde til rapporten Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Rapport nr. 1 2018 – En systematisert kunnskapsoversikt

Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på deltakelse i fysisk aktivitet

Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har som ett av sine mål å systematisere og sammenfatte eksisterende nasjonal og...
En mann i arbeidsklær som står i en tunnel

Frokostmøte 24. april 2018

Funksjonshemmede i jobb?

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerer frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 24. april, 2018.
Illustrasjonsbilde til disputas Kjersti Skarstad

Doktorgradsdisputas

Norges første doktorgradsavhandling om funksjonshemmedes menneskerettigheter

Funksjonshemmede erfarer flere og mer alvorlige menneskerettighetsbrudd enn mennesker uten funksjonshemming. Likevel har statsvitenskapelig forskning ...
Ingressbilde som viser to barn som sitter og maler ved et bord

Knekk inkluderingskoden!

Frivillighet Norge har nylig relansert nettstedet inkluderingskoden.no som er en inspirasjonsbank for mangfold i frivilligheten.
Bilder av tre gutter med ryggsekker, klare til å gå på tur

Temadag: Aktiv fritid for alle

Da er det tid for den årlige temadagen i nettverket Aktiv fritid for alle. Det finner sted i Hellerup, Danmark, den 19. april 2018.
Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Ny samling i Østlandsforum for støttekontakt/fritidskontakt- og avlastningstjenesten

Samlingen finner sted på Lillehammer, onsdag 31. januar kl. 10.00 – 19.00.
Bilde av Ragnhild Bendiksen og Jorunn Sagen Olsen

Aktive Sammen

Prosjektet «Aktive seniornettverk» har som mål å forebygge ensomhet og passivitet blant eldre. Gjennom metoden Aktive Sammen har Vennesla frivilligsen...
Ingressbilde til invitasjon til Aktivitetsdag på Gjøvik

Kultur- og aktivitetsdag på Gjøvik

Ski for alle/aktivitets- dag på Øverby

Gjøvik Frivilligsentral avd. Øverby, Vind IL, Mental  Helse Gjøvik, Gjøvik kommune Kultur og Mjøsa Modellflyklubb inviterer til en annerledes tilrette...
Ingressbilde til artikkel om nasjonal strategi for frivillig arbeid

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet

Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet lanserte høsten 2015 en ny strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgsektoren.
Skjermbilde av nettsiden til knutepunktet Fritid for alle

Fritid for alle videreføres

Helsedirektør Bjørn Guldvog lanserte for 10 år siden knutepunktet Fritid for alle. Prosjektet ble organisert med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 2...
Norgeskart som viser frivilligheten

Frivillighetspolitikk

Frivillighet Norge har i flere år veiledet kommuner i hvordan en kan utvikle en frivillighetspolitikk. Det trengs egne planer med konkrete tiltak for ...
Bilde av en kvinne som holder en smarttelefon med appen Tjenesteshop

Tema: Velferdsteknologi

Bedre brukerstyring av tjenester

I Larvik kommune ga flere unge personer, som trengte tilbud fra hjemmetjenesten, uttrykk for et ønske om mer brukertilpasset løsning for bestilling av...
Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Tilrettelagte fritidstjenester i endring

Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre handler om hvordan man kan støtte barn, ungdom og voksne med ulike utfordringer til deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

38. etappe

Godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommune og en frivillig organisasjon

Etter et vellykket opphold på Beitostølen helsesportsenter, ønsket både barn og foreldre å fortsette den positive treningen. Hamar kommune ved "Tilret...
Ingressbilde Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016 - Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016

I 2016 var det 355 635 personer som mottok en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester. Det betyr at 6,7 % av hele befolkningen mottar slike t...
Bilde av barn i en kirke

En inkluderende kirke

Inkludering er et prioritert område i Borg bispedømme, og gjennom prosjektet «Vår inkluderende menighet» har de utviklet gode verktøy som tydeliggjør ...
Ingressbilde til doktorgradsavhandling

Ansvarsgrupper – hva tenker de unge selv?

