Brukerhåndboken

Tips en venn Skriv ut

Støttekontakttjenesten organiseres på ulike måter i landet, noen jobber alene og andre kan være en del av et søknadskontor, forvaltningskontor eller tildelingskontor. Alle har vi meninger om hvor godt tilbudet er i vår kommune eller hva vi kan bli bedre på. Utfordringer hos ansatte som jobber innen støttekontakttjenesten eller tilrettelegging av fritid for andre kan variere fra kommune til kommune, men mange av problemstillingene og utfordringene vil være felles.

Mange av problemstillingene og utfordringene vil være felles for de som jobber innen støttekontakttjenesten eller som tilrettelegger fritid for andre. Som: "Dette er vi gode på!", "Kan vi løse det på denne måten?", "Prosjektet med ungdomsgruppe var vellykket.", "Kan jeg innvilge et vedtak hvis vi ikke har et tilbud?".  

Guro Ekrem Wormdal.jpgSom nyansatt leder for støttekontakttjenesten i Orkdal kommune i 2012, opplevde jeg et stort behov for råd og veiledning i løpet av arbeidsdagen. Tilbudet i vår kommune hadde vært det samme i mange år, og hadde fungert godt. Jeg stilte likevel spørsmål ved måten vi organiserte tilbudene våre på, og i løpet av mitt første år som leder hadde alderen på søkergruppen forandret seg totalt. Skulle vi likevel løse det på samme måte som før? Ja, for i en hektisk hverdag med krav om frister, vedtak og veiledning finner man ikke alltid rom for å skape forandring. Mange som jobber med tilrettelegging av fritid er ansatt i små stillinger og har ikke anledning til slike «spillerom».

Bildet: Guro Ekrem Wormdal, fotograf Erik Veigård

På konferansen fritid for alle i Oslo, juni 2014, fikk jeg åpnet øyene for andre måter å organisere fritidstilbud på. Noen kommuner fortalte om aktivitetsgrupper og hadde mye kunnskap om brukergrupper som fortsatt var litt ukjent for oss. For meg ble konferansen en inspirasjon på at endring kan være til det bedre, og en trygghet i å se at andre hadde lyktes. På bakgrunn av det jeg tok med meg av lærdom fra konferansen startet vi tre nye grupper allerede den høsten. Det andre var gode på, hadde gitt meg inspirasjon og motivasjon til å skape endring i vårt tilbud. Suksessen ble stor og vi har økt fra tre til fem grupper det siste året. Vi stjal ideen fra Stjørdal, og siden har tyveriene fortsatt.. Jeg har kontoret fullt av tyverigods; hentet inspirasjon til nye timelister, oppdragsavtaler, evalueringsskjema og treningskontaktkurs, nettopp fordi at det er mange andre kommuner som er fantastiske på disse områdene. Vi kan lære mye av hverandre og forsøke å samkjøre Støttekontakttjenesten og tilrettelegging av fritid rundt omkring i landet. Nettverket ønsker i samarbeid med nettstedet fritidforalle.no å gi et tilbud om en Brukerhåndbok. Brukerhåndboken skal være en ide- og kunnskapsbank for alle som arbeider med å tilrettelegge fritid for andre, hvor vi kan dele og «stjele».  Det er mange som sitter med gode løsninger, andre med utfordringer, og Brukerhåndboken ønsker å være et verktøy man kan bruke i arbeidshverdagen for å gi økt kunnskap, trygghet og kvalitetssikring av tjenesten.

Nettverket ser for seg at Brukerhåndboken skal deles opp i tre punkter: 

  1. Saksbehandling
  2. Maler/eksempler
  3. Opplæring/veiledning

Saksbehandling

Lovverk som styrer tjenesten

3-delte tjenestetilbudet

Vedtak med begrunnelse, konkretisering, målsetting

Behandling av klagesak

Maler/eksempler

Oppdragsavtaler

Lønn og utgiftsdekning

Rapportskjema

Timelister

Reiseregninger

Avviksrapportering

Søknad om å bli/søknad om å få støttekontakt

Politiattest

Sjekklister v/intervju og oppstart av oppdrag

Opplæring og veiledning

Ledsagerbevisordning

Fritid med mening, nettbasert kurs, HiB

Temakvelder

Samarbeid/samarbeidsavtaler med frivillige lag og organisasjoner

Plattform KS/frivillighet Norge

Folkehelseloven