Siv Elin Nord Sæbjørnsen har gjennom sin doktorgradsavhandling intervjuet 28 ungdommer i barnevernet for å høre deres syn på erfaringer fra barneverne...
Mann som sitter i et mørkt rom foran et vindu

Unge med nedsatt funksjonsevne har dårligere livskvalitet

Bare 40 prosent av unge funksjonshemmede er stort sett fornøyde med livet og synest det de driver med er meningsfylt. Det er halvparten av tallet for ...
Ingressbilde JobbAktiv Natur og fysisk aktivitet i psykisk helse

Natur og fysisk aktivitet i psykisk helse

Hva gjør friluftsaktivitet og fysisk aktivitet med oss som mennesker, og hvordan kan man benytte dette systematisk i behandlingen?
Ingressbilde til veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Helsedirektoratet har utviklet en veileder for oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.
Kjelkehockey  - Alexander Lyngroth (tv) mot Ola Bye Øiseth (th)

Vil ha flere funksjonshemmede med i idretten

Rundt 10 000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge. Norges idrettsforbund jobber tett sammen med særforbundene for å få med enda flere barn, un...
Ingressbilde til Sintef-rapport

Tema: Velferdsteknologi

Digital plattform om tilrettelagte fritidsaktiviteter

Trondheim kommune har gjennomført et prosjekt for å se nærmere på hvilke krav som må stilles til en selvorganiserende digital plattform for barn og un...
Ingressbilde til Rapport om norsk frivillighet - Utviklingstrender og samfunnseffekter

Forskning på norsk frivillighet

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har utarbeidet en rapport hvor de oppsummerer forskningen som de har gjennomført i perioden 2...
Ung jente som holder en bamse opp i lufta

En voldsfri barndom

Hovedprosjektet til Barneombudet i 2018 og 2019 er å jobbe for at barn skal sikres en voldsfri barndom.
Ingressbilde til tilsynsrapport fra Helsedirektoratet

Tilsynsrapport

Mangelfulle tjenester til personer med utviklingshemming

I et landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming, har fylkesmennene funnet lovbrudd i 45 av 57 kommuner....
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

37. etappe

Rutinebeskrivelse for etablering av grupper

​Integreringsseksjonen i Kongsberg kommune har etablert mange aktivitetsgrupper for barn, ungdom og voksne. For å kvalitetsikre dette arbeidet har de ...
Ung mann i rullestol

Rundskriv I-5/2017 «Om å utrede potensialet for rehabilitering»

Ta med brukerne og kartlegg deres ressurser og muligheter til å mestre egen hverdag, før det iverksettes tiltak som kompenserer for tap av funksjonsevne!

Helse- og omsorgsdepartementet la 24. juli 2017 frem et rundskriv «Om å utrede potensialet for rehabilitering».
Skjermdump av forsiden til nettsiden til Ridderrennet

14. - 20. januar

Barnas Ridderuke 2018

Barnas Ridderuke er en vinteraktivitetsuke for barn og ungdom (10 - 16 år) med ulike funksjonsnedsettelser. Barnas Ridderuke arrangeres på Beitostølen...
Logoen til Dalkurd FF

Et godt eksempel

Dalkurd ble stiftet som et sosialt prosjekt for vanskeligstilt ungdom i 2005. Klubben legger stor vekt på å være en klubb hvor mangfold er en ledestje...
Ingressbilde til Nettverkssamlinger

For Buskerud, Vestfold og Telemark fylke

Nettverkssamling i Kongsberg 9. november 2017

Nettverkssamlingen finner sted ved Krona, Kultur- og kunnskapspark i Kongsberg (6. etage), Hasbergveien 36. Grunnet begrensede plasser er nettverkssam...
Jente som holder en mobiltelefon

Tema: Velferdsteknologi

Velferdsteknologi på kultur- og fritidsarenaen – hva er det?

Velferdsteknologi er et relativt nytt begrep, og forbindes kanskje for de fleste av oss med produkter som kan gjøre det lettere å bo i eget hjem. Prod...
Ingressbilde til artikkel om metoden aktive sammen

Aktivesammen.no – en ny spennende arbeidsmetode

Hvordan kan kommuner og frivillige organisasjoner bruke frivillige til aktivt å gi støtte til å opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk? Gjennom...
Illustrasjon som viser en tegning av to barn som har fått munnen malt over med svart

FNs barnekonvensjon

Med rett til å bli hørt

Norge må levere rapporter til FNs barnekomité med jevne mellomrom. Slik overvåker komiteen at alle land oppfyller FNs barnekonvensjon. Norge leverte s...
Bilde av ungdommer som er med i en tautrekkingskonkurranse

Seminar på Norges Idrettshøgskole

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler s...
Bilde av ung gutt som ser tankefull ut

NTNU Samfunnsforskning

Hva skjer med barn som ikke passer inn?

Det er nærliggende å tenke at ensomme barn blir innesluttede og resignerte. Forskning viser at det er mer nyansert enn som så.
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

36. etappe

Aktiv sammen

Overvekt og inaktivitet er utfordringer som må møtes med ulike tiltak.
Ingressbilde av Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

Mestre hele livet

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) er underskrevet av syv ministere. Målet og ønsket er at denne skal bidra til å rette oppmerkso...
Bilde fra Århus i Danmark

18. september 2017

Seminar "Uderehabilitering - et fagligt indspark"

RehabiliteringsforumDanmark, MarselisborgCentret og Handicapidrættens Videnscenter inviterte til seminar om uterehabilitering i Århus i Danmark, 18-. ...
Ingressbilde av Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019

Klare nasjonale mål om universell utforming

Norge skal være universelt utformet i 2025. Dette er regjeringens visjon for å motvirke diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og for å ...
Ingressbilde til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Klarere krav til ledelse

God ledelse er en forutsetning for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester. Nå kommer klarere krav til lederskap i helse- og omsorgstjenesten.
Collage som viser bueskyting, badminton, kunstmaling og karate

Hvilken effekt har Fritid med Bistand i arbeidet med deltakere i LAR?

Torgeir Skrunes og Jenny Eline Thorkildsen forsøker å belyse gjennom sin bachloroppgave i sosialt arbeid hvordan metoden Fritid med Bistand (FmB) kan ...
Bilde av gutt i basseng med alvorlig blikk

Idrett for alle….eller??? – Om inkludering i Norsk idrett

Frokostmøte 25. oktober 2017

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 25. oktober, 2017.
Ingressbilde til rapporten deltakelse og mangfold

Ny strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser

Personer med funksjonsnedsettelser har rett på gode og helhetlige tjenester og likeverdige liv. Derfor setter regjeringen i gang arbeidet med en ny st...
Bilde av jente med en smarttelefon

Appbiblioteket.no

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Bilde av mobiltelefon som viser appen til DNT

En tilrettelagt turkalender for personer med utviklingshemming

Den Norske Turistforeningen (DNT) lanserte i februar en egen app som retter seg mot utviklingshemmede. Den fungerer som en oppslagstavle for planlagte...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

35. etappe

Styrker støttekontakttjenesten gjennom å etablere grupper

I voksenhabiliteringen i Horten kommune arbeides det aktivt med å utvikle gode støttekontakttjenester til unge voksne og voksne med en nedsatt funksjo...
Omslaget til veileder for saksbehandling om tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene

Nytt e-læringskurs om tildeling av helse- og omsorgstenester i kommunane

God sakshandsaming er viktig for at dei som treng kommunale helse- og omsorgstenester skal få riktige tenester.
Bilde av to som danser rullestoldans

Danske kommuner må dekke tjenestemottakere sine utgifter

Kommunernes Landsforening (KL) i Danmark har innstrammet en praksis som gjør at danske kommunene ikke kan kreve betaling fra brukere for å dekke tjene...
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets, Bufdirs, logo

Nye nettsteder fra Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet står bak bak mange nyttige nettsteder. Her presenteres tre av de nyeste.
Forskning om kjønn og funksjonshemming heldagsseminar Bufdir

Invitasjon til dagsseminar

Forskning om kjønn og funksjonshemming

På oppdrag for Bufdir har NTNU Samfunnsforskning og Senter for kjønnsforskning, NTNU, utarbeidet en kunnskapsoppsummering om kjønnsperspektiver i fors...
Omslag til rapport om fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet

Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss har på oppdrag for Helsedirektoratet skrevet en rapport som beskriver og analyserer utviklingen i fysisk aktivitet i...
bilde av ettertenksom ung gutt

Oppvekstkonferansen 2017: Parallellsamfunnet - er det oss?

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterte til konferanse om oppvekst i Norge med vekt på utenforskap og marginalisering.
Ingressbilde til Oppvekstrapporten 2017

Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe?

Barn er nå overrepresentert i lavinntektsstatistikken. Hva slags familier vokser disse barna opp i, hvordan har de det og hva slags fremtidsutsikter h...
Omslaget til Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)

Opptrappingsplanen retter seg i hovedsak mot brukere med funksjonsnedsettelser, og peker på hovedutfordringene på habiliterings- og rehabiliteringsfel...
Bilde av hotellet Royal Garden i Trondheim

Aktivitet, mestring og deltakelse

Aktiv Ung – konferansen 2017

I 2017 arrangerer Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sin årlige, nasjonale konferanse i Trondheim, fra 31. mai til...
Venner

Helse- og omsorgstjenester for personer uten lovlig opphold i Norge

Mange vet at personer uten lovlig opphold i Norge har rett til øyeblikkelig helsehjelp. Mer ukjent er for mange ansatte i kommunene at ALLE barn og un...
School-In

Hvordan påvirker lokalmiljøet skolens inkludering?

I innovasjonsprosjektet School-In som er finansiert av Norges Forskningsråd vil en se nærmere på hvilken betydning lokalmiljøet har for inkluderingen ...
Deltakere på tur- og treningskompiskurs.

Prosjektet "Tur- og treningskompis"

Nordland idrettskrets samarbeider med Forum for Natur og Friluftsliv, Valnesfjord Helsesportssenter, Nordland fylkeskommune og kommunene i fylket med ...
Veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet har publisert Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten ...
Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Frafall"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsakti...
Deltakere på tur- og treningskompiskurs.

Gjesteblogg 2/2017

Tur- og treningskompiskurs i Nordland

​Nordland idrettskrets og FNF Nordland arrangerer kurs for å utdanne og inspirere eksisterende støttekontakter og andre med interesse for idrett og fr...
Alexander Tjelle

Treningen ga Alexander et nytt liv

Alexander Tjelle hadde nettopp kommet tilbake til Bergen etter rusbehandling, veide 120 kilo og var på vei til å skli utpå igjen. Så begynte han med c...
Skjermbilde av nettsiden til prosjektet Fælles om fritiden

Fælles om Fritiden

Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) i Danmark har som mål å etablere et tilbud i kommuner hvor en engasjerer frivillige til å være fritidsgui...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

34. etappe

God og informativ nettside

Tysnes kommune i Hordaland arbeider aktivt for alle kommunens innbyggere skal få kunnskap om gode fritidstilbud. Samarbeidet med lag, foreninger og fr...
ingressbilde Eirik Dahl

Gjesteblogg 1/2017

Friluftsliv for utviklingshemmede. Turtilbud for alle

Etter påske i fjor gikk jeg sammen med min kone en tur på Brunkollen i Bærum. Vi hadde hatt noen fantastisk dager med fint vær, mye snø og mange turer...
Skjermbilde av nettsiden til Fritidsförbundet.se

Fritidsförbundet för barn og unge med funktionsvariationer

Flere svenske ungdomsforeninger som arbeider for å etablere møteplasser for unge med funksjonsnedsettelser startet i 2015 et eget forbund. De ønsker p...
Våpenskjold Hordaland fylkeskommune

Hordaland – et foregangsfylke på frivillighetspolitikk

Hordaland fylkeskommune lanserte i 2015 en ny tilskuddsordning som retter seg mot kommunene. Formålet er å stimulere til utvikling av en helthetlig og...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

33. etappe

Godt eksempel på brukermedvirkning

I Syddjurs kommune har en gruppe mennesker som deltok på fysioterapeutisk trening, startet sin egen forening. De ønsket seg flere aktiviteter enn stav...
Støttekontakt gruppe

Oppfølging av frivillighetserklæringen

Mandag 5.desember 2016 hadde kulturminister Linda Hofstad Helleland invitert KS, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Frivil...
Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Utenforskap"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsakti...
Bilde av glad jente med fargerik maling på fingrene

Fritid og ferie – for alle?

Hvilke konsekvenser vil forslagene i den nye NOU'en «På lik linje» få for tjenesteutforming og tjenesteyting for fritid og ferie for personer med utvi...
Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Kontingent"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsakti...
Bilde av Monica Svellingen-Hammer

Gjesteblogg 3/2016

Ung Meistring, ei kjensle av meistring

Kvinnherad kommune har starta eit prosjekt for å kunna gje eit dagtilbod til unge vaksne som motek stønad frå NAV.
Ingressbilde til rapport om Kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter

Rapport

Kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter

PROBA samfunnsanalyse har etter oppdrag for KS gjennomført en kartlegging av kommunenes bruk og organisering av avlastere og støttekontakter etter hel...
Bilde av en ung jente

Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

Bufdir markerer FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne og arrangerer en fagkonferanse fredag 2. desember.
Faksimile av invitasjon til konferanse

Konferanse om utsatte barn og unge og deltakelse

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer til konferanse om Fritidserklæringen som regjeringen, KS og de frivillige organisasjonene signerte i...
Ingressbilde til NOU - På lik linje

På lik linje

Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014 for å analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendig for å sikre oppfyllelsen av grunnlegg...
Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Rekruttering"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsakti...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

32. etappe

100-meterskogen i Kristiansand

Spesialsykehuset for rehabilitering ved Sørlandet sykehus og Midt-Agder friluftsråd har etablert et friluftsområde på Kongsgård som benyttes for pasie...
Bilde av en jente på sitski med en voksen som styrer, bak

Nytt nasjonalt program innen aktivitetshjelpemidler

Valnesfjord Helsesportsenter, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Beit...
Ingressbilde til artikkel om Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

Rapport fra NOVA

Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser opplever ofte at informasjonen om hjelpesystemet og tjenestene er mangelfull og tilfeldig. De må da selv f...
Forsiden til konferanseprogram, Bra i livet

Konferanse i regi av Stiftelsen SOR

Bra i livet

Til høsten kommer ny NOU (Norges offentlige utredning) om mennesker med utviklingshemning. Når innholdet realiseres vil dette få store konsekvenser. M...
Bilde av den nordiske lands flagg

Invitasjon

Nordisk nettverkssamling 2016

Denne gangen arrangeres nettverkssamlingen i Valjeviken, Sölvesborg, i Sverige – og det samtidig som Europamesterskap i rullestolhåndball!
Nærbilde av ansiktet til en glad jente på rundt fire år

Midler til innsats for at barn som lever i inntektsfattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter

Kulturdepartementet utlyste 27. juni 2016, 10 mill. kroner til felles innsats som skal bidra til at barn og unge får mulighet til å delta i organisert...
Bilde av omslag til boken Aktiv i eget liv

Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemming

Aktiv i eget liv

Mennesker med utviklingshemming utgjør en gruppe som trenger andres oppmerksomhet og innsats for å oppleve selvbestemmelse i sin deltakelse på de ulik...
Ingressbilde til brosjyren, Alle barn har rett til en god oppvekst

Brosjyre og film fra Bufdir på fem språk

"Alle barn har rett til en god oppvekst"

Bufdir har laget brosjyrer om tjenestetilbud og rettigheter til minoritetsfamilier som har barn med funksjonsnedsettelser.
Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Status og press"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsakti...
Ingressbilde som viser skjema for kvalitetsindikatorbeskrivelse vedrørende ventetid på støttekontakt

Ventetid på støttekontakt

For å kvalitetssikre støttekontakttjenesten har Helsedirektoratet etablert en kvalitetsindikatorbeskrivelse. Målet er å vise om kommunen oppfyller ved...
Logoen til Helsedirektoratet

Utlysning av tilskudd fra Helsedirektoratet

Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier

Helsedirektoratet har utlyst tilskuddsmidler som retter seg mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier som via fritidsaktiviteter ka...
Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Tur og reiser"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsakti...
Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Utstyr"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsakti...
Bilde av advokat Kjetil Edvardsen, Fagforbundet

Gjesteblogg 2/2016

Ny avgjørende dom i Høyesterett

Avlastere og støttekontakter skal som klar hovedregel være ansatt i kommunen de arbeider. Dette er konsekvensen etter en ny dom i Høyesterett skriver ...
Omslaget til Masteroppgaven At nå nye højder

Masteroppgave i spesialpedagogikk

At nå nye højder

Lene Fisker Brogaard har skrevet sin masteroppgave i spesialpedagogikk med tittelen "At nå nye højder – Deltagelse på Arctivity. Hvordan risikosportak...
Illustrasjonsbilde

Ålesund kommune tapte sak mot støttekontakt

Høyesterett forkaster anken fra Ålesund kommune i den såkalte «støttekontakt-saken». Rettsaken har handlet om en støttekontakt er å betrakte som oppdr...
Logoen til Helse-tour

Helse-tour 2016

Norges Golfforbund besøkte sommeren 2016 golfklubber i 12 fylker for å sette fokus på golf og helse. Målet var å rette søkelyset på hvordan klubbene, ...
Logoen til Norges frivillighetssentraler

Tilskudd til frivilligsentralene overføres fra staten til kommunene

Stortinget behandlet 16. juni 2016 Kommuneproposisjonen 2017. Regjeringen har et mål om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Et av tiltake...
Skjermbilde av søkesiden for politiattest

Politiattest

Arbeidsgivere skal kreve innhenting av politiattest for helsepersonell og sosialpersonell som arbeider overfor barn og personer med utviklingshemning....
Skjermbilde av forsiden til Fritid 1-2-3

Prosjekt 123

Fritid 123 er et samarbeid mellom kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad i Buskerud fylke. Målsetningen er at flere skal oppleve en meningsfull og hels...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

31. etappe

Godt søkeverktøy etter fritidstilbud

I Stockholm ønsket en at alle barn og unge skal få mulighet til å prøve ulike fritidsaktiviteter. De har derfor utviklet et søkeverktøy som presentere...
Framgångsfaktorer från projektet Aktiv fritid och hälsa i gruppbostad Rapport 2015

Fritid og helse for voksne utviklingshemmede

I Stockholm stad har en gjennomført et prosjekt for å se nærmere på forutsetningene til de ansatte som arbeider overfor voksne utviklingshemmede med o...
Tegninger fra omslaget til Regjeringens strategi for ungdomshelse

Regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021

Norges første nasjonale ungdomshelsestrategi er utarbeidet. Planen har som mål å hjelpe unge til å mestre egne utfordringer og leve gode liv. Syv depa...
Omslaget til stortingsmelding 30, Fra mottak til arbeidsliv-en effektiv integreringspolitikk

Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk

Regjeringen vil sørge for rask og god integrering av innvandrere. I den nye meldingen til Stortinget legges det frem flere tiltak for å fremme integre...
Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – Film "Stordugnad"

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsakti...
Skjermbilde av artikkel om svømmeopplæring

Økt oppmerksomhet rundt svømmeopplæring

I Bydel Nordre Aker arbeider en aktivt for at alle ungdommer i bydelen skal ha gode svømmeferdigheter. Prosjektet Aktiv fritid for alle har ansvar for...
Tre polaroidbilder av barn engasjert i ulike fritidsaktivteter

Fritidserklæringen – en felles innsats for fritidsaktivitet til alle barn

Staten, kommunene og frivilligheten går nå sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, ska...
Illustrasjon av unger kledd for ulike fritidsaktiviteter

ALLEMED – nytt verktøy

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge har utviklet et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle unge i fritidsakti...
Skjermbilde av Bufdirs side om råd for funksjonshemmede

Kommunale og fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal gi råd, drøfte saker, informere og samordne, og bidra til å gi funksjonshemmede en bedre hverdag. ...
Bilde av invitasjon til konferanse om UTErehabilitering

Første nasjonale konferanse om UTErehabilitering!

Konferansen fant sted på Scandic Bystranda i Kristiansand 15. og 16. september 2016.
Illustrasjon av person som spiller biljard.

Tilskudd til frivilligsentraler foreslås endret

Regjeringen har kommet med et forslag om at kommunene overtar ansvaret for tilskudd til frivilligsentraler fra 2017. Etter planen vil tilskuddet trapp...
Forsidebilde av rapporten Sosiale forskjeller i unges liv

Store sosiale forskjeller blant unge

En ny rapport som bygger på data fra lokale ungdomsundersøkelser (Ungdata) viser at ungdom fra høyere sosiale lag oftere enn andre deltar i organisert...
Omslag Meld. St. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Den 7. mai gikk en tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet til Stortinget. Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorg...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

30. etappe

​Inkluderingsarbeid i idretten i Hordaland

På Idrettens Hus i Hordaland etablerte vi i 2011 en stilling på tvers av særkretsen til Norges Fotballforbund avd. Hordaland (NFF H) og Norges Håndbal...
Bildet viser overlevering av en stafettpinne

29. etappe

Et godt eksempel på deling av prosjekterfaringer

Evje og Hornnes kommune er en av flere kommuner som bruker frivillige i arbeidet med å integrere flyktninger som bosettes i kommunen. Prosjektet «Flyk...
Bilde av omslaget til Aktiv Ung konferansemagasin 2016

"Utstyrt for fremtiden?" 4.- 5.februar 2016

Nytt konferansemagasin!

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte 4. og 5. februar 2016 sin årskonferanse på Union Scene i Drammen. He...
Bilde av Mads Rud Langvik

Støttekontakt i 100% oppdrag

Fredrikstad kommune gjennomfører et prøveprosjekt hvor de har ansatt en person i stillingen som støttekontakt på heltid. Et halvt år etter at Mads Rud...
Bilde av ungdommer i rullestol som spiller bordtennis

Videreutdanning i Aktiv omsorg

Gjennom kunnskap om aktiv omsorg skal studentene få økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. De ska...
Bilde av heftet Ulike fritidsaktiviteter

Aktivitetsvelgeren "Ulike fritidsaktiviteter"

Brosjyren presenterer over hundre fritidsaktiviteter og er et viktig verktøy i kartleggingen for å hjelpe barn, ungdom og voksne til finne en selvvalg...
Bilde av Tone Kristin Larsen, Therese Selvig, Petra Agnete Johansen

Fotball for alle

Sola fotball og tilrettelagt fritid i Sola kommune har i samarbeid etablert et nytt fotballlag hvor det er plass til alle.
Bilde av Jan-Erik Vik og Tina Bierud Hansen

Én venn kan være nok

Aktiv fritid hjelper i dag 500 kristiansandere til en mer meningsfylt fritid.
Bilde av Inger Reidun Fleischer, prosjektleder og Rune Larsen, prosjektmedarbeider

Pengegave fra Sparebankstiftelsen til Fritid for Alle og UngHadeland

Fritid for Alle og UngHadeland (Gran kommune) mottok denne uken en pengegave fra Sparebankstiftelsen i Gran pålydende kr 600 000 til deres prosjekt Fr...
Illustrasjonsbilde av rullestol, gitarspiller og skater

Frokostmøte 25. mai 2016

Tilrettelegging av fritiden for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser inviterte til møte for å sette tilrettelegging av fritiden til barn og unge med...
Bilde av forsiden på bladet Utvikling

Magasinet Utvikling

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) utgir bladet UTVIKLING fire ganger årlig.
Ungdommer som spiller badminton

Kartlegging og variasjon

Bærum kommune tilbyr alt fra ridning og skiturer, ballspill og bowling, til matlaging og teaterbesøk. Våre gruppeaktiviteter gir et svært bredt fritid...
Bilde av mann i rullestol med åpne armer som ser utover horisonten.

Utstyrt for fremtiden 2016

Høgskolen i Bergen har bestemt seg for å ikke videreføre konferansen Fri tid for alle, og begrunner dette med manglende finansiering. Nasjonal kompeta...
Bilde av deltakere på et treningssenter

Mindre vafler og mer fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

Ukentlig trening er et nytt tilbud innen det psykiske helsearbeidet i Gjøvik kommune.
inger kristin nyholt_450x398

Ulik praksis rundt godtgjøring, utgiftsdekning og skatt for støttekontakter

Kommunene gir støttekontakter på oppdrag ulik godtgjørelse. Dette har vært et tema på flere fylkesvise, faglige nettverksamlinger. Inger Kristin Nyhol...
Forside til veileder for saksbehandling

Veileder for saksbehandling

Helsedirektoratet retter i den nye veilederen søkelyset på saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Bilde av Ellen Margrete Graarud

Gjesteblogg 1/2016

Den viktige kartleggingen

I dette gjesteblogginnlegget setter Graarud søkelyset på kartleggingen i arbeidet med å tilrettelegge fritidstjenester for andre. Artikkelen bygger på...
Bilde av eldre som spiller innebandy

Aktive seniornettverk

Vennesla frivilligsentral har fått midler fra Helsedirektoratet til å utvikle, prøve ut og spre kunnskap om en metode som viser hvordan kommuner i sam...
Barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektroren-og-utdanningssektoren-1_353x500

Ny veileder

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veilederen som har som mål å bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelser eller k...